Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona leśnych zasobów genowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.GENET.SM.LLSOX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona leśnych zasobów genowych
Jednostka: Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów w zakresie ochrony leśnych zasobów genowych in vivo oraz w formie depozytów nasion i tkanek w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Tematyka przedmiotu obejmuje charakterystykę modeli zrównoważonego leśnictwa, istotę i przyczyny występowania bioróżnorodności genetycznej drzew na poziomie gatunkowym, populacyjnym, rodowym i klonalnym, inicjatywy legislacyjne organizacji krajowych i międzynarodowych, strategie i programy tworzenia zasobów genowych, naturalne zasoby genowe parków narodowych, rezerwatów, drzewostanów nasiennych, drzew pomnikowych, drzewostanów nasiennych matecznych. Program obejmuje zasady wyboru zasobów genowych oraz metody i techniki ich ochrony.

Pełny opis:

Wiadomości wstępne. Cel i zakres przedmiotu. Związek z innymi dyscyplinami. Rodzaje bioróżnorodności. Istota i przyczyny występowania zmienności genetycznej drzew leśnych. Zmienność wewnątrzgatunkowa drzew leśnych. Rola doświadczeń proweniencyjnych w ocenie genetycznej zmienności wewnątrzgatunkowej. Zmienność rasowa podstawowych gatunków lasotwórczych. Formy morfologiczne, krzyżówki, mutanty.

Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów. Modele zrównoważonego leśnictwa. Krajowe i międzynarodowe wskaźniki gospodarki leśnej. Ocena stanu lasu w Polsce.

Zachowanie zasobów genowych. Inicjatywy legislacyjne. Organizacje międzynarodowe. Międzynarodowa Unia Leśnych Organizacji Badawczych IUFRO. Program Ochrony Leśnych Zasobów Genowych EUFORGEN, Europejski Instytut Lasu EFI. Banki Genów.

Zasady tworzenia zasobów genowych. Strategie i programy. Program zachowania zasobów genowych w Polsce. Ocena pilności potrzeb ochronnych. Metody ochrony in situ i ex situ. Kryteria wyboru zasobów genowych. Sposoby zbioru nasion.

Populacje selekcyjne. Cenne gatunki domieszkowe. Gatunki aklimatyzowane. Naturalne zasoby genowe: parki narodowe, rezerwaty, drzewostany zachowawcze, drzewa pomnikowe, plantacje zachowawcze, populacje regionów nasiennych o charakterze matecznym, populacje gatunków objętych Polską Czerwoną Księgą Roślin.

Metody genetyki molekularnej i ich zastosowanie w zachowaniu zasobów genowych. Ocena zmienności struktury genetycznej. Transformacje genetyczne - ocena korzyści i zagrożeń w świetle ochrony zasobów genowych.

Metody biotechnologiczne w zachowaniu leśnych zasobów genowych. Kultury in vitro - organogeneza, somatyczna embriogeneza. Technika kapsułowania mikropropagul.

Leśne banki genów. Przygotowywanie próbek nasion dla Leśnego Banku Kostrzyca. Depozyty i zasoby genowe - gromadzenie oraz przechowywanie materiału genetycznego (nasiona, owoce, szyszki, części roślin, pyłek) drzew i krzewów leśnych. Przechowywanie niskotemperaturowe oraz kriogeniczne. Obiekty zachowawcze wybierane na poziomie nadleśnictwa.

Regionalny plan ochrony zasobów genowych – projekt (określenie stopnia zagrożenia; kryteria oceny wartości genetycznej; metody ochrony materiału biologicznego).

Literatura:

Gajewski W. 1987. Genetyka ogólna i molekularna. PWN, Warszawa, Winter P.C. 2000 Krótkie wykłady. Genetyka. PWN, Warszawa, Freeland J. 2008. Ekologia molekularna. PWN, Warszawa; Buchowicz J. 2009. Biotechnologia molekularna. PWN, Warszawa; Sabor J. (red.) 2006. Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. Wyd. CILP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie interpretacji zjawisk zagrażających selekcyjnej bazie nasiennej (LMP) i zachowaczej drzew leśnych oraz doboru właściwych metod ochrony leśnych zasobów genowych, z wykorzystaniem oceny monitoringu leśnego.

Dysponuje rozszerzoną wiedzą w zakresie aktualnych programów ochrony zasobów genowych w Polsce i Europie, zna zarządzenia i dyrektywy unijne.

Zna zasady tworzenia zasobów genowych, w tym kryteria pilności potrzeb ochronnych oraz zabezpieczania długoterminowego nasion w bankach genów.

Umiejętności:

Zdobywa umiejętność czynnego zachowania leśnych zasobów genowych.

Potrafi oszacować stopień zagrożenia środowiska naturalnego i dobrać metody ochrony zasobów genowych.

Analizuje, ocenia i interpretuje zmienność struktury genetycznej populacji zagrożonych.

Kompetencje społeczne:

Ma świadomość zawodowej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie ochrony leśnych zasobów genowych

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

201 - sprawdzian wykonania zadania obliczeniowego

711 - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)