Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.A1.AZL.SM.LLSSY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi
Jednostka: Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Najnowsze trendy w sposobach określania produkcyjności siedlisk leśnych

Produkcyjność lasu w dobie zmieniających się warunków siedliskowych i zagrożenia rozpadami drzewostanów

Modelowanie wzrostu i produkcyjności lasów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych – możliwości zastosowania w praktyce urządzania lasu i wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie uszkodzeń drzewostanów od huraganów w Borach Tucholskich.

Nowe podejście do kartowania klas pokrycia terenu z wykorzystaniem technologii: BSP, nanosatelitów Planet oraz VHRS WorldView-2 oraz chmur punktów LiDAR

Powiązania funkcjonalne między między jednostkami planowania przestrzennego a planowania leśnego

Zasady alokacji funkcji gospodarki leśnej w przestrzeni regionów jako podstawa strategicznego planowania leśnego.

Plany ochrony obszarów cennych przyrodniczo i zasady ich sporządzania.

Systemy inwentaryzacji martwego drewna. Waloryzacja lasu. Las jako źródło kapitału, wartość produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

"

"Analiza planów ochrony obszaru chronionego. Sporządzenie projektu planu ochrony obszaru chronionego. Obliczenia wyników inwentaryzacji martwego drewna. Waloryzacja lasu. Obliczenie wartości zasobów drzewnych za pomocą tablic wskaźników wartości oraz za pomocą lokalnych taryf wartości.

Pomiar i synchronizacja sekwencji przyrostowych, budowa chronologii drzew oraz podstawy analiz dendrochronologicznych."

Efekty uczenia się:

Przedmiotowe efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

powiązania urządzania, produkcyjności lasu i geomatyki z innymi dyscyplinami dające podstawy do rozwiązywania problemów badawczych oraz fakty i teorie wyjaśniające zależności występujące w środowisku i trendy w zakresie planowania i gospodarowania zasobami naturalnymi w zmieniających się warunkach siedliskowych i otoczeniu społeczno-gospodarczym

możliwości praktycznego zastosowania najnowszych rozwiązań w zakresie technologii teledetekcyjnych w leśnictwie

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

"Potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze stosowane w urządzaniu lasu, produkcyjnności lasu i geomatyce. Potrafi wykonywać pomiary za pomocą narzędzi teledetekcyjnych.

Potrafi sporządzić waloryzacyjną ocenę stanu lasu. Potrafi sporządzić plan ochrony przyrody dla chronionego obszaru o wielkości kilku, kilkudziesięciu hektarów. Potrafi obliczyć wartość drzewostanów tradycyjnymi i nowymi metodami wyceny korzystając z pomocy instrukcji."

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

Potrafi krytycznie oceniać metody i narzędzia stosowane w inwentaryzacji lasu, planowaniu urządzeniowym, produkcyjności lasu i geomatyce oraz prowadzić dyskusję dotyczącą potrzeby aktualnej wiedzy z zakresu

Metody i kryteria oceniania:

"test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%.

"

Test jednokrotnego wyboru, sporządzenie projektu i jego prezentacja (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)