Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.TEL.SM.LLGEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

"Metody korekcji radiometrycznej zobrazowań teledetekcyjnych.

Klasyfikacja obiektowa (GEOBIA) i łączenie danych. Metody segmentacji obrazu.

Pozyskiwanie i charakterystyka zobrazowań hiperspektralnych.

Metody analizy zobrazowań hiperspektralnych.

Metody analizy zobrazowań radarowych.

Wykorzystanie wskaźników roślinnych w badaniach ekosystemów leśnych. Metody przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych (np. Google Earth Engine)"

Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

"Metody korekcji radiometrycznej zobrazowań teledetekcyjnych.

Klasyfikacja obiektowa (GEOBIA) i łączenie danych. Metody segmentacji obrazu.

Pozyskiwanie i charakterystyka zobrazowań hiperspektralnych.

Metody analizy zobrazowań hiperspektralnych.

Metody analizy zobrazowań radarowych.

Wykorzystanie wskaźników roślinnych w badaniach ekosystemów leśnych. Metody przetwarzania danych w chmurach obliczeniowych (np. Google Earth Engine)"

Ćwiczenia laboratoryjne 24 godz.

"Metody wyostrzania obrazów (pan-sharpening). Metoda głównych składowych (PCA).

Obliczanie wskźników roślinnych na podstawie zobrazowń teledetekcyjnych.

Przetwarzanie zobrazowań radarowych.

Klasyfikacja pokrycia terenu (LULC) z wykorzystaniem danych radarowych.

Analiza zobrazowań hiperspektralnych szaty roślinnej.

Klasyfikacja obiektowa (GEOBIA)

Detekcja zmian (ang. change detection).

Łączenie danych z różnych źródeł (ang. data fusion)."

Literatura:

Podstawowa

"1. Adamczyk J., Będkowski K., 2005. Metody cyfrowe w teledetekcji. Wydawnictwo SGGW. Warszawa

2. Będkowski K. 2017. Podstawy fotogrametrii i teledetekcji dla leśników. Warszawa, Wydawnictwo SGGW.

3. Praca zbiorowa. Fundamentals of Remote Sensing. Canada Centre for Mapping and Earth Observation. Dostępna online: http://www.nrcan.gc.ca/earth-sciences/geomatics/satellite-imagery-air-photos/satellite-imagery-products/educational-resources/9349"

Uzupełniająca

"1. Będkowski K. 2011. Las w rastrowym modelu danych przestrzennych. 2011

2. Okła K. Ed. 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa

3. Jian Guo Liu, Philippa J. Mason. 2016. Image Processing and GIS for Remote Sensing: Techniques and Applications"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_TEL_II_W1 Zna metody korekcji radiometrycznej (topograficznej i atmosferycznej) optycznych zobrazowań teledetekcyjnych. Rozumie zasadę klasyfikacji obiektowej obrazu z zastosowaniem danych wieloźródłowych i różnoskalowych (ang. data fusion). Zna i rozumie różne metody segmentacji obrazu. Zna metody oceny dokładności wyników klasyfikacji obiektowej. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_TEL_II_W2 Zna charakterystykę hiperspektralnych zobrazowań teledetekcyjnych. Zna i rozumie wybrane metody analizy zobrazowań hiperspektralnych. Zna i rozumie wybrane metody redukcji wymiarowości danych. Zna wybrane wskaźniki roślinne (ang. VI) wykorzystywane w badaniach naukowych ekosystemów leśnych. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_TEL_II_U1 Potrafi wykonać korekcję topograficzną i atmosferyczną zobrazowań satelitarnych. Potrafi wykonać klasyfikację obiektową z zastosowaniem koncepcji łączenia danych wieloźródłowych i różnoskalowych. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U05 LES2_U06 RL

LES_TEL_II_U2 Potrafi tworzyć krzywe spektralne obiektów na podstawie danych hiperspektralnych. Potrafi wykonać klasyfikację zobrazowań hiperspektralnych - nienadzorowaną i nadzorowaną. Potrafi przeprowadzić redukcję wymiarowości danych hiperspektralnych. Potrafi obliczać wybrane indeksy roślinne i zastosować je w kontekście badań ekosystemów leśnych. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U05 LES2_U06 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_TEL_I_K1 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy oraz krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje LES2_K01 LES2_K02

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wyk.Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

cwl."Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)