Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.7s.SEM.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Seminarium 30 godz.

Tematyka zajęć Technika pisania pracy inżynierskiej. Zasady wykorzystywania informacji ze źródeł literaturowych przy pisaniu pracy inżynierskiej. Prezentacja zagadnień wprowadzających do tematyki pracy inżynierskiej. Prezentacja przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy inżynierskiej. Analiza zebranych danych literaturowych i sposób ich wykorzystania w ostatecznej redakcji pracy dyplomowej (inżynierskiej). Nabycie umiejętności korzystania ze specjalistycznych danych bibliograficznych oraz konstruowania i pisania pracy dyplomowej w zakresie nauk leśnych. Analiza założeń i metodyki badań własnych pracy inżynierskiej. Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów.

Literatura:

Podstawowa "1. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

2. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

3. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa. "

Uzupełniająca "1. T. Rawa. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART w Olsztynie

2. B. Zółtkowski. 1997. Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych. Wyd. ATR w Bydgoszczy

3. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/)."

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_SEDY_U1 zrealizować proste zadania analityczne, obserwacje i pomiary w laboratorium, wykonać obserwacje i pomiary, umie analizować i opisywać zjawiska przyrodnicze zachodzące w ekosystemach leśnych, zaproponować optymalizacje procesów technologicznych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych LES1_U01 RL

LES_SEDY_U2 przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach (profesjonalnym i ogólnym), wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_SEDY_K1 ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_SEDY_K2 myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy LES1_K04 RL

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja osiągniętych wyników i ich interpretacja. Dyskusja uzyskanych wyników w konfrontacji z rezultatami badań innych autorów (referat).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Jan Bodziarczyk, Małgorzata Bujoczek, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Jakub Goczał, Bartłomiej Grad, Magdalena Kacprzyk, Marta Kempf, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Jarosław Lasota, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Marek Pająk, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Marcin Zarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Jan Banaś, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Piotr Boroń, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Jakub Goczał, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Michalec, Wojciech Ochał, Marek Pająk, Krzysztof Słowiński, Jarosław Socha, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Radosław Wąsik, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)