Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Surowce leśne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.SUR.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Surowce leśne
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 20 godz.

Tematyka zajęć "Żywice i produkty żywiczne, ich charakterystyka i zastosowania, polska metoda żywicowania sosny i modrzewia, żywicowanie w świecie i stan obecny i prognozy.

Listowie (igliwie) - skład chemiczny i kierunki przerobu, olejki eteryczne - surowce olejkodajne i metody wyodrębniania olejków, zasady i zakres pozyskiwania listowia i cetyny w Polsce.

Kora - budowa, skład chemiczny, właściwości fizyczne i mechaniczne, kierunki wykorzystania kory specjalnie pozyskiwanej oraz możliwości utylizacji kory odpadowej. Garbniki - budowa chemiczna, charakterystyka surowców garbnikowych.

Surowce zielarskie - charakterystyka ciał czynnych, zasady zbioru ziół ze stanu naturalnego, sposoby utrwalania, zasady ochrony zasobów i przepisy prawne z tego zakresu.

Owoce leśne - skład chemiczny, wartości odżywcze, zasady zbioru, sposoby inwentaryzacji i możliwości wzbogacania bazy owoców leśnych w kraju i za granicą, dynamika pozyskania owoców w Polsce.

Grzyby - skład chemiczny, wartości odżywcze, zasady zbioru, dynamika pozyskania, charakterystyka najważniejszych gatunków grzybów trujących, zatrucia grzybami i możliwości przeciwdziałania, pierwsza pomoc przy zatruciach grzybami.

Wady drewna - charakterystyka z uwzględnieniem ich wpływu na wartość użytkową drewna i przyczyny powstawania. Sposoby zapobiegania tworzeniu się wad w drzewach żywych i surowcu drzewnym.

Surowiec drzewny - podział na klasy i grupy jakościowo-wymiarowe, charakterystyka krajowych zasobów na pniu, dynamika pozyskania, zróżnicowanie jakościowe bazy surowca drzewnego w Polsce z uwzględnieniem najważniejszych gatunków drzew. Chemiczna i submikroskopowa budowa drewna.

Charakterystyka elementów budowy anatomicznej drewna, cechy anatomiczne drewna ważniejszych, rodzimych gatunków drzew.

Charakterystyka elementów makrostruktury drewna, cechy makroskopowe drewna ważniejszych, rodzimych gatunków drzew.

Charakterystyka wybranych właściwości fizycznych drewna i metody ich oznaczania.

Charakterystyka wybranych właściwości mechanicznych drewna, rodzaje testów wytrzymałościowych i prób technicznych.

Kierunki przerobu surowca drzewnego."

Realizowane efekty uczenia się LES_SULE_W1

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

Ćwiczenia laboratoryjne 24 godz.

Tematyka zajęć "Żywica i produkty żywiczne - właściwości, metody określania jakości, narzędzia do żywicowania. Oznaczanie zawartości olejków w cetynie drzew leśnych metodą destylacji oraz oznaczanie współczynnika załamania świała w olejkach.

Garbniki - oznaczanie zawartości garbników w korze dębu.

Oznaczanie zawartości witaminy C w surowcach leśnych metodą Tillmansa.

Wady drewna - pojęcia podstawowe i klasyfikacja, oznaczanie na próbkach drewna, zapoznanie się z zasadami pomiaru według Polskich Norm oraz wykonanie pomiaru na próbkach drewna.

Normy ogólne na surowiec drzewny - podstawowe definicje oraz zasady przygotowania do pomiaru surowca drzewnego w zależności od sposobu pomiaru, wytyczne dotyczące przeprowadzania pomiaru i obliczania miąższości drewna różnymi sposobami (drewno w sztukach pojedynczo, stosy drewna, zrębki i in.). Normy przedmiotowe na surowiec drzewny - zasady klasyfikacji drewna na podstawie jakości i wymiarów (normy polskie i warunki techniczne). Rozpoznawanie drewna ważniejszych, rodzimych gatunków drzew na podstawie cech budowy anatomicznej.

Rozpoznawanie drewna ważniejszych, rodzimych gatunków drzew na podstawie cech makroskopowych.

Oznaczanie wybranych właściwości fizycznych drewna.

Pokaz wybranych testów wytrzymalościowych drewna. "

Ćwiczenia terenowe 18 godz.

Tematyka zajęć "Szacunek brakarski w drzewostanie iglastym z zastosowaniem norm polskich (PN) i europejskich (PN-EN) oraz analiza wpływu różnych czynników na dokładność szacunków brakarskich

Szacunek brakarski w drzewostanie liściastym z zastosowaniem norm polskich (PN) i europejskich (PN-EN)

Pomiar dokładności ułożenia stosów drewna. Manipulacja jakościowo-wymiarowa drewna liściastego z analizą wpływu wad drewna na wyniki klasyfikacji"

Literatura:

Podstawowa

"1. Schoch,W.,Heller,I.,Schweingruber,F.H.,Kienast,F.,2004. Wood anatomy of central European Species.Online version: www.woodanatomy.ch

2. Aleš Zeidler. Timber Atlas. 2013. Online version: http://fld.czu.cz/~zeidler/timber_atlas/

3. Grochowski W. 1990. Uboczna produkcja leśna. PWN, Warszawa"

Uzupełniająca

"1. Galewski W., Korzeniowski A.: 1958, Atlas najważniejszych gatunków drewna; PWRiL, Warszawa

2. Głowacki S. 1995. Wybrane materiały do ćwiczeń z ubocznego użytkowania lasu. Wyd. SGGW, Warszawa.

3. Robert Kimbar. 2011. Wady drewna . Osie"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_SULE_W1 "Posiada wiedzę o budowie drewna, jego właściwościach, ochronie i zmienności zależnie od warunków środowiska i sposobu gospodarowania w drzewostanach,

posiada wiedzę z zakresu brakarstwa, oceny jakości i udziału sortymentów wg

klasyfikacji krajowej i międzynarodowej oraz podstawowe kierunki racjonalnego gospodarowania surowcem drzewnym, zna niedrzewne produkty leśne oraz zasady ich użytkowania i kierunki wykorzystania. " LES1_W14 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_SULE_U1 Potrafi rozpoznać drewno podstawowych gatunków drzew na podstawie cech anatomicznych oraz makrostruktury, określić jego fizyczne i mechaniczne właściwości, potrafi rozpoznać i dokonać pomiaru wad drewna, określić jakość surowca drzewnego i udział sortymentów według klasyfikacji krajowej i międzynarodowej oraz dokonać wstępnej analizy ekonomicznej i inżynierskiej sortymentacji surowca drzewnego, umie rozpoznać podstawowe surowce niedrzewne oraz określić ich podstawowe właściwości. LES1_U13 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_SULE_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracuje samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role, ma świadomość potrzeby kształtowania postaw prospołecznych i obywatelskich, rozumie potrzebę dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną LES1_K01 LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD:test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0)

CWL:"sprawdzian umiejętności: sprawdzian wiadomości w formie testu jednokrotnego wyboru , zaliczenie sprawozdania z ćwiczeń praktycznych,

sprawdzian wiadomości w formie praktycznej- rozpoznawanie drewna na podstawie cech anatomicznych i makrostruktury (ocena 3.0) oraz testów jednokrotnego wyboru ( test A - ocena 3,5 – co najmniej 50% poprawnych odpowiedzi, ocena 4,0 – co najmniej 80% poprawnych odpowiedzi ; test B – ocena 4,5- co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi, ocena 5,0 – co najmniej 90% poprawnych odpowiedzi)

"

CWT:Ocena odpowiedzi ustnej przy pniach drzew poddanych szacunkowi brakarskiemu. Ocena 3.0 - wymienienie co najmniej 50% wad wystepujących na pniachszacowanych drzew, ocena 3.0 - wymienienie co najmniej 75% wad wystepujących na pniachszacowanych drzew i uzasadnienie ich wpwu na jakość techniczną surowca, ocena 5.0 - wszystkich wad wystepujących na pniach szacowanych drzew i uzasadnienie ich wływu na jakość techniczną surowca.Udział w ocenie końcowej: 10%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Dariusz Kulak, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec, Jakub Ptak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Radosław Wąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Monika Gach, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec, Jakub Ptak, Radosław Wąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Monika Gach, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-26 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Michalec, Radosław Wąsik
Prowadzący grup: Monika Gach, Krzysztof Leszczyński, Krzysztof Michalec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.