Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka leśna i zarządzanie obszarami leśnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.GLIZO.SI.LZPXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Gospodarka leśna i zarządzanie obszarami leśnymi
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas kursu student poznaje metody postępowania hodowlanego jako wypadkowej: cech gatunków drzew, warunków siedliskowych, okresu i fazy życia drzewostanu, uwarunkowań społecznych i przyrodniczych (funkcji lasu) i ich wpływ na postać lasu.

Pełny opis:

Wykłady

Przyrodnicze podstawy gospodarki leśnej (siedliska leśne, charakterystyka hodowlana gatunków) (2 godziny)

Procesy zachodzące w drzewostanie i ich wpływ na stabilność ekosystemów leśnych (2 godziny)

Funkcje lasu i cele hodowlane (2 godziny)

Cykl rozwojowy drzewostanu (2 godziny)

Cele i wpływ na postać lasu zabiegów okresu dojrzewania (3 godziny)

Cele i wpływ na postać lasu zabiegów okresu drzewostanu dojrzałego (4 godziny)

Ćwiczenia

Dobór składu gatunkowego i metody odnawiania na możliwość pełnienia funkcji produkcyjnych i ochronnych (5 godzin)

Dobór zabiegów okresu dojrzewania na możliwość pełnienia funkcji produkcyjnych i ochronnych (5 godzin)

Dobór zabiegów okresu drzewostanu dojrzałego na możliwość pełnienia funkcji produkcyjnych i ochronnych (5 godzin)

Ćwiczenia terenowe

Cele i wpływ na postać lasu zabiegów z zakresu hodowli lasu (6 godzin)

Literatura:

Obowiązkowa

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom I. Sposoby zagospodarowania, odnawianie lasu, przebudowa i przemiana drzewostanów. PWRiL Warszawa.

Jaworski A. 2011. Hodowla lasu. Tom III. Charakterystyka hodowlana drzew i krzewów leśnych. PWRiL Warszawa.

Andrzejczyk T. 2009. Dąb szypułkowy i bezszypułkowy. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. 2008. Jodła pospolita. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Zespół autorów pod redakcją Skrzyszewski J. 2012. Buk zwyczajny. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Andrzejczyk T., Żybura H. 2012. Sosna zwyczajna. Odnawianie naturalne. Seria - drzewa polskich lasów. PWRiL Warszawa

Bernadzki E. 1993. Zwiększanie różnorodności biologicznej przez zabiegi hodowlano-leśne. Sylwan 3.

Jaworski A.1988. Ekologiczne podstawy projektowania składu gatunkowego odnowień. Zagadnienia wybrane. Skrypt AR.

Jaworski A.1990. Hodowla lasu. Rębnie. Zasady projektowania upraw. Skrypt AR.

Jaworski A. 2000. Zasady hodowli lasów górskich na podstawach ekologicznych (w:) Poznański R., Jaworski A. Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich CILP, Warszawa.

Jaworski A. 2004. Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów. PWRiL, Warszawa.

Zasady Hodowli Lasu. 2012. ORWLP w Bedoniu.

Materiały przekazane na ćwiczeniach.

Uzupełniająca

Skrzyszewski J. 2007. Drzewostan sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L. na osuwisku w Nadleśnictwie Baligród. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. R. LXIII (63), Nr 4, s: 70-83.

Skrzyszewski J. 2007. Sosna zwyczajna Pinus sylvestris L. w rezerwacie Pusta Wielka. Chrońmy Przyrodę Ojczystą. R. LXIII (63), Nr 6, s: 75-81.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna zabiegi i cele hodowli lasu potrafi ocenić wpływ postępowania hodowlanego na trwałość i wielofunkcyjność lasu z uwzględnieniem cyklu rozwojowego, specyfiki gatunków, warunków środowiska i potrzeb społecznych

Umiejętności

Potrafi ocenić, zwaloryzować i uzasadnić wpływ planowanego postępowania z zakresu hodowli lasu na otoczenie przyrodnicze i zaproponować metody optymalizacji

Kompetencje społeczne

Ma świadomość skutków działalności i postępu wiedzy z zakresu hodowli lasu na stan środowiska naturalnego, zrównoważony rozwój

Metody i kryteria oceniania:

sprawdzian wiedzy

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

egzamin (zaliczenie końcowe przedmiotu) pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.