Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hodowla lasu - zagadnienia wybrane

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.HLASU.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hodowla lasu - zagadnienia wybrane
Jednostka: Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Planowanie hodowlane. Różnowiekowe drzewostany złożone z gatunków światłożądnych. Problematyka zagospodarowania lasów wysokich położeń górskich. Kształtowanie zasięgu głównych gatunków drzew leśnych w holocenie. Zasady planowania hodowlanego w drzewostanach zagrożonych rozpadem. Uprawa plantacyjna drzew szybkorosnących. Wykorzystanie symulatorów wzrostu drzewostanów w hodowli lasu.

Pełny opis:

Wkłady:

Różnowiekowe drzewostany złożone z gatunków światłożądnych (2 godz.).

Hodowla lasu w wysokich położeniach górskich: odtwarzanie górnej granicy lasu, zalesianie, odnawianie i pielęgnacja (3 godz.)

Wykład autorski obejmujący problematykę aktualnych badań. Planowanie hodowlane w świerczynach Beskidu Żywieckiego i Śląskiego (2 godz.)

Kształtowanie się zasięgu głównych gatunków lasotwórczych w holocenie (2 godz.).

Uprawa plantacyjna drzew szybkorosnących (4 godz.)

Wykorzystanie symulatorów wzrostu drzewostanów w hodowli lasu (2 godz).

Ćwiczenia kameralne:

Planowanie hodowlane w drzewostanach nizinnych (4 godz.)

Dyskusja i zaliczenie przedmiotu (1 godz.)

Ćwiczenia terenowe:

Planowanie hodowlane w drzewostanach górskich (35 godz.)

Literatura:

Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna. Alternatywne metody hodowli. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. Smykała J. 1998. Podział gospodarczy w aspekcie regulacji użytkowania rębnego oraz długookresowego planowania hodowlanego, Sylwan 5.

Fabijanowski J. 1963. Planowanie hodowlane w Szwajcarii, Sylwan 2.

Hejmanowski S. 1975. Uprawa topoli. PWRiL Warszawa.

http://treegross.sourceforge.net/

http://www.nw-fva.de/?id=194

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 1973. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli lasu. Topola – Charakterystyka i plantacje. Skrypt AR.

Jaworski A. 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych (w:) Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich CILP, Warszawa.

Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Jaworski A. Hodowla Lasu, Tom I – Sposoby zagospodarowania, odnawiania lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów.

Jaworski A. Hodowla Lasu, Tom II – Pielęgnowanie lasu.

Pach M., Kołodziej Z., Bartkowicz L., Karczmarski J., Skrzyszewski J. 2010. Plantacje roślin energetycznych. Zakładanie i utrzymanie plantacji. Rośliny drzewiaste. (w:) Frączek J. (red.) Produkcja biomasy na cele energetyczne. PTIR, Kraków, s: 45 – 58.

Paluch J. 2012. Wzrost i produkcyjność (w:) Skrzyszewski J (red.) Poradnik Leśnika serii Drzewa Polskich Lasów. Buk, Hodowla. 2012. PWRiL Warszawa

Ralska-Jasiewiczowa M. 2004. Late glacial and holocene history of vegetation in Poland based on isopollen maps. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków.

Skrzyszewski J. 2004. Charakterystyka morfologiczno-przyrostowa sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w polskiej części Karpat i Sudetów. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, nr 300. Seria rozprawy, nr 411.

Szata roślinna Polski. 1977. PWN, Warszawa.

Tomczyk S., 1993: Odnowienie naturalne. Sosna. SiiTLiD. Warszawa.

Zabielski S. 1998. Plantacyjna uprawa drzew i krzewów szybko rosnących. AR Poznań.

Zajączkowski K. 2013. Hodowla lasu. Tom IV. Plantacje drzew szybko rosnących. PWRiL Warszawa.

Zasady Hodowli Lasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna zasady postępowania hodowlanego w różnowiekowych drzewostanach złożonych z gatunków światłożądnych.

Zna zasady przebudowy drzewostanów zagrożonych rozpadem (monokultury świerkowe).

Opisuje kształtowanie się zasięgów głównych gatunków lasotwórczych w holocenie i rozumie ich znaczenie dla współczesnej hodowli lasu

Posiada wiedzę o planowaniu, organizowaniu prac związane z zalesieniami, odnawianiem i pielęgnacją drzewostanów w wysokich położeniach górskich.

Posiada wiedzę na temat wykorzystania gatunków szybkorosnących i symulatorów wzrostu drzewostanu.

Umiejętności:

Sporządza projekt planowania hodowlanego dla lasów górskich i określa cele hodowlane dla lasów nizinnych.

Potrafi zaplanować proces przebudowy i przemiany drzewostanów, w zależności od fazy rozwojowej drzewostanu.

Oblicza i interpretuje zaawansowane wskaźniki rozmiaru i intensywności trzebieży.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie, kierować małym zespołem oraz wyznaczać priorytety działania.

Rozumie potrzebę uczenia się, samokształcenia i doskonalenia umiejętności w ramach wykonywanego zawodu.

Posiada świadomość odpowiedzialności oraz potrafi ocenić skutki ekonomiczne, społeczne i ekologiczne poznanych metod postępowania hodowlanego w środowisku naturalnym.

Ma świadomość znaczenia społecznego odpowiedzialności za stan naszych lasów.

Metody i kryteria oceniania:

ocena formująca: sprawdzian wiedzy w ramach ćwiczeń terenowych; zaliczenie projektu; sprawdzian umiejętności wykonania zadania obliczeniowego/ wypracowania decyzji; zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych (indywidualne i grupowe); ocena prezentacji ustnej/udzielania instruktarzu; ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole.

ocena końcowa: egzamin pisemny ograniczony czasowo.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)