Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie rekultywacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.REKUL.NM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie rekultywacji
Jednostka: Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W trakcie przedmiotu student zdobywa szczeółową wiedzę na temat problematyki rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego, węgla kamiennego,piasków podsadzkowych, siarki, surowców skalnych, rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i odpadów komunalnych wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych. Poznaje również uwarunkowania prawne oraz zasady wykonania projektu rekultywacji leśnej.

Pełny opis:

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu węgla brunatnego i kamiennego na wybranych przykładach wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności przemysłu piasków podsadzkowych, siarki i surowców skalnych na wybranych przykładach wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych.

Szczegółowa problematyka rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych w wyniku działalności górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku, ołowiu, składowisk popiołów i gruntów skażonych ropopochodnymi wraz z przedstawieniem rozwiązań projektowych. Problemy gospodarki odpadami, rekultywacja składowisk odpadów.

Technologia rekultywacji leśnej – dobór roślinności i sposób jej wprowadzania. Tok zabiegów i przykłady ważniejszych czynności. Metody szybkiego zadarniania: awiohydroobsiew, hydroobsiew. Tymczasowa obudowa biologiczna.

"Projekt rekultywacji leśnej nieużytku poprzemysłowego - kształtowanie rzeźby terenu, umacnianie skarp

obliczenie i opisanie parametrów projektowanego zbocza nieużytku oraz zasady doboru i wprowadzania roślinności zielnej i drzewiastej.

"

"Projekt rekultywacji leśnej nieużytku poprzemysłowego - opracowania mapy prognozowanych siedlisk, nawożenia oraz wykonanie zestawienia zbiorczego zapotrzebowania materiałowego dla rekultywowanego terenu oraz kosztorysu.

"

Ćwiczenia terenowe odbywają się na terenie Kopalni Piasku Podsadzkowego Szczakowa S.A. Celem ćwiczeń jest przedstawienie problemów i metod rekultywacji leśnej prowadzonej na terenach kopalni „Szczakowa”. Zapoznanie się z całym cyklem prac związanych z procesem rekultywacji leśnej począwszy od projektowania przez kształtowanie rzeźby terenu, przygotowanie biotopu aż do wprowadzenia roślinności.

Literatura:

Greszta J., Morawski S. 1972r., Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL Warszawa.,

Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

Gołda T. 2005r., Rekultywacja. AGH Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Potrafi wytłumaczyć uwarunkowania formalno-prawne podstaw projektowania rekultywacji. Potrafi scharakteryzować, opisać problematykę realizowania rekultywacji na obiektach powstałych na skutek prowadzenia działalności przemysłu węgla brunatnego, węgla kamiennego, piasków podsadzkowych, siarki, surowców skalnych, górnictwa przemysłu rud miedzi, cynku i ołowiu, składowisk popiołów i odpadów komunalnych.

Potrafi opisać technologię rekultywacji leśnej, zasady doboru i wprowadzania roślinności na tereny rekultywowane. Umie wskazać tok zabiegów i opisać przykłady ważniejszych czynności. Zna metody szybkiego zadarniania (awiohydroobsiewu, hydroobsiewu) i tymczasowej obudowy biologicznej.

Umiejętności:

Umie zaprojektować i obliczyć podstawowe parametry obiektów dla których realizowana jest rekultywacja leśna. Posiada umiejętność doboru i zasad wprowadzania roślinność zielno-drzewiastej na tereny rekultywowane. Umie wykonać zestawienie zbiorcze oraz kosztorys.

Kompetencje społeczne:

Posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców naturalnych. Wykazuje dbałość o środowisko naturalne poprzez właściwe wykonanie projektu rekultywacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

sprawdzian wiedzy egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia projektowe:

zaliczenie projektu egzamin pisemny ograniczony czasowo

Ćwiczenia terenowe:

zaliczenie raportu/sprawozdania z prac laboratoryjnych/ćwiczeń praktycznych (indywidualne, grupowe)

egzamin pisemny ograniczony czasowo

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)