Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.REK.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja leśna
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykłady:

Podstawy rekultywacji leśnej: definicja prawna i ekologiczna rekultywacji oraz inne podstawowe pojęcia dotyczące działalności rekultywacyjnej; początki i rozwój działalności rekultywacyjnej w Polsce, Omówienie formalno-prawnych i praktycznych faz działalności rekultywacyjnej w Polsce; kierunki rekultywacji; typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność górniczą i przemysłową, Technologia budowy zwałowisk w aspekcie warunków rekultywacji biologicznej; typy zwałowisk i wyrobisk pogórniczych i ich ważniejsze parametry techniczne oraz konsekwencje dla warunków odtwarzanych siedlisk w rekultywacji leśnej, Główne właściwości utworów składowanych na obiektach poprzemysłowych przeznaczonych do rekultywacji i zagospodarowania, Rozpoznanie warunków siedliskowych (prognozowanie aktualnych i potencjalnych siedlisk leśnych); metody oceny warunków siedliskowych na terenach poprzemysłowych (fitosocjologiczne, glebowe i glebowo-fitosocjologiczne); metoda fitosocjologiczna podziału nieużytków poprzemysłowych, Sposoby odtwarzania gleb na obiektach pogórniczych; zasady doboru roślinności zielnej i drzewiastej na tereny przeznaczone do rekultywacji leśnej, Sposoby zalesiania obiektów poprzemysłowych (metoda gatunków: pionierskich, docelowych i biodynamiczna), Możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej i metoda sukcesji kierowanej w rekultywacji leśne.j

CWL

Metoda punktowa oceny przydatności gruntów do rekultywacji (wg Skawiny i Trafas) - składowe algorytmu wyceny za pomocą liczby bonitacyjnej (LB); charakterystyka ważniejszych źródeł toksyczności gruntów i mechanizmów ich powstawania na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa; zapoznanie się z przykładami i organoleptyczna ocena próbek gruntów z różnych typów obiektów poprzemysłowych,

Określenie źródła i stopnia fitotoksyczności wybranych utworów na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa ze względu na pH, zasolenie, zawartość siarki,

Określenie wskaźnika litologicznego jako składowej liczby bonitacyjnej (LB) wybranych utworów na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa,

Określenie wskaźnika spoistości jako składowej liczby bonitacyjnej (LB) wybranych utworów na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa,

Określenie wskaźników sorpcji i wapniowego jako składowych liczby bonitacyjnej (LB) wybranych utworów na nieużytkach poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa,

Kompleksowa ocena stopnia trudności rekultywacji biologicznej na podstawie liczby bonitacyjnej (LB) oraz diagnoza potencjalny siedliskowych typów lasu na obiektach rekultywowanych dla leśnictwa.

Dobór właściwych składów gatunkowych wprowadzanych zalesień na obiekty rekultywowane dla leśnictwa"

CWT

Ćwiczenia terenowe na wybranych obiektach poprzemysłowych rekultywowanym dla leśnictwa (wyrobisko Kopalni Piasku ""Szczakowa"", Kamieniołom Bonarka, Liban w Krakowie) –

zapoznanie się ze zmianami i przekształceniami środowiska przyrodniczego w wyniku działalności

wydobywczej oraz podstawowymi technologami rekultywacji i zalesienia

obiektów poprzemysłowych rekultywowanych dla leśnictwa.

Literatura:

Podstawowa

"1. Krzaklewski W. 2017r., Podstawy rekultywacji leśnej., UR Kraków.,

2.Pietrzykowski M. 2010r., Analiza i optymalizacja metod klasyfikacji siedlisk i kryteriów oceny rekultywacji leśnej na wybranych terenach poprzemysłowych, UR Kraków.

"

Uzupełniająca

"1.Gołda T. 2005r. Rekultywacja. AGH Kraków,

2.Krzaklewski W. 1988r., Leśna rekultywacja i biologiczne zagospodarowanie nieużytków poprzemysłowych., AR Kraków.,

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_RELE_W1 potrafi scharakteryzować i opisać typy przekształceń środowiska przyrodniczego powodowane przez działalność przemysłową, technologię budowy zwałowisk i wyrobisk pogórniczych i poprzemysłowych, typy zwałowisk i wyrobisk oraz ich ważniejsze parametry w aspekcie rekultywacji, podstawowe klasyfikacje oraz metody rekultywacji LES1_W10 RL

LES_RELE_W2 potrafi nazywać, opisać zakres czynności realizowanych w poszczególnych fazach rekultywacji leśnej, objaśniać metody oceny warunków siedliskowych na terenach rekultywowanych oraz możliwości wykorzystania sukcesji w rekultywacji leśnej LES1_W10 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_RELE_U1 potrafi przygotować i przeprowadzić analizy laboratoryjne próbek gruntów pobranych z terenów pogórniczych, zinterpretować i wykorzystywać rezultaty oznaczeń laboratoryjnych w aspekcie przydatności gruntów do rekultywacji LES1_U11 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_RELE_K1 potrafi pracować w grupie i kierować małym zespołem LES1_K02 RL

LES_RELE_K2 posiada świadomość, skutków ekonomicznych, środowiskowych i społecznych pozyskiwania surowców oraz dbałości o stan środowiska naturalnego poprzez prawidłowe realizowanie rekultywacji LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

"sprawdzian wiedzy, egzamin pisemny ograniczony czasowo,

udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

"

"zaliczenie raportu/sprawozdania z ćwiczeń terenowych (grupowe) ,

udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%.

"

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Justyna Likus-Cieślik, Marek Pająk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Jasik, Marek Pająk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk
Prowadzący grup: Justyna Likus-Cieślik, Marek Pająk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Pająk
Prowadzący grup: Justyna Likus-Cieślik, Marek Pająk, Bartłomiej Woś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)