Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu- zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.HODLAS.NM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu- zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie nowoczesnych metod pielęgnacji drzewostanów bukowych i dębowych stosowanych w krajach Europy Zachodniej. Kształtowanie zasięgu głównych gatunków drzew leśnych w holocenie. Lasy naturalne i pierwotne w Europie Środkowej. Problematyka zagospodarowania lasów wysokich położeń górskich, a także ochronnych i uzdrowiskowych. Zasady planowania hodowlanego w drzewostanach zagrożonych rozpadem, przebudowa i pielęgnacja drzewostanów w terenach przemysłowych. Zasady planowania hodowlanego w lasach górskich i nizinnnych.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

- Wybrane modele pielęgnacji drzewostanów bukowych i dębowych (1 godz.)

- Kształtowanie się zasięgu głównych gatunków lasotwórczych w holocenie ((1 godz.)

- Dynamika i struktura lasów pierwotnych w Europie Środkowej i znaczenie ich znajomości dla hodowli (3 godz.)

- Hodowla lasu w wysokich położeniach górskich: odtwarzanie górnej granicy lasu, zalesianie, odnawianie i pielęgnacja (4 godz.)

- Planowanie hodowlane w świerczynach Beskidu Żywieckiego i Śląskiego (3 godz.)

- Przebudowa i pielęgnacja drzewostanów w regionach przemysłowych (2 godz.)

- Hodowla lasu w obiektach specjalnych: lasy ochronne i uzdrowiskowe (1 godz.).

Tematyka ćwiczeń kameralnych:

- Plantacyjna uprawa szybko rosnących drzew leśnych i topoli. Plantacje energetyczne (2 godz.)

- Planowanie hodowlane w drzewostanach nizinnych (2 godz.)

- Dyskusja i zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Literatura:

Burschel P., Huss J. 1987.Grundriss des Waldbaus. Hamburg, Verlag Paul Parey.

Jaworski A. 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych. [w:] Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich. (red.) R. Poznański, A. Jaworski. Warszawa, CILP.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. T. I i III. PWRiL, Warszawa. Leibundgut H. 1979b. Űber die Dynamik europäischer Urwälder. Schweiz. Z. Forstw. Jg 130, Nr 9/10.

Leibundgut H. 1982. Europäische Urwälder der Bergstufe. VerlagHaupt, Bern und Stuttgart.

Kocjan H. 2010. Wybrane zagadnienia z techniki hodowli lasu. Poznań, WUP.

Korpel S. 1989. Pralasy Slovenska. Bratysława, Veda.

Materiały do wykładów dotyczące: pielęgnacji dębu i buka, kształtowania się zasięgów głównych gatunków drzew lasotwórczych w holocenie, pielęgnacji drzewostanów w lasach podlegających wpływom imisji przemysłowych.

Monografie drzew leśnych – rozdziały dotyczące kształtowania się zasięgów w holocenie:

Białobok S., Boratyński A., Bugała W. (red) 1993. Biologia sosny zwyczajnej. PAN, Poznań Kórnik.

Białobok S. (red.) 1977. Świerk pospolity. PAN, PWN Warszawa – Poznań

Białobok S. (red.) 1983. Jodła pospolita. PAN, PWN Warszawa – Poznań

Boratyński A. (red.) 1990. Buk zwyczajny. PAN, PWN Warszawa – Poznań

Bugała W. (red.). 2006. Dęby. PAN, Poznań – Kórnik

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna współcześnie stosowane metody pielęgnacji drzewostanów dębowych i bukowych w lasach Europy Zachodniej, planuje i realizuje zasady przebudowy drzewostanów zagożonych rozpadem (monokultury świerkowe) i wzrastających w warunkach imisji przemysłowych.

Opisuje kształtowanie się zasięgów głównych gatunków lasotwórczych w holocenie i rozumie ich znaczenie dla współczesnej hodowli lasu

Charakteryzuje budowę, dynamikę i strukturę lasów pierwotnych (naturalnych) w Europie i potrafi wskazać ich znaczenie dla hodowli lasu bliskiej naturze

Umiejętności:

Sporządza projekt planowania hodowlanego dla lasów nizinnych i górskich

Potrafi zaplanować zasady przebudowy i przemiany drzewostanów, w zależności od fazy rozwojowej drzewostanu, w tym w lasach zagrożonych rozpadem (monokultury świerkowe, sosnowe) i rosnących w strefach imisji przemysłowych. Potrafi zaprojektować plantację szybko rosnących drzew leśnych.

Potrafi zaplanować, zorganizować i nadzorować prace związane z zalesieniami, odnawianiem i pielęgnacją drzewostanów w wysokich położeniach górskich

Potrafi opracować charakterystykę lasów pierwotnych (naturalnych), rezerwatów i parków narodowych

Kompetecje społeczne:

Potrafi pracować w grupie, kierować małym zespołem oraz wyznaczać priorytety działania (R2A_K02; R2A_K03)

Rozumie potrzebę uczenia się, samokształcenia i doskonalenia umiejętności w ramach wykonywanego zawodu (R2A_K01 i R2A_K07)

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz potrafi ocenić skutki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego w środowisku naturalnym (R2A_K05 i R2A_K06)

Ma świadomość znaczenia społecznego odpowiedzialności za stan naszych lasów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń projektowych i terenowych, egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia audytoryjne, projektowe, terenowe:

zaliczenie projektu

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

sprawdzian wiedzy

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe);

ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej, udzielania instruktarzu;

ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole;

demonstracja praktycznych umiejętności

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)