Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Hydroekologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.HYD.NM.LLOEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydroekologia
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 14

"Cechy fizyczno-chemiczne wody, jako czynniki abiotyczne środowiska wodnego; Produkcja pierwotna i wtórna ekosystemów wodnych; Wody stagnujące - ekologiczne cechy jezior, zbiorników zaporowych; Wody płynące - źródła, potoki i rzeki; Wybrane zagadnienia zagospodarowania źródeł i cieków powierzchniowych; Cechy wodnych zbiorowisk organizmów roślinnych i zwierzęcych - plankton, seston i bentos; Przystosowanie flory, mikro-i makrofauny do różnorodnych siedlisk;

Charakterystyka hydromorfologiczna wód płynących - zagadnienia wybrane; Akty prawne, dyrektywy UE - działy wybrane; Metody oceny stanu hydromorfologicznego wód płynących: Ocena parametrów hydromorfologicznych wg River Habitat Survey (RHS); Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny (HIR); Metoda Monitoringu Hydromorfologicznego Rzek (MHR); Obiekty małej retencji nizinnej i górskiej - ich znaczenie i wpływ na ekosystem; Rumosz drzewny w korytach rzek i potoków górskich – rodzaje, znaczenie środowiskowe;

Pochodzenie i podział wód podziemnych. Występowanie wód podziemnych. Ruch wody podziemnej. Ogniska zanieczyszczeń. Transport zanieczyszczeń. Ochrona wód podziemnych przed degradacją; Mokradła – definicje. Konwencja Ramsarska. Rozmieszczenie terenów podmokłych w Polsce i na Świecie. Tereny podmokłe według Dyrektywy Siedliskowej i Typów Siedliskowych Lasu. Podział i charakterystyka genetyczna oraz hydrologiczna. Uwarunkowania hydrologiczne i hydrogeologiczne istnienia terenów podmokłych; Funkcje bagien. Degradacja mokradeł. Metody rozpoznania, opis i ocena warunków hydroklimatycznych, hydrogeologicznych i hydrograficznych. Sposoby ochrony czynnej i biernej mokradeł. Rewitalizacja terenów zalewowych i starorzeczy. Gospodarka leśna na terenach podmokłych; Przepływ nienaruszalny (środowiskowy). Definicje i prawne uwarunkowania przepływu nienaruszalnego. Wymagania zależnych od wód siedlisk przyrodniczych odnośnie warunków hydrologicznych. Metody obliczania przepływu nienaruszalnego;"

Ćwiczenia laboratoryjne 12

"Analiza wybranych cech fizyko-chemicznych wód; Ocena wód w oparciu o pomiary i analizy wybranych cech fizyko-chemicznych wód;

Ocena hydromorfologiczna cieków - elementy wybrane: wypełnianie formularza na podstawie udostępnionych materiałów (dokumentacja fotograficzna), praca z użyciem klucza terenowego; Ustalenie atrybutów fizycznych brzegów i koryta; Określenie typów roślinności w korycie; Charakterystyka cennych przyrodniczo elementów środowiska rzecznego; Charakterystyka wybranego obiektu małej retencji;

Obliczenie pojemności i podstawowych parametrów i wskaźników morfometrycznych zbiornika wodnego;

Studium przypadku – ochrona czynna i bierna zniekształconego terenu podmokłego; Obliczenie przepływu nienaruszalnego; "

Ćwiczenia terenowe 12

Tematyka zajęć Zagospodarowanie źródeł i ich zbiorników alimentacyjnych oraz bezpośredniego sąsiedztwa cieków powierzchniowych; Ocena hydromorfologiczna stanu cieku wg RHS; wykonanie charakterystyki z użyciem klucza terenowego; uzupełnianie formularza terenowego; kontrola wykonania pomiarów terenowych;

Literatura:

Podstawowa

"1. Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Monografia pod red. S. Małka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015.

2. Szoszkiewicz K., Zgoła T., Jusik S., Hryc-Jusik B., Dawson F.H., Raven P. 2012: Hydromorfologiczna ocena wód płynących. Podręcznik do badań terenowych według metody River Habitat Survey w warunkach Polski, Wyd. 7 (zm.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań-Warrington, 1-164.

3. Lampert W., Sommer U. 1996. Ekologia wód śródlądowych. PWN, Warszawa"

Uzupełniająca

"1. Słowik-Opoka E., Wrońska-Wałach D., Michno A. 2018. Analysis of sediment from steps in a small catchment in the Polish Carpathians in relation to the transition zone between the hillslope and fluvial system. Catena, 165 (2018) pp. 237-250.

2. Starmach K., Wróbel S., Pasternak K. 1978. Hydrobiologia. PWN, Warszawa.

3. Chełmicki W. 2002. Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_HYDEK_W01 Zna w stopniu poszerzonym zagadnienia z zakresu ekologii oraz funkcjonowania w różnych warunkach przyrodniczych z uwzględnieniem antropopresji, abiotycznych czynników stresowych i symptomów ich działania na rośliny; "LES2_W01

LES2_W02

LES2_W06" RL

LES_HYDEK_W02 Zna metody oceny hydromorfologicznej cieków i cennych przyrodniczo elementów środowiska rzecznego; rozumie znaczenie rumoszu drzewnego w korytach rzek i potoków górskich dla ekosystemów; "LES2_W02

LES2_W06

LES2_K01" RL

LES_HYDEK_W03 Zna pochodzenie, podział i występowanie wód podziemnych, metody identyfikacji ognisk zanieczyszczeń oraz o główne procesy transportu zanieczyszczeń, jak również kierunki ochrony wód podziemnych przed degradacją; "LES2_W01

LES2_W06

LES2_K01" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_HYDEK_U01 Ocenić stan zagrożenia populacji, czynniki stresowe, zagrożenia wód dobierając odpowiednie techniki biofizyczne oraz metody biochemiczne; potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy i inne opracowania związane z ochroną środowiska i ochroną przyrody; "LES2_U01

LES2_U02.

LES2_U06" RL

LES_HYDEK_U02 Scharakteryzować występujące w obrębie cieku typy, rodzaje roślinności, odsypiska, łachy; potrafi określić atrybuty fizyczne brzegów i koryta; potrafi scharakteryzować cenne przyrodniczo elementy środowiska rzecznego oraz określić znaczenie rumoszu drzewnego w korycie cieku dla środowiska; potrafi scharakteryzować istniejące budowle i obiekty "małej retencji"; "LES2_U05

LES2_U06

LES2_U09" RL

LES_HYDEK_U03 Opracować kartograficznie wyniki pomiarów stanu wody podziemnej, potrafi odczytać z map hydroizohips i hydroizobat związki wód podziemnych i rzecznych; potrafi opracować plan batymetryczny dowolnego zbiornika wodnego, potrafi obliczyć objętość zbiornika wodnego, umie obliczyć podstawowe charakterystyki ilościowe opisujące zbiornik wodny; potrafi ocenić stan i zaproponować sposób ochrony czynnej i/lub biernej mokradła; LES2_U03 LES2_U06 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_HYDEK_K01 Samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu, rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób; jest świadomy roli przepływu środowiskowego, terenów podmokłych i wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi; jest świadomy odpowiedzialności za stan wód płynących; LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład.Egzamin: test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwt."Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji - z dostępem do podręczników;

- demonstracja praktycznych umiejętności;"

cwl."Sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku - z dostępem do podręczników

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Małek, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 12 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 14 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Słowik-Opoka
Prowadzący grup: Michał Jasik, Stanisław Małek, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)