Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekologiczne podstawy hodowli lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A4.EKOPHL.SI.LLSOX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekologiczne podstawy hodowli lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu student poznaje: wpływ czynników kształtujących granice lasu, jego budowę i funkcję, uwarunkowania rozmieszczenia (strefy poziome i pionowe) biomów na kuli ziemskiej; zasięgi naturalne i wymagania ekologiczne rodzimych drzew leśnych; charakterystyczne cechu drzewostanu, jego budowę, strukturę i dynamikę z uwzględnieniem jego faz i okresów rozwojowych; kompleksowy wpływ czynników siedliskowych na zróżnicowanie warunków produkcji leśnej, typy lasu i drzewostanów na tle regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski, oraz metody oceny bioróżnorodności i kompleksowej diagnostyki drzewostanu. Uzyskuje umiejętność określenia roli: czynników abiotycznych w wypełnieniu funkcji lasu, opadu organicznego, obiegu pierwiastków w ekosystemach leśnych oraz wpływu człowieka na zmiany zachodzące w przyrodzie.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

wykład. Przypomnienie podstawowych pojęć i praw ekologicznych. Las i jego budowa. Biocenozy i ekosystemy leśne oraz ich dynamika. Powiązania pokarmowe i chorologiczne, cykle biogeochemiczne i przepływ energii oraz produktywność lasów.

Las jako kompleks bioekologioczny i zjawisko geograficzne. Ogólne prawidłowości limitujące istnienie lasu i kształtowanie się jego granic naturalnych. Ogólny podział, rozmieszczenie i charakter głównych formacji leśnych (biomów) na Ziemi. Pionowe rozmieszczenie lasów ze szczególnym uwzględnieniem Polski.

Znaczenie położenia ogólnego i lokalnego i czynników klimatycznych jako części składowych siedliska i ich rola w życiu drzew i lasu. Glebowe czynniki siedliska i ich znaczenie w życiu drzew i lasu. Szeregi ekologiczne.

Podział i funkcje lasów. Drzewostany naturalne i gospodarcze. Cechy drzewostanu. Fazy i okresy rozwojowe drzewostanu w powiązaniu z zabiegami hodowlanymi. Budowa, struktura i dynamika rozwoju drzewostanu.

Bioróżnorodność w ekosystemie leśnym. Znaczenie martwych drzew w lesie dla jego różnorodności. Siedlisko i środowisko leśne oraz znaczenie drzewostanu w ich kształtowaniu. Zależność między siedliskiem a składem gatunkowym drzewostanu, zabiegami hodowlanymi i celami produkcyjnymi oraz pozaprodukcyjnymi.

Kompleksowość działania czynników siedliskowych w środowisku leśnym. Wpływ jakości siedliska na cechy drzew i drzewostanu. Ogólne kryteria podziału siedlisk leśnych.

Przyczyny, mechanizmy i skutki zmian zachodzących w przyrodzie na różnych poziomach jej organizacji oraz rola człowieka w tych procesach i stanach krytycznych.

Realizowane efekty kształcenia EKOPHL_W01, EKOPHLW02,

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny Egzamin pisemny

Ćwiczenia projektowe (ćwiczenie projektowe) 32 godz.

Tematyka zajęć Zawartość biogenów w wodach opadowych, podokapowych i powierzchniowych. Obieg materii i przepływ energii w ekosystemie leśnym.

Formacje roślinne, ekotony, strefy klimatyczno-leśne według Leibundguta, Mayra, Rubnera, Denglera i Szafera. Piętra klimatyczno-roślinne w górach Europy ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Regionalizacja przyrodniczo-leśna Polski. Porównanie krain według różnych cech.

Szeregi ekologiczne gatunków drzew ze względu na ich podstawowe wymagania ekologiczne. Zasięgi gatunków drzew leśnych w Polsce i Europie. Typy systemów korzeniowych i właściwości opadu organicznego.

Porównanie wymagań ekologicznych rodzimych gatunków drzew iglastych

Porównanie wymagań ekologicznych rodzimych gatunków drzew liściastych

Charakterystyka wybranych cech drzewostanu na podstawie pomiarów i ocen drzew według różnych klasyfikacji

Ocena stanu drzewostanu i prognoza jego rozwoju

Kompleksowa diagnostyka drzewostanu chronionego lub przekształconego oraz prognoza jego rozwoju

Literatura:

Podstawowa Jaworski A. 2004. Podstawyprzyrostoweiekologiczneodnawianiaorazpielęgnacjidrzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowlalasu. Tom I. Sposobyzagospodarowania, odnawianielasu, przebudowaiprzemianadrzewostanów. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowlalasu. Tom III. Charakterystykahodowlanadrzewikrzewówleśnych. PWRiL Warszawa.

Kimmins, J.P. 2004. Forest Ecology 3rd Edition A Foundation for Sustainable Forest Management and Environmental Ethics in Forestry. The University of British Columbia, Prentice Hall, New Jersey

Małek S., (red) 2015. Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim, Wydawnictwo UR w Krakowie

Uzupełniająca Monografiegatunkówdrzew - wydaneprzezInstytutDendrologii PAN w Kórniku

ZasadyHodowliLasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z., 1975. Ekologicznepodstawysiedliskoznawstwaleśnego, PWRiL, Warszawa

Szymański S., 2000. Ekologicznepodstawyhodowlilasu, PWRiL, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

EKOPHL_W01 Posiada wiedzę: o uwarunkowanich rozmieszczenie formacji leśnych i granic lasu oraz o ich podstawowych cechach, procesach decydujących o jakości, produkcyjności i stabilności drzewostanów z uwzględnieniem cyklu rozwojowego drzewostanu i wymagań ekologicznych gatunków drzew leśnych. Zna wpływ wymienionych procesów na trwałość i możliwość wypełniania funkcji przez las.Zna wymagania ekologiczne i cechy hodowlane drzew i krzewów leśnych, LES1 _W10

R

EKOPHL_W02 Zna zasady i metody oceny kompleksowej diagnostyki drzewostanu, kompleksowy wpływ czynników siedliskowych na zróżnicowanie warunków produkcji leśnej, typy lasu i drzewostanów na tle regionalizacji przyrodniczo-leśnej Polski. LES1 _W10

R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

EKOPH_U01 Określa rolę: czynników abiotycznych w wypełnieniu funkcji lasu oraz wpływu człowieka na zmiany zachodzące w przyrodzie. Zna wymagania ekologiczne gatunków drzew, naturalnych zasięgów i regionalnego zróżnicowania warunków produkcji leśnej. LES1_U01 R

EKOPHL_U02 Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w tym udzielania instruktażu oraz sprawozdań i podsumowań. LES1_U18

EKOPHL_U03 Potrafi zaplanować skład gatunkowy drzewostanu z uwzględnieniem: wymagań ekologicznych gatunków drzew, naturalnych zasięgów i regionalnego zróżnicowania warunków produkcji leśnej LES1_U01

EPHOL _U04 Posiada umiejętność analizy budowy i struktury drzewostanów oraz określenia prognozy jego rozwoju, opracowania danych ze stałych powierzchni doświadczalnych oraz przedstawienia syntezy opracowania i uczestnictwa w dyskusji. LES1_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

EPHOL._K01 Potrafi pracować indywidualnie referując swoją wiedzę oraz w grupie i kierować małym zespołem LES1_K02 R

EPHOL._K02 Posiada świadomość odpowiedzialności, oraz ryzyka, skutków społecznych stosowania poznanych zasad i metod sterowania procesami zachodzącymi w ekosystemach. LES1_K02

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład. Egzamin pisemny

ćwiczenia.Zaliczenie pisemne - kolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek, Michal Marek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia terenowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 22 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.