Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona ekosystemów leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.OCHRO.NM.LLSGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona ekosystemów leśnych
Jednostka: Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Rozpoznawanie wieloczynnikowych źródeł zagrożeń funkcjonowania drzewostanów górskich i rejonach przemysłowych ze strony wybranych czynników biotycznych i antropogenicznych. Planowanie ograniczania i eliminacji szkód zmierzające do podniesienia stabilności drzewostanów.

Pełny opis:

Gospodarczo-historyczne uwarunkowania geografii wieloczynnikowych zagrożeń antropogenicznych i biotycznych, powodujących destabilizację ekosystemów leśnych na obszarze Polski i Europy

Przyczyny, mechanizmy i skutki aktualnie obserwowanych zmian w przyrodzie ze szczególnym uwzględnieniem procesów rejestrowanych w lasach

Zagrożenia biotyczne w lasach, uaktywniane w wyniku skażenia środowiska imisjami przemysłowymi i spalinami samochodowymi oraz możliwości przeciwdziałania

Zagrożenia związane z turystyką i rekreacją oraz prawne i techniczne możliwości ich ograniczania na przykładzie wybranych obiektów

Higiena w lasach górskich a zachowanie bioróżnorodności na przykładzie wybranych obiektów

Krótkookresowe prognozy zagrożenia lasu oraz prognozy długookresowe w rejonach górskich i przekształconych antropopresją

Przyrodnicze konsekwencje szkód w lasach

Postępowanie ochronne w drzewostanach sosnowych zagrożonych przez szkodniki pierwotne - analiza konsekwencji dla ekosystemów leśnych

Postępowanie ochronne w drzewostanach świerkowych zagrożonych przez szkodniki pierwotne - analiza konsekwencji dla ekosystemów leśnych

Postępowanie ochronne w drzewostanach sosnowych zagrożonych przez szkodniki wtórne - analiza konsekwencji dla ekosystemów leśnych

Postępowanie ochronne w drzewostanach świerkowych zagrożonych przez szkodniki wtórne - analiza konsekwencji dla ekosystemów leśnych

Zagrożenie drzewostanów przez przemysł i górnictwo i transport: wyznaczanie stref uszkodzeń przemysłowych w lasach, ocena stanu zagrożenia przez wybrane czynniki szkodotwórcze w drzewostanach przebudowywanych oraz na powierzchniach zrekultywowanych. Zagrożenia w lasach powstające w wyniku deformacji ciągłych i nieciągłe powierzchni ziemi na leśnych gruntach położonych na terenach eksploatowanych przez górnictwo oraz wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych

Literatura:

Łęski O. (red) 2001. Poradnik ochrony lasu. Oficyna Edytorska „Wydawnictwo Świt”. Warszawa, ss. 500.

Stolina M., Kodrík J., Novotný J., Konôpka J., Hlaváč P. 2000. Ochrana lesa. Technická Univerzita vo Zvolene. Lesicka fakulta,. Katedra ochrany lesa a poľovníctwa. Zvolen, ss. 256.

Instrukcja ochrony lasu. DGLP Warszawa, 2012

Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu. 2012 DGLP. Warszawa, ss. 106.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna geografię oraz rodzaje zagrożeń drzewostanów ze strony czynników natury ożywionej i antropogenicznych

Zna metody i techniki ochrony drzewostanów przed czynnikami zagrażającymi ich stabilności w zróżnicownaych warunkach higieny lasu oraz bioróżnorodności

Zna i identyfikuje zagrożenia biotyczne oraz posiada wiedzę o metodach im przeciwdziałania w drzewostanach, wynikające ze skażenia imisjami przemysłowymi oraz komunikacyjnymi

Zna i identyfikuje zagrożenia wynikające z udostępnienia turystycznego i rekreacyjnego obszarów leśnych

Posiada umiejętność prognozowania zagrożenia lasu w rejonach górskich i przekształconych antropopresją oraz potrafi ocenić ich przyrodnicze konsekwencje

Umiejętności:

Zna metody postępowania ochronnego w drzewostanach sosnowych i świerkowych zagrożonych przez szkodniki pierwotne

Zna metody postępowania ochronnego w drzewostanach sosnowych i świerkowych zagrożonych przez szkodniki wtórne

Rozpoznaje zagrożenia drzewostanów przez przemysł i górnictwo oraz transport. Potrafi wyznaczyć strefy uszkodzeń przemysłowych w lasach przebudowywanych oraz na powierzchniach zrekultywowanych. Charakteryzuje zagrożenia w lasach powstające w wyniku deformacji ciągłych i nieciągłych w terenach eksploatowanych przez górnictwo oraz wzdłuż głównych dróg komunikacyjnych

Kompetencje społeczne:

Potrafi pracowac w grupie i kierować małym zespołem

Ma świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod i technik postepowania ochronnego w drzewostanach zagrożonych przez czynniki szkodotwórcze

Ma świadomość odpowiedzialności oraz ryzyka, skutków ekonomicznych i społecznych stosowania poznanych metod i technik postepowania ochronnego w drzewostanach zagrożonych przez czynniki szkodotwórcze

Potrafi podejmować decyzje i planować działania w sposób kreatywny

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

egzamin ustny bez dostępu do podręczników

Ćwiczenia projektowe (warsztatowe),

ćwiczenia laboratoryjne,

ćwiczenia terenowe

, ćwiczenia seminaryjne,

seminaria,

praktyka:

rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostepem do podręczników,demonstracja praktycznych umiejętności,sprawdzian wiedzy,praca dyplomowa

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)