Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.MOD.NM.LLZZZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

"Wzory empiryczne do określania biomasy i miąższości drzew. Modele przekroju podłużnego strzał i ich zastosowanie do określania miąższości strzał i sortymentów.

Budowa równań do określania miąższości sposoby opisu i określania biomasy drzew i drzewostanów.

Zadrzewienie i zagęszczenie, zagęszczenie maksymalne. Zależność wymiarów drzew od zagęszczenia. Efektywność różnych miar zagęszczenia przy określaniu wzrostu i produkcyjności lasu. Funkcje wzrostu. Modele wzrostu drzew i drzewostanów. Klasyfikacja modeli. Przyrodnicze podstawy budowy modeli wzrostu drzewostanu Modelowanie wzrostu drzewostanu. Dane do modelowania wzrostu drzewostanu. Modele drzewostanowe. Modele wzrostu bazujące na przyroście rocznym. Modele wzrostu drzewa indywidualnego. Modele wzrostu dla drzewostanów różnowiekowych. Struktura drzewostanu i jej biometryczny opis. Skład gatunkowy i jego wpływ na produkcyjność drzewostanów w zależności od nisz ekologicznych gatunków. Ocena produkcyjności siedliska - określanie wysokości górnej drzewostanu - budowa modeli bonitacyjnych na podstawie różnych źródeł danych (czasowe powierzchnie próbne, stałe powierzchnie próbne, analizy strzał, powtarzane lotnicze skanowanie laserowe). Uogólniona metoda różnic algebraicznych (GADA). Aktualna i potencjalna produkcyjność siedliska. Metody określania potencjalnej produkcyjności siedlisk leśnych. Współczesne kierunki w rozwoju metod określania produkcyjności siedlisk leśnych. Zastosowanie modeli geocentrycznych do oceny wpływu wybranych czynników na produkcyjność siedlisk leśnych. Fizjologiczna ekologia produkcji leśnej. Modele fizjologiczne.

Ćwiczenia laboratoryjne 12 godz.

Tematyka zajęć "1. Modelowanie kształtu i zbieżystości strzał drzew leśnych

Modele zbieżystości oraz ich zastosowanie do określania profilu podłużnego strzał i miąższości sortymentów.

2. Budowa równań do określania miąższości

Opracowanie i ocena dokładności wzorów empirycznych do określania miąższości.

3-4. Określanie biomasy drzew i drzewostanów

Opracowanie i ocena dokładności wzorów empirycznych do określania nadziemnej i podziemnej biomasy drzew i drzewostanów.

5-6. Ocena produkcyjności siedliska

- budowa modeli bonitacyjnych na podstawie różnych źródeł danych (czasowe powierzchnie próbne, stałe powierzchnie próbne, analizy strzał, powtarzane lotnicze skanowanie laserowe). Uogólniona metoda różnic algebraicznych (GADA).

- budowa geocentrycznych modeli produkcyjności siedlisk.

7.Modelowanie wpływu zagęszczenia drzewostanu na przyrost miąższości i biomasy. Analiza zależność wymiarów drzew od zagęszczenia. Ocena efektywności różnych miar zagęszczenia przy określaniu wzrostu i produkcyjności lasu.

8-9. Modelowanie wzrostu drzewostanu. Budowa modeli drzewostanowych. Budowa modelu wzrostu bazującego na przyroście rocznym. Budowa modelu wzrostu dla drzewostanu różnowiekowego.

10. Projekt własnego modelu wzrostu/przyrostu drzewostanu."

Literatura:

Podstawowa

"Burkhart H. E., Tomé M. 2012. Modeling Forest Trees and Stands. Springer-Verlag: Dordrecht, Heidelberg, New York, London.

Pretzsch H. 2010. Forest Dynamics, Growth and Yield. Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg. DOI: 10.1007/978-3-540-88307-4.

Skovsgaard J. P., Vanclay J. K. 2008. Forest site productivity: a review of the evolution of dendrometric concepts for even-aged stands. Forestry 81(1): 13–31. DOI: 1093/forestry/cpm041.

Weiskittel A. R. 2011. Forest growth and yield modeling. Wiley-Blackwell.

Socha J. Biometria leśna. Maszynopis w Zakładzie Biometrii i Produkcyjności Lasu Wydziału Leśnego UR w Krakowie. 2007-2018."

Uzupełniająca

"Fabrika M., Pretzsch H. 2013. Forest Ecosystem Analysis And Modelling. Technical University in Zvolen.

Pretzsch H. 2009. Forest Dynamics, Growth and Yield: From Measurement to Model. Berlin: Springer.

Landsberg J. J., Sands P. J. 2011. Physiological ecology of forest production : principles, processes and models. Elsevier/Academic Press

Skovsgaard J. P., Vanclay J. K. 2013. Forest site productivity: a review of spatial and temporal variability in natural site conditions. Forestry 86(3): 305–315. DOI: 10.1093/forestry/cpt010."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_MWDPSL_W1 Zna sposoby biometrycznego opisu cech drzew i drzewostanów. "LES2_W01

LES2_W02" RL

LES_MWDPSL_W2 Posiada wiedzę na temat modelowego opisu wzrostu drzew i drzewostanów. "LES2_W01

LES2_W02" RL

LES_MWDPSL_W3 Zna czynniki determinujące produkcyjność drzewostanów. "LES2_W01

LES2_W02" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_MWDPSL_U1 Opracowuje, weryfikuje i stosuje wzory empiryczne na miąższość i biomasę drzew. "LES2_U01

LES2_U04

LES2_U05" RL

LES_MWDPSL_U2 Dobiera i stosuje modele zbieżystości do określania kształtu drzew oraz miąższości drzew i sortymentów. "LES2_U01

LES2_U04" RL

LES_MWDPSL_U3 Określa i ocenia produkcyjność drzewostanów analizuje czynniki na nią wpływające. LES2_U04 RL

LES_MWDPSL_U4 Stosuje modele wzrostu do prognozowania zmian w strukturze oraz produkcyjności drzewostanu. "LES2_U01

LES2_U03

LES2_U04" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_MWDPSL_K1 Krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej modeli funkcjonujących w leśnictwie. LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Egzamin pisemny ograniczony czasowo (minimum 60% punktów w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."sprawdzian umiejętności (minimum 51% do uzyskania oceny pozytywnej): wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

-rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, bez dostępu do podręczników

- demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Srdjan Keren, Jarosław Socha
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)