Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ergonomia i ochrona pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.ERG.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ergonomia i ochrona pracy
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społecznych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń wg obowiązującego programu studiów.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do nauki ergonomii, definicje i pojęcia, rys historyczny. Miejsce ergonomii w strukturze nauki. Ergonomia korekcyjna,

koncepcyjna. Miejsce ergonomii w polskim leśnictwie.

System Człowiek - Praca. Człowiek, jako system autonomiczny. Interakcje. Reaktywność i parametry systemu. Zgodność parametrów

systemu z wykonywaną pracą. Klasyczne i nowoczesne ujęcie systemu człowiek-praca, człowiek-obiekt techniczny.

Podstawy psychologii pracy: istota pracy umysłowej, odruchy, bodźce, odbiór sygnałów. Cechy człowieka: konsytucyjne, kompetencje i

kwalifikacje, dyspozycja, wielka piątka.

Podstawy fizjologii pracy. Postacie pracy fizycznej. Metody określania wartości dopuszczalnych obciążeń. Metody określania produkcji

ciepłą. Zmiany parametrów fizjologiczne podczas pracy.

Wypadkowość w leśnictwie, modele badania wypadków. Struktura zatrudnienia a wskaźniki wypadkowości. Choroby zawodowe w

leśnictwie.

Ergonomia stanowisk komputerowych.

Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne:

Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy: m .in. organizacja pracy oraz warunki pracy dla pracowników młodocianych, rodzaje prac

wzbronionych kobietom, prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Czynniki środowiska pracy operatorów leśnych: ryzyko zawodowe w leśnictwie – metody pomiaru czynników jakościowych i ilościowych,

kategoryzacja ryzyka.

Czynniki ryzyka: mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne.

Analiza wypadków przy pracy - ujęcie procesowe, analiza barier i przepływu energii.

Metody oceny uciążliwości pracy:

- czynniki psycho-fizyczne,

- przeciążenia układu ruchu,

- poziom produkcji ciepła.

Wymagania i normy dotyczące oceny czynników fizycznych (hałas, drgania mechaniczne) i chemicznych. Metody profilaktyki technicznej,

organizacyjnej i medycznej.

Analiza stanowisk pracy w przy wykorzystaniu list kontrolnych.

Literatura:

http://nop.ciop.pl/

Sanders M., McCormick E. 1993. Human Factors In Engineering and Design. ed. 7.

Schlick Ch., Ralph B., Luczak H. 2018. Arbeitswissenschaft. Springer Ver., ed. ISBN 978-3-662-56037-2

Bridger R.S. 2003. Introduction to Ergonomics. Taylor & Francis

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_EOP_W1 Potrafi definiować elementy systemu człowiek-maszyna-środowisko oraz zidentyfikować elementy prawne, społeczne i poza techniczne systemów technologicznych w zakresie studiowanego kierunku "LES1_W14

LES1_W17" RL

LES_EOP_W2 Potrafi objaśnić elementy psychologii i fizjologii pracy oraz zaproponować podstawowe metody, techniki i technologie w celu poprawy jakości środowiska pracy człowieka. LES1_W17 RL

LES_EOP_W3 Potrafi wymienić i scharakteryzować metody oceny czynników materialnego środowiska pracy oraz zaproponować podstawowe metody, techniki i technologie w celu poprawy jakości środowiska pracy człowieka. LES1_W15 LES1_W17 RL

LES_EOP_W4 Zna podstawowe aspekty prawne pracy biurowe oraz potrafi zidentyfikować metody pozwalające na poprawę warunków środowiska pracy. LES1_W16 LES1_W17 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_EOP_U1 Potrafi scharakteryzować aspekty systemowe i pozatechniczne jakości warunków pracy oraz ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązania problemów praktycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia analizy. LES1_U15 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_EOP_K1 Postępuje zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, posiada wrażliwość na czynnik ludzki oraz umiejętność analizowania i rozwiązywania typowych problemów jakości środowiska pracy charakterystycznych dla kierunku leśnictwo. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kameralne: poprawne wykonanie raportów i zadań obliczeniowych

aktywność i zaangażowanie na ćwiczeniach, przyjmowane role w grupie - możliwość uzyskania do 30% pkt do egzaminu

Wykład: test jednokrotnego wyboru.

Kryterium oceniania uzyskanie oceny pozytywnej: minimum 75% poprawnych odpowiedzi

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński, Jakub Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społecznych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń wg obowiązującego programu studiów.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do nauki ergonomii, definicje i pojęcia, rys historyczny. Miejsce ergonomii w strukturze nauki. Ergonomia korekcyjna,

koncepcyjna. Miejsce ergonomii w polskim leśnictwie.

System Człowiek - Praca. Człowiek, jako system autonomiczny. Interakcje. Reaktywność i parametry systemu. Zgodność parametrów

systemu z wykonywaną pracą. Klasyczne i nowoczesne ujęcie systemu człowiek-praca, człowiek-obiekt techniczny.

Podstawy psychologii pracy: istota pracy umysłowej, odruchy, bodźce, odbiór sygnałów. Cechy człowieka: konsytucyjne, kompetencje i

kwalifikacje, dyspozycja, wielka piątka.

Podstawy fizjologii pracy. Postacie pracy fizycznej. Metody określania wartości dopuszczalnych obciążeń. Metody określania produkcji

ciepłą. Zmiany parametrów fizjologiczne podczas pracy.

Wypadkowość w leśnictwie, modele badania wypadków. Struktura zatrudnienia a wskaźniki wypadkowości. Choroby zawodowe w

leśnictwie.

Ergonomia stanowisk komputerowych.

Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne:

Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy: m .in. organizacja pracy oraz warunki pracy dla pracowników młodocianych, rodzaje prac

wzbronionych kobietom, prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Czynniki środowiska pracy operatorów leśnych: ryzyko zawodowe w leśnictwie – metody pomiaru czynników jakościowych i ilościowych,

kategoryzacja ryzyka.

Czynniki ryzyka: mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne.

Analiza wypadków przy pracy - ujęcie procesowe, analiza barier i przepływu energii.

Metody oceny uciążliwości pracy:

- czynniki psycho-fizyczne,

- przeciążenia układu ruchu,

- poziom produkcji ciepła.

Wymagania i normy dotyczące oceny czynników fizycznych (hałas, drgania mechaniczne) i chemicznych. Metody profilaktyki technicznej,

organizacyjnej i medycznej.

Analiza stanowisk pracy w przy wykorzystaniu list kontrolnych.

Literatura:

http://nop.ciop.pl/

Sanders M., McCormick E. 1993. Human Factors In Engineering and Design. ed. 7.

Schlick Ch., Ralph B., Luczak H. 2018. Arbeitswissenschaft. Springer Ver., ed. ISBN 978-3-662-56037-2

Bridger R.S. 2003. Introduction to Ergonomics. Taylor & Francis

Uwagi:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiotem kursu jest analiza zależności w układzie człowiek- maszyna-środowisko, przedstawienie ergonomii jako nauki

interdyscyplinarnej czerpiącej informację z psychologii, socjologii, fizjologii, higiena, medycyny, organizacji pracy, antropometrii oraz nauk

inżynieryjnych i społecznych. Ukierunkowany jest na wskazanie metod humanizacji pracy poprzez przedstawienie możliwości człowieka i

jego ograniczeń, rozwiązań technicznych i organizacyjnych zmierzających do minimalizacji kosztu biologicznego pracy w cyklu życia

jednostki przy zwiększeniu wydajności i efektywności technologii i organizacji.

Liczba godzin wykładów i ćwiczeń wg obowiązującego programu studiów.

Pełny opis:

Wykłady:

Wprowadzenie do nauki ergonomii, definicje i pojęcia, rys historyczny. Miejsce ergonomii w strukturze nauki. Ergonomia korekcyjna,

koncepcyjna. Miejsce ergonomii w polskim leśnictwie.

System Człowiek - Praca. Człowiek, jako system autonomiczny. Interakcje. Reaktywność i parametry systemu. Zgodność parametrów

systemu z wykonywaną pracą. Klasyczne i nowoczesne ujęcie systemu człowiek-praca, człowiek-obiekt techniczny.

Podstawy psychologii pracy: istota pracy umysłowej, odruchy, bodźce, odbiór sygnałów. Cechy człowieka: konsytucyjne, kompetencje i

kwalifikacje, dyspozycja, wielka piątka.

Podstawy fizjologii pracy. Postacie pracy fizycznej. Metody określania wartości dopuszczalnych obciążeń. Metody określania produkcji

ciepłą. Zmiany parametrów fizjologiczne podczas pracy.

Wypadkowość w leśnictwie, modele badania wypadków. Struktura zatrudnienia a wskaźniki wypadkowości. Choroby zawodowe w

leśnictwie.

Ergonomia stanowisk komputerowych.

Ćwiczenia projektowe i laboratoryjne:

Wybrane zagadnienia z Kodeksu Pracy: m .in. organizacja pracy oraz warunki pracy dla pracowników młodocianych, rodzaje prac

wzbronionych kobietom, prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej.

Czynniki środowiska pracy operatorów leśnych: ryzyko zawodowe w leśnictwie – metody pomiaru czynników jakościowych i ilościowych,

kategoryzacja ryzyka.

Czynniki ryzyka: mechaniczne, fizyczne, chemiczne, biologiczne.

Analiza wypadków przy pracy - ujęcie procesowe, analiza barier i przepływu energii.

Metody oceny uciążliwości pracy:

- czynniki psycho-fizyczne,

- przeciążenia układu ruchu,

- poziom produkcji ciepła.

Wymagania i normy dotyczące oceny czynników fizycznych (hałas, drgania mechaniczne) i chemicznych. Metody profilaktyki technicznej,

organizacyjnej i medycznej.

Analiza stanowisk pracy w przy wykorzystaniu list kontrolnych.

Literatura:

http://nop.ciop.pl/

Sanders M., McCormick E. 1993. Human Factors In Engineering and Design. ed. 7.

Schlick Ch., Ralph B., Luczak H. 2018. Arbeitswissenschaft. Springer Ver., ed. ISBN 978-3-662-56037-2

Bridger R.S. 2003. Introduction to Ergonomics. Taylor & Francis

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.