Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ergonomia i ochrona pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.ERG.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ergonomia i ochrona pracy
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

"Wprowadzenie do nauki ergonomii, definicje i pojęcia, rys historyczny. Miejsce ergonomii w strukturze nauki. Ergonomia korekcyjna, koncepcyjna. Miejsce ergonomii w polskim leśnictwie. System Człowiek - Praca. Człowiek, jako system autonomiczny. Interakcje. Reaktywność i parametry systemu. Zgodność parametrów systemu z wykonywaną pracą. Modele systemowe Rosnera, Mazura, Gradjeana.

Podstawy psychologii pracy. Istota pracy umysłowej Odruchy i stereotypy dynamiczne. Bodźce i sygnały. Odbiór sygnałów. Odbiór informacji akustycznej, wzrokowej. Pamięć. Uwaga. Stres. Czas reakcji. Istota pracy umysłowej. Rola pracy umysłowej. Podstawy fizjologii pracy Postacie pracy fizycznej. Przemiana materii. Regulacja cieplna organizmu. Zmęczenie. Wydatek energetyczny, metody określania. Poziom obciążeń fizjologicznych w leśnictwie. Związek zmęczenia z wypadkowością przy pracy.

Czynniki materialnego środowiska pracy. Metody diagnozowania i optymalizacji ergonomicznej stanowisk pracy w leśnictwie. Rozwiązania ergonomiczne, możliwości zastosowań w praktyce leśnej. Zagrożenia operatorów na stanowiskach pracy w leśnictwie. Diagnozowanie czynników zagrożeń, modele analizy zagrożeń. Występujący w praktyce poziom zagrożeń, normatywy higieniczne polskie, UE oraz ISO. Wypadkowość w leśnictwie, determinanty wypadkowe, Modele badania wypadków. Struktura zatrudnienia a wskaźniki wypadkowości. Choroby zawodowe i parazawodowe w leśnictwie. Badania wstępne i okresowe. Zarządzanie ergonomią i bezpieczeństwem pracy w Lasach Państwowych.

Ergonomia stanowisk komputerowych. Ergonomia hardwaru i softwaru. Zagrożenie na stanowiskach komputerowych, możliwości ochrony. Prawne podstawy ochrony operatorów stacji komputerowych. Zasady organizacji pracy biurowej z wykorzystaniem terminali komputerowych.

Wybrane zagadnienia z Kodeksu pracy oraz organizacji procesu pracy w leśnictwie: Rodzaje umów o pracę. Warunki zawarcia i rozwiązywania umowy o pracę. Zasady zatrudniania pracowników młodocianych – organizacja pracy oraz warunki pracy. Rodzaje prac wzbronionych kobietom. Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej. Postępowanie powypadkowe w zakładzie pracy. Zdarzenia objęte ubezpieczeniem społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Przyczyny powstawania wypadków. Analiza zdarzeń wypadkowych – ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku. Sporządzenie protokołu powypadkowego. Działania profilaktyczne. Postępowanie zakładu pracy w przypadku podejrzenia o chorobę zawodową."

CWL: "Diagnozowanie stężenia czynników chemicznych oraz natężenia czynników fizycznych występujących w środowisku pracy. Metody oceny oraz analiza zagrożenia immisją gazów spalinowych na stanowiskach pracy w leśnictwie. Metody oceny oraz analiza zagrożenia akustycznego operatorów maszyn leśnych: Metody i techniki pomiarowe. Określenie dopuszczalnego czasu ekspozycji na hałas. Metody profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej urazu akustycznego. Metody oceny oraz określenie dopuszczalnego czasu ekspozycji na drgania mechaniczne operatora pilarki spalinowej: Metody i techniki pomiarowe. Związki operacji technologicznej oraz techniki pracy z poziomem drgań pilarek. Metody profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej zespołu choroby wibracyjnej.

Analiza stanowisk pracy w leśnictwie przy wykorzystaniu list kontrolnych (Ergonomiczna Lista Kontrolna – Dortmundzka, Fińska Lista Kontrolna, metoda japońska - CFI, metoda oceny obciążenia psychicznego pracą wg Europejskiej Komisji Ochrony Warunków Pracy."

Literatura:

"Kodeks Pracy. Koradecka D. 1997 - Bezpieczeństwo pracy i ergonomia t. 1 i 2. ClOP Warszawa.

Górska E. 2007 - Ergonomia, projektowanie, diagnoza, eksperymenty.

Górska E., Lewandowski J. 2010 - Zarządzanie i organizacja środowiska pracy. Lasy Państowe - Raport roczny ostanie lasów. MPiPS - Raport roczny ostanie bhp.

Löffler H. 1990 - Arbeitswissenschaft für Studierende der Forstwissenchaft, wyd. 2, TU Monachium.

Sowa J.M. 1995 - Badania nad określeniem modeli funkcji stanu zagrożeń od drgań pilarek spalinowych w procesie pozyskania drewna, Zesz.Nauk. AR Kraków, Rozprawy nr 205. Sowa J.M. 1996 - Ergonomia w leśnictwie. Materiały do wykładów – maszynopis KULiD AR Kraków.

Sowa J.M. 2008 - Ergonomia w leśnictwie. Wykłady – prezentacje komputerowe, KULiD UR Kraków.

Sowa J.M. 2008 - www.encyklopedialesna.pl/~Ergonomia w leśnictwie."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_EOP_W1 Potrafi definiować elementy systemu człowiek-maszyna-środowisko oraz zidentyfikować elementy prawne, społeczne i poza techniczne systemów technologicznych w zakresie studiowanego kierunku "LES1_W14

LES1_W17" RL

LES_EOP_W2 Potrafi objaśnić elementy psychologii i fizjologii pracy oraz zaproponować podstawowe metody, techniki i technologie w celu poprawy jakości środowiska pracy człowieka. LES1_W17 RL

LES_EOP_W3 Potrafi wymienić i scharakteryzować metody oceny czynników materialnego środowiska pracy oraz zaproponować podstawowe metody, techniki i technologie w celu poprawy jakości środowiska pracy człowieka. LES1_W15 LES1_W17 RL

LES_EOP_W4 Zna podstawowe aspekty prawne pracy biurowe oraz potrafi zidentyfikować metody pozwalające na poprawę warunków środowiska pracy. LES1_W16 LES1_W17 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_EOP_U1 Potrafi scharakteryzować aspekty systemowe i pozatechniczne jakości warunków pracy oraz ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi do rozwiązania problemów praktycznych oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia analizy. LES1_U15 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_EOP_K1 Postępuje zgodnie z obowiązującymi normami i aktami prawnymi, posiada wrażliwość na czynnik ludzki oraz umiejętność analizowania i rozwiązywania typowych problemów jakości środowiska pracy charakterystycznych dla kierunku leśnictwo. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

CWL: poprawne wyknonanie raportów i zadań obliczeniowych

aktywność i zaangażowanie na ćwiczeniach, przyjmowane role w grupie.

WYKŁAD: test jednokrotnego wyboru (minimum 75% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0);

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leszczyński
Prowadzący grup: Krzysztof Leszczyński, Jakub Ptak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.