Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Genetyka populacyjna i biochemiczna drzew leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A2.GENET.SM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Genetyka populacyjna i biochemiczna drzew leśnych
Jednostka: Zakład Genetyki, Nasiennictwa i Szkółkarstwa Leśnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu uwzględnia elementy genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew i drzewostanów, obejmujące zagadnienia teoretycznych podstaw hodowli selekcyjnej oraz realizowanych przez Lasy Państwowe programów selekcji i zachowania zasobów genowych drzew leśnych oraz regionalizacji nasiennej i testowania potomstwa leśnego materiału podstawowego. Zakres tematyczny wykładów obejmuje elementy genetyki populacyjnej drzew leśnych, współzależność dziedziczności i środowiska, przedstawia również podstawy genetyki molekularnej oraz zagadnienia filogeografii i transformacji genetycznych drzew. W zakresie ćwiczeń kameralnych wykonywana jest analiza DNA oraz interpretacja uzyskanych wyników (opis struktury genetycznej), a także ocena parametrów selekcyjnych drzew leśnych. Podczas ćwiczeń terenowych wykonywana jest ocena zróżnicowania fenotypowego i genetycznego leśnego materiału podstawowego.

Pełny opis:

Podstawy teoretyczne genetyki.

Genetyka ilościowa. Plastyczność fenotypowa. Odziedziczalność. Różnica selekcyjna i zysk genetyczny. Wartość genetyczna i hodowlana populacji.

Podstawy genetyki populacyjnej drzew leśnych. Częstość genów i genotypów. Prawo Hardy`ego-Weinberga. Czynniki wpływające na zmienność genetyczną.

Podstawy genetyki molekularnej. Genom jądrowy i organellowy. Typy dziedziczenia. Markery molekularne - dominujące i kodominujące. Wybór markera. Wykorzystanie markerów genetycznych (izoenzymowych, terpenowych oraz DNA) w leśnictwie. Identyfikacja osobników i populacji wybranych gatunków drzew leśnych.

Filogeografia. Historia genetycznej zmienności drzew leśnych. Paleobotanika. Analiza pyłkowa. Zasięgi występowania gatunków. Migracje

Transgenika. Izolowanie genów, konstrukcje genowe, metody wprowadzania genów, selekcja i charakterystyka roślin transgenicznych (GMO). Możliwości wykorzystania GMO w leśnictwie.

Literatura:

J. Sabor (red.) 2006. Elementy genetyki i hodowli selekcyjnej drzew leśnych. CILP. Warszawa; Freeland J.R. 2008: Ekologia molekularna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa; Brown, A. 2001 Genomy, PWN, Warszawa; Węgleński P. 1995. Genetyka molekularna. PWN, Warszawa; Bergon M., Mortimer M. Thompson D.J 1999: Ekologia populacji. Studium porównawcze zwierząt i roślin. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. Polak-Berecka M: 2006: Genetyka populacyjna drzew leśnych. Wyd. AR Kraków. Tourne Y. 2006: Genetic engineering and biotechnology. Concepts, methods and agronomic applications, Science Publishers, Inc. USA,UK. Tourne Y. 2001: Genetically modified organisms. Transgenesis in plants. Science Publishers, Inc. USA,UK.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma wiedzę w zakresie podstaw genetycznych zmienności wewnątrzgatunkowej i międzygatunkowej drzew leśnych.

Ma wiedzę w zakresie genetyki molekularnej, mechanizmów kodowania i przekazywania cech adaptacyjnych, odpornościowych i jakościowych drzew leśnych.

Dysponuje wiedzą w zakresie oceny zmienności struktur genetycznych drzew leśnych markerami genetycznymi.

Umiejętności:

Potrafi przeprowadzić analizę DNA. Dobiera odpowiednie markery genetyczne zależnie od celu badań. Interpretuje informację genetyczną. Ocenia zmienność struktury genetycznej populacji drzew leśnych.

Obliczy podstawowe parametry selekcyjne i zastosuje je do oceny indeksowej.

Potrafi ocenić zróżnicowanie fenotypowe i genetyczne Leśnego materiału podstawowego oraz zabezpieczyć czystość genetyczną leśnego materiału rozmnożeniowego.

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem oraz prawidłowo określić priorytety służące realizacji rozwiązywanego zadania.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

201 - sprawdzian wykonania zadania obliczeniowego

203 - zaliczenie raportu z ćwiczeń praktycznych

711 - rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)