Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dendrometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.DEN.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrometria
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Dendrometria - pojęcie, rys historyczny, podział. Teoretyczne podstawy stereometrycznego okreslania miąższości drzew. Cechy kształtu przekroju podłużnego i sposoby ich określania. Wzory dendrometryczne oraz ich teoretyczna i praktyczna dokładność. Błędy pomiarowe i ich wpływ na dokładność określania miąższości drzewa leżącego. Paradoks ksylometryczny, warunek wystąpienia i praktyczne znaczenie. Sposoby pomiaru miąższości oparte na zasadach fizyki. Liczba kształtu: pojęcie, mayematyczne podstawy obliczania, rodzaje, teoretyczna analiza obliczania, zmienność i zależnośc od cech drzew, zastosowanie. Metody okreslania miąższości drzewa stojącego i ich dokładność. Wysokościomierze - teoretyczne podstawy konstrukcji, klasyfikacja, błędy pomiaru wysokości. Wybrane sposoby okreslania przyrosty miąższości drzewa oraz ich dokładność. Drzewostan - jego budowa, struktura i statystyczna charakterystyka. Krzywa wysokości - funkcje stosowane do opisu zależności pomiędzy pierśnicą i wysokościa drzew. Stałe krzywe wysokości. Cechy taksacyjne drzewostanu - sposób okreslania oraz zawarta w nich informacja o drzewostanie. Klasyfikacja metod okreslania miąższości drzewostanu. Tablice miąższości. Drzewa próbne. Powierzchnie próbne. Wybrane metody określania miąższosci drzewostanu, ich dokładność i przydatność. Okraślanie wieku drzew i drzewostanów rowno- i różnowiekowych. Bilans przyrostu miąższosci drzewostanu; klasyfikacja i opis metod określania przyrostu miąższości drzewostanu oraz źródła błędów. Linia przyrostu pierśnic. Linia grubości kory. Szacunkowe sposoby okreslania przyrostu miąższości drzewostanu.

CWT:

Budowa i zasady posługiwania się dendrometrucznymi instrumentami pomiarowymi. Wybór, zakładanie i pomiary na stałych powierzchniach próbnych.

Pomiary na drzewie leżącym niezbędne do określenia cech jego kształtu, miąższości i przyrostu miąższości.

Wyznaczanie stanowisk i pomiary na powierzchniach kołowych i próbach relaskopowych.

Literatura:

Literatura:

Podstawowa:

Bruchwald A. 1999. Dendrometria. Wyd. SGGW

Uzupełniająca:

Grochowski J. 1973. Dendrometria.PWRiL; Gieruszyński T. 1949. Dendrometria; Husch B., Beers T., Kershaw J. 2003. Forest Mensuration.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_DENR_W01 zna cechy kształtu drzew, teoretyczne podstawy i sposoby określania miąższości i przyrostu miąższości drzew i drzewostanów; zna przyrządy stosowane do pomiaru cech drzew; zna cechy taksacyjne drzewostanu i sposoby ich określania; LES1_W07 RL

LES_DENR_W02 zna źródła błędów pomiaru cech drzew i drzewostanów oraz ich wpływ na wynik określania miąższości i przyrostu miąższości LES1_W07 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_DENR_U01 dobrać sprzęt i wykonać pomiary niezbędne do określenia cech drzew i drzewostanów LES1_U08 RL

LES_DENR_U02 dobrać właściwe metody określania miąższości i przyrostu miąższości drzew i drzewostanów LES1_U09 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_DENR_K01 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie metod pomiaru drzew i drzewostanów LES1_K01 RL

LES_DENR_K02 samodzielnej pracy oraz współpracy w grupie przy inwentaryzacji drzewostanu i ma świadomość wpływu stosowanych metod na dokładność uzyskiwanych wyników LES1_K02 LES1_K32 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD: egzamin pisemny; odpowiedzi na pytania oceniane w skali punktowej; na ocenę pozytywna minimum 50% możliwych do uzyskania punktów. Ocena z egzaminu stanowi 60% oceny końcowej.

CWT: Bieżąca ocena poprawności wykonania prac pomiarowych oraz zaangażowania w przygotowanie opracowania końcowego. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 10%.

CWL: Bieżąca ocena sprawozdań oraz pisemnych sprawdzianów. Udział oceny z ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Orzeł
Prowadzący grup: Duong Xo Viet Hoang, Wojciech Ochał, Stanisław Orzeł, Bogdan Wertz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Srdjan Keren, Jarosław Socha, Bogdan Wertz
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Socha
Prowadzący grup: Srdjan Keren, Wojciech Ochał, Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Stanisław Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)