Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.REKULT.SI.LLSOP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja leśna
Jednostka: Katedra Ekologii Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie:

Zasad prowadzenia działalności rekultywacyjnej na terenach zdegradowanych i zdewastowanych, faz działalności rekultywacyjnej, klasyfikacji obiektów przeznaczonych do rekultywacji, szczegółowych sposobów inwentaryzacji i metod oceny warunków siedliskowych, technologii rekultywacji leśnej, metod zalesiania, ogólnych zasad sporządzania projektów rekultywacji leśnej w różnych gałęziach przemysłu.

Pełny opis:

Zakres tematyczny wykładów:Podstawowe pojęcia (definicja prawna i ekologiczna rekultywacji), początki i rozwój działalności rekultywacji w Polsce. Omówienie aktów prawnych dotyczących rekultywacji. Przedstawienie problematyki dotyczącej inwentaryzacji nieużytków poprzemysłowych.

Metoda fitosocjologiczna podziału nieużytków poprzemysłowych wg Krzaklewskiego. Omówienie faz działalności rekultywacyjnej w tym przede wszystkim realizowanych dla leśnego zagospodarowania. Przekształcenia hydrologiczne gleb typy gospodarek wodnych – przyczyny powstawania zawodnień, np. górnictwa węgla kamiennego.

Podstawy rekultywacji leśnej. Rozpoznanie warunków siedliskowych (prognozowanie potencjalnych siedlisk). Główne właściwości utworów oznaczane dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania – uproszczone wskaźniki zasobności i żyzności.

Glebowo-fitosocjologiczna metoda oceny siedlisk. Metoda sukcesji kierowanej w rekultywacji leśnej. Możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla kamiennego.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu piasków podsadzkowych i siarki.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa surowców skalnych, przemysłu rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i gruntów skażonych ropopochodnymi.

Technologia rekultywacji leśnej – dobór roślinności i sposób jej wprowadzania. Tok zabiegów i przykłady ważniejszych czynności. Metody szybkiego zadarniania: awiohydroobsiew, hydroobsiew. Tymczasowa obudowa biologiczna.

Rekultywacja na obszarach szkód górniczych oraz terenach skażonych przez przemysłowe zanieczyszczenia. Zagospodarowanie leśne terenów po rekultywacji.

Problemy gospodarki odpadami, rekultywacje składowisk odpadów.

Zakres tematyczny ćwiczeń laboratoryjnych:

Szczegółowe przedstawienie metody punktowej oceny przydatności gruntów do rekultywacji wg Skawiny i Trafas. (ćw. audytoryjne).

Określenie źródła i stopnia toksyczności utworów (gruntów): niewłaściwe pH, nadmierne zasolenie, nadmierna zawartość siarki (ćw. laboratoryjne).

Określenie wskaźnika litologicznego oraz wskaźnika wapniowego wybranych utworów (ćw. laboratoryjne).

Określenie wskaźnika sorpcji oraz wskaźnika spoistości wybranych utworów (ćw. laboratoryjne).

Projekt rekultywacji leśnej nieużytku poprzemysłowego.

Część techniczna (kształtowanie rzeźby terenu, umacnianie skarp) (ćw. projektowe).

Część techniczna (obliczenie i opisanie parametrów projektowanego nieużytku)(ćw. projektowe).

Część szczegółowa (zasady doboru i wprowadzania roślinności zielnej i drzewiastej)(ćw. projektowe).

Część szczegółowa (opracowania mapy prognozowanych siedlisk, nawożenia, pielęgnacji rekultywowanego terenu itp.)(ćw. projektowe).

Część szczegółowa. Wykonanie zestawienia zbiorczego zapotrzebowania materiałowego dla rekultywowanego terenu oraz kosztorysu (ćw. projektowe).

Zakres tematyczny ćwiczeń terenowych:

Ćwiczenia terenowe odbywają się na terenie Kopalni Piasku Podsadzkowego Szczakowa S.A. i ZGM „Bolesław” w Bukownie k. Olkusza. Celem ćwiczeń jest przedstawienie problemów i metod rekultywacji leśnej prowadzonej na terenach kopalni „Szczakowa”. Ponadto przedstawienie problemów jakie można napotkać podczas rekultywacji osadników po flotacji rud Zn i Pb zlokalizowanych w okolicach Bukowna.

Ćwiczenia terenowe odbywają się również na terenie byłych Krakowskich Zakładów Sodowych „Solvay” oraz kamieniołomie "Zakrzówek". Celem ćwiczeń jest: przedstawienie problematyki oddziaływania osadników na środowisko naturalne oraz omówienie metod rekultywacji tych obiektów i możliwości ich zagospodarowania.

Literatura:

Greszta J., Morawski S. 1972r., Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.,Gołda T. 2005r., Rekultywacja. AGH Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne.,Harabin Z. 1988r., Ocena działalności rekultywacyjnej w przemyśle węgla kamiennego. Warszawa.,

Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

Krzaklewski W. 1990r. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce. SGGW Warszawa.,

Krzaklewski W. 1995r., Metoda sukcesji kierowanej w działalności rekultywacyjnej (Land reclamation by initial vegetation). Postępy techniki w leśnictwie, 56. SIiTLiD, Warszawa.,

Skawina T., Trafas M. 1971r., Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji. Ochrona Terenów Górniczych, nr 16 Katowice.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)