Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.3s.AEH.SM.LLLLZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 16 godz.

Tematyka zajęć "Ekologiczne uwarunkowania przebudowy drzewostanów w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Uwarunkowania składu chemicznego wód źródlanych i wód powierzchniowych. Zagospodarowania obszarów źródliskowych i stef buforowych.

Badania nad przestrzenną zmiennością ilości i jakości labilnej frakcji glebowej materii organicznej na tle zmienności podłoża geologicznego i drzewostanów.

Zawartość węgla w glebie i biomasie na powierzchniach z oszacowaniem strumieni netto dwutlenku węgla w drzewostanach sosnowych.

Zanieczyszczenie gleb leśnych przez wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz ocena wpływu tych związków na stan siedlisk oraz ich przydatność dla hodowli lasu.

Rola martwego drewna w kształtowaniu właściwości gleb leśnych.

Wpływ drzewostanów na kształtowanie właściwości gleb różnych siedlisk leśnych.

Badania właściwości gleb na osuwiskach.

Genetyka konserwatorska - metody ochrony in situ i ex situ, podstawy genetyki populacyjnej i molekularnej. Podstawowe miary zmienności. Podstawy teoretyczne szacowania odziedziczalności cech hodowlanych. Stabilność genotypów. Współczesne problemy i wyzwania dla szkółkarstwa leśnego.

Hodowla lasu bliska naturze a racjonalizacja zabiegów hodowlanych. Drzewostany wielogatunkowe.

Zmienność mikrosiedliskowa i procesy odnawiania się w górskich drzewostanach litych i mieszanych Tekstura drzewostanów natualnych w różnych warunkach siedliskowych."

Ćwiczenia laboratoryjne 8 godz.

Tematyka zajęć "Analiza wpływu zróżnicowanego składu gatunkowego drzewostanów na właściwości gleb leśnych.

Sekwesteracja węgla w glebach leśnych oraz rola martwego drewna w ekosystemach leśnych.

Podstawy prac selekcyjnych - określanie różnicy selekcyjnej i obliczanie współczynnika odziedziczalności w doświadczeniach jednoczynnikowych (projekt).

Planowanie hodowlane.

Chemizm wód w zlewniach leśnych."

Literatura:

Podstawowa "Małek S., (red.) 2015. Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ISBN-978-83-64758-15-7, str. 1-610.

Olejnik J. Małek S. 2020. Rola lasu w pochłanianiu dwutlenku węgla z atmosfery. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-971-8, str. 1-398.

Małek S., Ważny R., Blońska E., Jasik. M,. Lasota J., 2021. Soil fungal diversity and biological activity as indicators of fertilization strategies in a forest ecosystem after spruce disintegration in the Karpaty Mountains. Science of The Total Environment. vol 751, 142335, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142335,

Łyszczarz S., Lasota J., Błońska E. 2022. Polycyclic aromatic hydrocarbons ( PAHs ) accumulation in soil horizons of different temperate forest stands. Land Degradation and Development 33: 945-959

Lasota J., Łyszczarz S., Kempf P., Kempf M., Błońska E. 2021. Effect of species composition on polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) accumulation in urban forest soils of Krakow. Water Air and Soil Pollution 232: 74.

Gruba P., Socha J., Błońska E., Lasota J. 2015. Effect of variable soil texture, metal saturation of soil organic matter (SOM) and tree species composition on spatial distribution of SOM in forest soils in Poland. Science of the Total Environment. 521-522, 90-100, DOI:10.1016/j.scitotenv.2015.03.100"

Uzupełniająca "Kormanek, M., Małek, S., Banach, J. Durło G., Jagiełło-Leńczuk K., Dudek K., 2021. Seasonal changes of perlite–peat substrate properties in seedlings grown in different sized container trays. New Forests. 52. 271-283. https://doi.org/10.1007/s11056-020-09793-3.

Sajdak M., Siwek J.P., Wasak-Sęk K., Kosmowska A., Stańczyk T., Małek S., Żelazny M., Woźniak G., Jelonkiewicz Ł., Żelazny M., 2021. Stream water chemistry changes in response to deforestation of variable origin (case study from the Carpathians, southern Poland). CATENA, Vol. 202, 105237, https://doi.org/10.1016/j.catena.2021.105237.

Krakowian K., Jasik M., Małek S., 2021. Air pollution with nitrates as one of the major factors in the chemical composition of water in the shallow-supplied mountain springs. Science of The Total Environment. vol 781, 146678, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.146678.

Lasota J., Małek S., Jasik M., Błońska E., 2021. Effect of planting method on C:N:P stoichiometry in soil young silver fir (Abies alba Mill.) and stone pine (Pinus cembra L.) in the upper mountain zone of karpaty mountains. Ecological Indicators 129, 107905. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107905

Błońska E., Piaszczyk W., Staszel K., Lasota J. 2021. Enzymatic activity of soils and soil organic matter stabilization as an effect of components released from the decomposition of litter. Applied Soil Ecology 157:103723

Lasota J., Piaszczyk W., Błońska E. 2022. Fine woody debris as a biogen reservoir in forest ecosystems. Acta Oecologica 115: 103822

Gruba P., Socha J. 2019. Exploring the effects of dominant forest tree species, soil texture, altitude, and pH H2O on soil carbon stocks using generalized additive models. Forest Ecology and Management 447:105-114. DOI: 10.1016/j.foreco.2019.05.061

Jasik M., Małek S., Żelazny M., 2017. Effect of water stage and tree stand composition on spatiotemporal differentiation of spring water chemistry draining Carpathian flysch slopes (Gorce Mts). Science of the Total Environment 599: 1630-1637"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_AKBEHL_W01 tematykę badań naukowych prowadzonych aktualnie w KEiHL LES2_W01 RL

LES_AKBEHL_W02 współczesne problemy badawcze w dziedzinie nauk leśnych "LES2_W02

LES2_W07" RL

LES_AKBEHL_W03 współczesną problematykę badań naukowych w zakresie leśnictwa oraz podaje przykłady aktualnych programów badawczych "LES2_W03

LES2_W04" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_AKBEHL_U01 wyszukiwać, analizować i interpretować informacje dotyczące współczesnej problematyki badawczej w zakresie leśnictwa LES2_U06 LES2_U10 RL

LES_AKBEHL_U02 zaprojektować badania wchodzące w zakres ekologii i hodowli lasu "LES2_U01 LES2_U02

LES2_U05 LES2_U07" RL

LES_AKBEHL_U03 interpretować wyniki badań i wyciągać z nich wnioski dla praktycznych działań w środowisku leśnym. LES2_U06 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_AKBEHL_K01 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy LES2_K01 RL

LES_AKBEHL_K02 krytycznej oceny siebie, zespołów w których pracuje oraz przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią i działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K02 RL

LES_AKBEHL_K03 rozwiązania złożonych problemów etycznych związanych z wykonywaniem zawodu; rozwijania dorobku, kultywowania etosu i przestrzegania etyki zawodu leśnika LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykłąd.Test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

cwl. "Demonstracja praktycznych umiejętności.

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/2024" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-26 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek
Prowadzący grup: Jacek Banach, Piotr Gruba, Michał Jasik, Marta Kempf, Stanisław Łyszczarz, Wojciech Piaszczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)