Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.GIS.SM.LLGEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 12 godz.

Tematyka zajęć:

Generowanie numerycznych modeli wysokościowych na podstawie danych wieloźródłowych. Przykłady praktycznych zastosowań modeli wysokościowych. Analizy objętości 3D. Analizy widoczności. Profile terenu. Widoki i modele 3-D.

Szczegółowa charakterystyka projektu ISOK oraz CAPAP. Dane 3-D: ALS, TLS, ULS, HLS, MLS LiDAR. Modelowanie budynków i drzew. Integracja modeli wysokościowych z danymi wektorowymi – przykłady zastosowań.

Geostatystyka - metody interpolacji przestrzennej: Kriging, IDW, Spline, Trend.

Aplikacje MobileGIS w leśnictwie: mLAS, ArcPAD, Collelctor for ArcGIS itp. Omówienie zasady działania i przykłady zastosowania.

Przegląd rozwiązań GIS w Parkach Narodowych - portale, analizy, aplikacje dla turystyki, zarządzanie ochroną przyrody, wsparcie badan naukowych.

Przegląd oprogramowania i bibliotek GIS Open Source: QGIS; GRASS; FGIS; GDAL.

Ćwiczenia laboratoryjne 34 godz.

Tematyka zajęć:

Generowanie numerycznych modeli wysokościowych na podstawie danych wieloźródłowych. Porównanie dokładności i szczegółowości uzyskanych modeli.

Analizy objętości z wykorzystaniem numerycznych modeli terenu i numerycznych modeli pokrycia terenu.

Generowanie profili terenu, warstwic, widoków i modeli 3D terenu i drzewostanów.

Analizy widoczności 3D w kontekście planowania sieci wież p-poż. oraz punktów widokowych i szlaków turystycznych.

Geostatystyka (metoda Krieg'a).

Metody deterministyczne interpolacji przestrzennej (IDW, Spline, Trend).

Przegląd oprogramowania i bibliotek GIS Open Source np. QGIS; GRASS; FGIS; GDAL.

Aplikacje MobileGIS w leśnictwie np. mLAS, ArcPAD, Collelctor for ArcGIS. Przegląd aplikacji i możliwości stosowania. Zebranie danych z wykorzystaniem aplikacji MobileGIS i ich integracja w projekcie GIS.

Przegląd aplikacji GIS w Parkach Narodowych - portale, analizy, aplikacje turystyka, zarządzanie ochrona przyrody, wsparcie badan naukowych.

Pozyskanie geodanych poprzez usługi: WMS, WMTS, WFS.

Kontrola poprawności topologicznej danych wektorowych.

Zaawansowane analizy na danych wektorowych.

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć Zebranie gedanych w celu uzueplnienia bazy geometrycznej i opisowej z wykorzystaniem aplikacji mobilnych WebGIS oraz odbiorników GNSS

Literatura:

Literatura:

Podstawowa

"1. Litwin L., Myrda G. 2006. Systemy Informacji Geograficznej. Zarządzanie danymi przestrzennymi w GIS, SIP, SIT, LIS. Helion

2. Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W., 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa

3. Urbański J., 2010. GIS w badaniach przyrodniczych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego"

Uzupełniająca

"1. Kozłowska A. GIS dla każdego. Davis D.E. Wydawnictwo MIKOM, Warszawa, 2004

2. Okła K. Ed. 2010. Geomatyka w Lasach Państwowych. Cz. I. Podstawy. Lasy Państwowe – Warszawa

3. Przewłocki S. 2013. Geomatyka. Wydawnictwa Naukowe PWN. 2013"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_GIS_I_W1 możliwości generowania precyzyjnych numerycznych modeli wysokościowych (NMT; NMPT; zNMPT) na podstawie danych wieloźródłowych i wieloskalowych. Wymienia przykłady praktycznych zastosowań modeli wysokościowych min. dla wykonania analiz objętości 3D, analizy widoczności, profili terenu. widoków i modeli 3D. Charakteryzuje indeksy (metryki) krajobrazowe (LI). LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_GIS_I_W2 algorytmy interpolacji przestrzennej (m.in. Kriging, IDW, Spline, Trend). Wyróżnia i charakteryzuje aplikacje MobileGIS w leśnictwie: mLAS, ArcPAD, Collelctor for ArcGIS itp. Zna charakterystykę oprogramowania i bibliotek GIS Open Source: QGIS; GRASS; FGIS; GDAL. LES2_W01 LES2_W02 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_GIS_I_U1 wygenerować i przeanalizować numeryczne modele wysokościowe tworzone na podstawie wieloźródłowych danych (np. pomiary bezpośrednie, chmury punktów LiDAR, IPC). Potrafi zintegrować modele wysokościowe z danymi wektorowymi w projekcie GIS oraz przeprowadzić kontrolę poprawności topologicznej dla zestawu danych wektorowych. LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 LES2_U06 RL

LES_GIS_I_U2 wykonać analizy przestrzenne GIS bazujące na danych wysokościowych (np. analizy zmian objętości 3D, analizy widoczności oraz opracować widoki i modele 3D). Potrafi pozyskać i przetworzyć dane dla celów obliczenia indeksów (metryk) krajobrazowych (ang. Landscape Indicies; LI). LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 LES2_U06 RL

LES_GIS_I_U3 wykonać opracowanie geostatystyczne dla danych przestrzennych tj. – zastosować różne algorytmy interpolacji danych np. Kriging, IDW, Spline, Trend oraz zintegrować uzyskane wyniki (rastry) z innymi danymi wektorowymi.LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 LES2_U06 RL

LES_GIS_I_U4 stosować aplikacje MobileGIS np. mLAS, ArcPAD, Collelctor for ArcGIS dla zebrania danych i integracji w projekcie GIS. Potrafi stosować w projektach geoinformatycznych oprogramowanie i biblioteki GIS Open Source np. QGIS; GRASS; FGIS; GDAL LES2_U01 LES2_U02 LES2_U04 LES2_U06 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_GIS_I_K1 krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej współczesnej wiedzy oraz krytycznej oceny siebie, zespołów, w których pracuje LES2_K01 LES2_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD.Test wielokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%

CWL."Przygotowanie indywidualnego projektu, sprawdzian umiejętności- wykonanie zadania praktycznego i demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

CWT.Demonstracja praktycznych umiejętnośc - udział oceny z zaliczenia ćwiczeń labolatoryjnych w ocenie końcowej wynosi 40%, a ćwiczeń terenowych 10%.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szostak, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Paulina Strejczek-Jaźwińska, Marta Szostak, Piotr Wężyk, Monika Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szostak, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Rafał Sosnowski, Marta Szostak, Piotr Wężyk, Monika Winczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 34 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Szostak
Prowadzący grup: Paweł Hawryło, Marta Szostak, Piotr Wężyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)