Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A3.REKULT.SI.LLSON
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja leśna
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie:

Podstaw działalności rekultywacji leśnej terenów zdewastowanych i zdegradowanych, typów przekształceń środowiska przyrodniczego, faz działalności rekultywacyjnej, metod rekultywacji leśnej, kryteriów doboru roślinności zielnej i drzewiastej oraz problematyki działalności rekultywacyjnej w wybranych gałęziach przemysłu wydobywczego.

Pełny opis:

Wykłady 9 godz.

Tematyka zajęć Podstawowe pojęcia (definicja prawna i ekologiczna rekultywacji), początki i rozwój działalności rekultywacji w Polsce. Omówienie aktów prawnych dotyczących rekultywacji. Typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność przemysłową. Przedstawienie problematyki dotyczącej inwentaryzacji nieużytków poprzemysłowych.

Metoda fitosocjologiczna podziału nieużytków poprzemysłowych wg Krzaklewskiego. Omówienie faz działalności rekultywacyjnej w tym przede wszystkim realizowanych dla leśnego zagospodarowania. Przekształcenia hydrologiczne gleb typy gospodarek wodnych – przyczyny powstawania zawodnień, np. górnictwa węgla kamiennego.

Podstawy rekultywacji leśnej. Rozpoznanie warunków siedliskowych (prognozowanie potencjalnych siedlisk). Główne właściwości utworów oznaczane dla potrzeb rekultywacji i zagospodarowania – uproszczone wskaźniki zasobności i żyzności.

Glebowo-fitosocjologiczna metoda oceny siedlisk. Metoda sukcesji kierowanej w rekultywacji leśnej. Możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej.

Problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu.

Ćwiczenia laboratoryjne 10 godz.

Tematyka zajęć Metoda punktowej oceny przydatności gruntów do rekultywacji wg Skawiny i Trafas. Omówienie ważniejszych źródeł toksyczności gruntów i mechanizmów ich powstawania na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa.

Określenie źródła i stopnia toksyczności utworów (gruntów): niewłaściwe pH, nadmierne zasolenie, nadmierna zawartość siarki na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa.

Określenie wskaźnika litologicznego oraz wskaźnika wapniowego wybranych utworów na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa

Określenie wskaźnika sorpcji oraz wskaźnika spoistości wybranych utworów.

Omówienie projektu rekultywacji leśnej - nieużytku poprzemysłowego rekultywowanego dla leśnictwa.

Literatura:

Podstawowa

1. Krzaklewski W. 2017r., Podstawy rekultywacji leśnej., UR Kraków.,

2. Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

3. Skawina T., Trafas M. 1971r., Zakres wykorzystania i sposób interpretacji wyników badań geologicznych dla potrzeb rekultywacji. Ochrona Terenów Górniczych, nr 16 Katowice.

Uzupełniająca

1. Greszta J., Morawski S. 1972r., Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.,

2. Krzaklewski W. 1990r. Analiza działalności rekultywacyjnej na terenach pogórniczych w głównych gałęziach przemysłu wydobywczego w Polsce. SGGW Warszawa.,

3. Krzaklewski W. 1995r., Metoda sukcesji kierowanej w działalności rekultywacyjnej (Land reclamation by initial vegetation). Postępy techniki w leśnictwie, 56. SIiTLiD, Warszawa.,

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

L.A3.REKULT.SI.LLSOX_W01 Potrafi scharakteryzować i opisać typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność przemysłową, technologia budowy zwałowisk, typy zwałowisk i ich ważniejsze parametry, podstawowe klasyfikacje oraz metody rekultywacji. LES1 _W10 R

L.A3.REKULT.SI.LLSOX_W02 Potrafi nazywać, odtwarzać zakres czynności realizowanych w poszczególnych fazach rekultywacji leśnej. Objaśniać metody oceny warunków siedliskowych na terenach rekultywowanych oraz możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej. LES1 _W10 R

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

L.A3.REKULT.SI.LLSOX_U01 potrafi przygotować i przeprowadzić analiz laboratoryjne próbek gruntów pobranych z terenów pogórniczych, zinterpretować i wykorzystywać rezultaty oznaczeń laboratoryjnych

LES1 _U11 R

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

L.A3.REKULT.SI.LLSOX_K01 potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem

LES1 _K02 R

L.A3.REKULT.SI.LLSOX_K02 posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców oraz dbałości o stan środowiska naturalnego poprzez prawidłowe realizowanie rekultywacji

LES1 _K03 R

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.sprawdzian wiedzy, egzamin pisemny ograniczony czasowo, udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

ćwiczenia.sprawdzian wiedzy pisemny ograniczony czasowo, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)