Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fitopatologia leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.4s.FIT.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fitopatologia leśna
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Wiadomości wstępne: fitopatologia i jej powiązanie z innymi naukami. Fitopatologia leśna – zakres zainteresowania, znaczenie chorób drzew w życiu lasu i gospodarce leśnej. Działy fitopatologii. Metody identyfikacji przyczyn chorób roślin. Definicje chorób roślin i teorie ich powstawania. Nieinfekcyjne (niezakaźne) czynniki chorobotwórcze – charakterystyka i wpływ na zdrowotność drzew i drzewostanów, czynniki atmosferyczne i glebowe.

Infekcyjne (zakaźne) czynniki chorobotwórcze: wiroidy, wirusy, fitoplazmy, bakterie właściwe – budowa, taksonomia i identyfikacja, występowanie, przenoszenie i sposoby infekcji, objawy porażenia roślin, wykrywanie, przegląd chorób drzew leśnych, zwalczanie.

Infekcyjne (zakaźne) czynniki chorobotwórcze, c.d.: organizmy grzybopodobne – budowa, rozmnażanie, znaczenie chorobotwórcze; grzyby – budowa, biologia i taksonomia; ogólna charakterystyka grzybów z typu Chytridiomycota, Glomeromycota i Zygomycota oraz ich znaczenie w środowisku leśnym.

Infekcyjne (zakaźne) czynniki chorobotwórcze, c.d.: ogólna charakterystyka grzybów z typu Ascomycota i Basidiomycota i ich znaczenie w środowisku leśnym.

Infekcyjne (zakaźne) czynniki chorobotwórcze, c.d.: rośliny nasienne jako pasożyty drzew leśnych; nicienie jako sprawcy chorób drzew leśnych.

Patogeneza: definicja, ogólna charakterystyka patogenów (cechy patogenów, ich rozprzestrzenianie i źródła infekcji, toksyny i ich działanie), fazy patogenezy i ich charakterystyka. Epidemiologia: rodzaje i rozwój epidemii.

Procesy obronne inicjowane przez rośliny. Rodzaje i mechanizmy odporności roślin na patogeny. Mechanizmy odporności drzew leśnych na patogeny. Wpływ chorób na procesy fizjologiczne i biochemiczne w roślinie.

Profilaktyka i ochrona drzew leśnych przed chorobami: definicje, organizacja i ustawodawstwo ochrony roślin w Polsce, metody ochrony drzew i drzewostanów przed chorobami.

CWL."Symptomatologia – wiadomości ogólne.

Choroby aparatu asymilacyjnego – symptomatologia, znaczenie i ochrona: osutki sosny, opadzina modrzewia, mączniak prawdziwy dębu.

Choroby zgorzelowe – symptomatologia, znaczenie i ochrona: zakaźna zgorzel siewek, skrętak sosny, szara pleśń, zamieranie pędów sosny.

Raki drzewne – symptomatologia, znaczenie i ochrona: rdza kory sosny zwyczajnej, rdza jodły i goździkowatych, rak modrzewia, rak gruzełkowy drzew liściastych.

Choroby systemiczne i barwice – symptomatologia, znaczenie i ochrona: holenderska choroba wiązu, sinizna drewna.

Nekrozy korzeni – symptomatologia, znaczenie i ochrona: huba korzeni, opieńkowa zgnilizna korzeni.

Zgnilizny drewna – wiadomości ogólne.

Zgnilizna brunatna drewna: Fomitopsis pinicola, Piptoporus betulinus, Gloeophyllum sepiarium, Daedalea quercina.

Zgnilizna biała drewna: Daedaleopsis confragosa, Fomes fomentarius, Ganoderma applanatum, Phellinus pini, P. hartigii, P. igniarius, P. robustus, Stereum sanguinolentum, Schizophyllum commune."

CWT"Grzyby jako integralny składnik środowiska leśnego. Czynniki wpływające na różnorodność grzybów w lesie. Funkcje ekologiczne grzybów rozkładających drewno w lesie. Analiza chorób z grupy barwic drewna, raków drzewnych i chorób kompleksowych. Samodzielna identyfikacja i analiza występowania grzybów i chorób w wybranych drzewostanach. Analiza przyczyn ich występowania w danych warunkach środowiskowych. Gospodarczy i ekologiczny aspekt ich występowania.

Choroby z grupy chorób zgorzelowych i chorób aparatu asymilacyjnego. Samodzielna analiza występowania tych chorób w szkółkach leśnych i w drzewostanach. Określanie przyczyn ich występowania w danych warunkach terenowych i ocena możliwości ograniczania tych chorób. Ocena nasilenia chorób (samodzielna praca studentów). Analiza uwarunkowań procesu chorobowego. Określenie metod przeciwdziałania chorobom możliwych do zastosowania w analizowanej szkółce.

Literatura:

Podstawowa

1. Borecki Z. 2001. Nauka o chorobach roślin. PWRiL, Warszawa.

2. Mańka K. 2005. Fitopatologia leśna. PWRiL, Warszawa.

3. Sierota Z. 2001. Choroby lasu. CILP, Warszawa.

Uzupełniająca

1. Hartmann G., Nienhaus F., Butin H. 2007. Farbatlas Waldschӓden-Diagnose von Baumkrankheiten. Ulmer Verlag, Stuttgart 2. Mańka M. 2011. Choroby drzew leśnych-Poradnik leśnika. PWRiL, Warszawa. 3. Sierota Z., Szczepkowski A. 2014. Rozpoznawanie chorób infekcyjnych. CILP, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_FILE_W01 zna rolę i znaczenie mikroorganizmów w ekosystemach leśnych w kontekście uwarunkowania występowania i przebiegu chorób podstawowych gatunków lasotwórczych LES1_W03 LES1_W04 RL

LES_FILE_W02 zna metody, techniki i technologie stosowane w ochronie drzew przed chorobami oraz podstawowe kategorie pojęciowe i terminologię stosowaną w fitopatologii i mikrobiologii LES1_W08 LES1_W09 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_FILE_U01 identyfikować po oznakach etiologicznych sprawców chorób pospolicie występujących w różnych typach lasów oraz choroby zagrażające trwałości i ciągłości produkcji leśnej; potrafi ocenić zagrożenia dla produkcji leśnej ze strony grzybów chorobotwórczych LES1_U01 LES1_U04 RL

LES_FILE_U02 potrafi zaplanować i przeprowadzić postępowanie ochronne w szkółkach, uprawach i drzewostanach z wykorzystaniem metod hylotechnicznych i metod z zakresu profilaktyki infekcyjnej LES1_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_FILE_K01 ciągłego aktualizowania swej wiedzy zawodowej i podnoszenia swoich kwalifikacji. LES1_K01 RL

LES_FILE_K02 podjęcia odpowiedzialności za skutki postępowania ochronnego stosowanego w szkółkach i drzewostanach. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.Test i pytania opisowe (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%)

CWT.zaliczenie sprawozdania oraz oddanie min. 70% wyznaczonych okazów chorób; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%

CWL.Sprawdzian (minimum 50 % poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń kameralnych w ocenie końcowej wynosi 30 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Robert Jankowiak, Tadeusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowiak
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Robert Jankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowiak
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Robert Jankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowiak
Prowadzący grup: Robert Jankowiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Jankowiak
Prowadzący grup: Piotr Boroń, Robert Jankowiak, Hanna Stępniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)