Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transport leśny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.6s.TRA.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transport leśny
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Wykłady 8 godz.

Tematyka zajęć "Definicje transportu. Transport leśny jako forma transportu wewnątrzzakładowego. Definicje leśnych operacji transportowych. Cechy charakterystyczne transportu leśnego. Znaczenie i charakterystyka sieci dróg leśnych w systemie transportowym. Znaczenie i sposób zakładania sieci szlaków zrywkowych w różnych kategoriach użytkowania drzewostanów.

Zrywka za pomocą zwierząt. Znaczenie zrywki konnej w Polsce, jej perspektywy, ograniczenia i zalety. Środki techniczne wykorzystywane podczas zrywki konnej. Wydajność i koszty zrywki konnej. Zrywka grawitacyjna. Współczesne metody zrywki grawitacyjnej na przykładzie ślizgów systemowych. Zalety i ograniczenia zrywki ślizgami systemowymi, wydajność i koszty zrywki przy zastosowani współczesnych ślizgów.

Klasyfikacja systemów linowych do zrywki drewna. Zalety i ograniczenia linowych systemów linowych, technologie wykorzystania. Współczesne kolejki mobilne - podział, przykładowe modele, budowa i zasady działania. Perspektywy wykorzystywania systemów linowych w Polsce. Wydajność i koszty użytkowania systemów linowych do zrywki drewna.

Mikrociągniki leśne, podział, zakres i warunki zastosowań, technologia pracy. Urządzenia klasy żelazny koń, żelazny koń kołowy, mikrociągniki typu skider i forwarder. Ograniczenia i zalety mikrociągników. Wydajność i koszty zrywki za pomocą mikrociągników.

Zrywka za pomocą ciągników uniwersalnych. Rynek ciągników uniwersalnych, przykładowe modele. Dostosowania ciągników uniwersalnych do prac leśnych. Sposoby dostosowania ciągników uniwersalnych do zrywki: chwytaki, wciągarki, przyczepy nasiębierne. Wydajność i koszty zrywki drewna ciągnikami uniwersalnymi z różnym wyposażeniem.

Specjalistyczne ciągniki leśne - podział i typy. Skidery linowe, chwytakowe i klembanki - zasady budowy i eksploatacji, ograniczenia zastosowań i zalety. Charakterystyka wybranych modeli i technologia pracy. Wydajność i koszty eksploatacji poszczególnych typów skiderów. Forwardery - budowa, zasady pracy i podział. Koszty i wydajność zrywki drewna za pomocą forwarderów."

Ćwiczenia laboratoryjne 8 godz.

Tematyka zajęć "Wybór powierzchni i zebranie danych niezbędnych do wykonania projektu transportu drewna dla danego obszaru leśnego. Wykonanie map podkładowych do realizacji projektu: sytuacyjnej,, klas warunków gruntowych, klas nierówności i spadków terenu.

Wykonanie mapy sumarycznej warunków terenowych, dobór odpowiednich środków zrywkowych, wykonanie mapy klasyfikacji funkcjonalnej terenu (wydzieleń technologicznych) wraz z zaprojektowanymi szlakami i składnicą.

Obliczenie wydajności urządzeń zrywkowych oraz obliczenie ich godzinowych kosztów eksploatacyjnych. Zaplanowanie terminów i czasu realizacji prac zrywkowych."

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Określenie szkód w środowisku leśnym będących następstwem zrywki drewna. Ocena ilościowo- jakościowa rozmiaru szkód i wskazanie strategii redukcji szkód na badanym terenie.

Literatura:

Podstawowa

"1. Więsik J. 2015. Urządzenia techniczne w produkcji leśnej. Tom 2. Maszyny i urządzenia do pozyskiwania i transportu drewna. Wyd. SGGW, Warszawa.

2. Kacperczyk R. 2012. Środki transportu. Wyd. Difin."

Uzupełniająca

"1. Kubiak M. 1998. Transport leśny. Wyd. AR w Poznaniu.

2. Sosnowski J. 1996. Ćwiczenia z transportu drewna. Wyd. AR Kraków."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_TRLE_W01 "Procesy transportowe w leśnictwie, kategorie operacji wywozowych i ładunkowych.

- zasady doboru środków zrywkowych w zależności od charakterystyk terenu i drzewostanów.

- zasady organizacji operacji transportowych w leśnictwie.

- zależności ekonomiczne między stosowanym typem maszyn a kosztami użytkowania." LES1_W13 RL

LES_TRLE_W02 Kategorie szkód pozyskaniowo – zrywkowych, strategie ich redukcji, cele planistyczne w zakresie ograniczania szkód. LES1_W12 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_TRLE _U01 wyszukiwać, gromadzić i wykorzystywać dane niezbędne do planowania, projektowania oraz organizacji operacji transportowych w leśnictwie. LES1_U16 RL

LES_TRLE _U02 "interpretować, oceniać i uogólniać różne cechy terenu pod kątem ich wpływu na dostępność powierzchni do zrywki drewna, projektować optymalne trasy szlaków zrywkowych, stosownie do wymagań różnych środków zrywkowych, planować dobór właściwych środków zrywkowych do zróżnicowanych warunków terenowych i drzewostanowych.

obliczać i interpretować możliwości trakcyjne różnych ciągników zrywkowych, łącząc to z wielkością jednorazowych ładunków, obliczać wydajności przyjętych technologii wykonawstwa prac, kalkulować koszty wdrożenia przyjętych rozwiązań, organizować i planować czas realizacji zadań" LES1_U14 RL

LES_TRLE _U03 posługiwać się wybranymi metodami oceny wpływu zrywki drewna na środowisko leśne, interpretować uzyskane wyniki. LES1_U17 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_TRLE _K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie transportu leśnego LES1_K01 RL

LES_TRLE _K02 oceny wpływu działalności inżynierskiej na stan środowiska naturalnego LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wyjład.Test jednokrotnego wyboru; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl. Ocena projektu – studium przypadku; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%.

cwt. Ocena sprawozdania – studium przypadku; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Dariusz Kulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Kulak
Prowadzący grup: Monika Gach, Dariusz Kulak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)