Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.SEM.NM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Leśny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Seminarium 30 godz.

Tematyka zajęć Celem seminarium jest przygotowanie studenta do wykonania i realizacji oraz kontrola stanu wykonania pracy magisterskiej. Dyskusje prowadzone w ramach seminarium stanowią formę przygotowania do naukowego i kreatywnego rozwiązywania określonego zadania naukowego z zakresu leśnictwa. Technika pisania pracy magisterskiej. Prezentacje ustne studentów dotyczące przeglądu piśmiennictwa z zakresu tematyki podejmowanej w ramach pracy magisterskiej. Nabycie umiejętności planowania i przeprowadzania badań naukowych, konstrukcji pracy magisterskiej, korzystania ze specjalistycznych materiałów źródłowych, prezentacji i dyskutowania wyników oraz stawiania wniosków końcowych. Szczegółowa tematyka związana jest z kierunkami badawczymi realizowanymi w danej jednostce oraz pracami magisterskimi podejmowanymi przez studentów w bieżącym roku akademickim.

Literatura:

Podstawowa

"1. Gambarelli G., Łucki Z. 2001. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską, Universitat, Kraków.

2. Szkutnik Z. 2005. Metodyka pisania pracy dyplomowej, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Poznań.

3. Mądry W. 2000. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia, Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.

"

Uzupełniająca

"4. Weiner J. 2006. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, PWN, Warszawa.

5. Regulamin przygotowania pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego na studiach dwustopniowych na Wydziale Leśnym (http://wl.ur.krakow.pl/).

6 Dawkins R. 2009. The Oxford Book of Modern Science Writing. Oxford University Press."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

SEMIN_U01 Opisywać, analizować i wyjaśniać związki pomiędzy zjawiskami i procesami zachodzącymi w ekosystemach leśnych oraz przeprowadzać symulacje i zaproponować optymalizacje procesów technologicznych i metod hodowlanych stosowanych w leśnictwie z wykorzystaniem wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, modelowania i technologii informatycznych. LES2_U10 RL

SEMIN_U02 Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych, potrafi aranżować, prowadzić i podsumować dyskusję na tematy związane z leśnictwem w różnych środowiskach i na różnych poziomach, z wykorzystaniem środków audiowizualnych i technologii informatycznych. LES2_U06 LES2_U07 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

SEMIN_K01 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób. LES2_K01 RL

SEMIN_K02 Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i potrafi zarządzać zespołem dobierając odpowiednio role do kompetencji osobowych poszczególnych członków zespołu, rozumie różnorodność kulturową i ludzką, kształtuje postawy prospołeczne i obywatelskie. LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

Prezentacja opracowanego rozdziału związanego z materiałem i metodyką pracy magisterskiej. Sprawozdanie ze stopnia zaawansowania pracy magisterskiej (referat)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Michał Ciach, Anna Gazda, Janusz Gołąb, Robert Jankowiak, Magdalena Kacprzyk, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Wojciech Kraj, Dariusz Kulak, Jarosław Lasota, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Olga Orman, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Robert Rossa, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Marta Szostak, Jerzy Szwagrzyk, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Marcin Zarek, Stanisław Zięba, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Piotr Bilański, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Janusz Gołąb, Piotr Gruba, Magdalena Kacprzyk, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Paweł Netzel, Wojciech Ochał, Remigiusz Pielech, Marcin Piszczek, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk, Paweł Tylek, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Sławomir Wilczyński, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: Czesław Bartnik, Bartłomiej Bednarz, Piotr Bilański, Jan Bodziarczyk, Małgorzata Bujoczek, Michał Ciach, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Jakub Goczał, Janusz Gołąb, Bartłomiej Grad, Anna Klamerus-Iwan, Mariusz Kormanek, Anna Kożuch, Wojciech Kraj, Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Stanisław Małek, Krzysztof Michalec, Elżbieta Muter, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Danuta Owoc, Krzysztof Owsiak, Marcin Piszczek, Krzysztof Słowiński, Arkadiusz Stańczykiewicz, Hanna Stępniewska, Grzegorz Szewczyk, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk, Marek Wajdzik, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Pach
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)