Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.GIS.SM.LLGEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykłady."Analizy sieciowe (Network Analyst) w leśnictwie. Przykłady zastosowania: projektowanie sieci dróg leśnych, szlaków zrywkowych oraz składnic drewna.

Analizy hydrologiczne z zastosowaniem narzędzi GIS (np. ArcHydro). Przykłady zastosowania: delineacja zlewni, generowanie sieci rzecznej. Wzakaźniki topograficzne: analizy spadku, ekspozycji, krzywizny planarnej stoku (konwergencja, dywergencja) oraz wertykalnej. Topograficzny Indeks Wilgotności (TWI); Indeks Siły Spływu (SPI); Współczynnik zdolności transportowania osadu (LS), model zagrożenia gleb erozją (RUSLE); model nasłonecznienia Solar Radiation (SRAD).

Wielokryterialna analiza decyzyjna w systemach GIS. Zasady przeprowadzania i przykłady zastosowania wykorzystania systemów GIS w procesie DSS.

Indeksy krajobrazowe (LI). Zasady pozyskania i przetwarzania danych oraz analizy porównawcze."

cwl."Analizy sieciowe - Network Analyst (ArcGIS).

Analizy hydrologiczne zwykorzysteniem narzędzi GIS. Topograficzny Indeks Wilgotności (TWI); Indeks Siły Spływu (SPI); Współczynnik zdolności transportowania osadu (LS), model zagrożenia gleb erozją (RUSLE); model nasłonecznienia Solar Radiation (SRAD).

Powierzchnie kosztowe.

Wielokryterialna analiza decyzyjna w systemach GIS.

Indeksy krajobrazowe (LI). Pozyskanie i przetwarzanie danych."

Literatura:

Podstawowa

1. Jokiela P. Metody statystyczne w analizach hydrologicznych środkowej Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

2. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

3. Urbański J., 2010. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego"

Uzupełniająca

1. Szymkiewicz R. Gąsiorowski D. Podstawy hydrologii dynamicznej. Wydawnictwo WNT 2010.

2. Przewłocki S. 2013. Geomatyka. Wydawnictwa Naukowe PWN. 2013.

3. Okła K. Ed. 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_GIS_II_W1 Zna zasady wykonania analiz sieciowych (Network Analyst) oraz przykłady zastosowanie np. projektowanie sieci dróg leśnych, szlaków zrywkowych oraz składnic drewna. Zna zasady wykonania analiz hydrologicznych z zastosowaniem narzędzi GIS (np. ArcHydro) oraz przykłady zastosowania np. delineacja zlewni, generowanie sieci rzecznej. Zna algorytmy implementowane w celu określania wartości wysokości pikseli, analizy spadku, ekspozycji, krzywizny planarnej stoku (konwergencja, dywergencja) oraz wertykalnej. Potrafi opisać indeksy: Topograficzny Indeks Wilgotności (TWI); Indeks Siły Spływu (SPI); Współczynnik zdolności transportowania osadu (LS), model zagrożenia gleb erozją (RUSLE); model nasłonecznienia Solar Radiation (SRAD). LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_GIS_II_W2 Wymienia i charakteryzuje aplikacje GIS w Parkach Narodowych. Zna zasady prowadzenia wielokryterialnej analizy decyzyjnej w systemach GIS i wymienia przykłady stosowania w leśnictwie. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_GIS_II_U1 Potrafi wykonać opracowanie z zakresu analiz sieciowych i hydrologicznych. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U03 LES2_U04 RL

LES_GIS_II_U2 Potrafi wyszukać, przeanalizować i wykorzystać w projekcie GIS aplikacje w obszarach Parków Narodowych i PGL LP (np.. BDL). Potrafi przeprowadzić wielokryterialną analizę decyzyjną GIS na konkretnym przykładzie. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U03 LES2_U04 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_GIS_II_K1 Potrafi pracować samodzielnie oraz współdziałać w grupie LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

Wykład. Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 60%

Ćwiczenia: Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Rafał Olszewski, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-27 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)