Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Botanika leśna z fitosocjologią

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.BOT.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Botanika leśna z fitosocjologią
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Specyfika roślin drzewiastych. Morfologia a funkcjonowanie drzew. Przystosowania do środowiska. Przyrost roślin drzewiastych. Architektura drzew. Aparat asymilacyjny roślin drzewiastych.

Rozmieszczenie listowia w koronie drzewa. Autonomia gałęzi. Architektura koron i drzew. Wskaźnik powierzchni liściowej (LAI). Dynamika wskaźnika LAI w drzewostanach.

Gdzie występują gatunki wiecznie zielone? Model Kikuzawy. Ogólna charakterystyka gatunków iglastych.

Pełny opis:

Wykłady 30 godz.

Tematyka zajęć "Specyfika roślin drzewiastych. Morfologia a funkcjonowanie drzew. Przystosowania do środowiska. Przyrost roślin drzewiastych. Architektura drzew. Aparat asymilacyjny roślin drzewiastych.

Rozmieszczenie listowia w koronie drzewa. Autonomia gałęzi. Architektura koron i drzew. Wskaźnik powierzchni liściowej (LAI). Dynamika wskaźnika LAI w drzewostanach.

Gdzie występują gatunki wiecznie zielone? Model Kikuzawy. Ogólna charakterystyka gatunków iglastych. Przegląd gatunków iglastych z rodzajów: Abies i Picea.

Występowanie drzew liściastych. Ogólna charakterystyka drzew liściastych. Udział gatunków liściastych w lasach Polski. Przegląd gatunków z rodzajów: Fagus, Carpinus i Tilia.

Ogólna charakterystyka krzewów. Przegląd rodzimych gatunków krzewiastych. Rola krzewów w ekosystemach leśnych. Rola krzewów w procesie sukcesji.

Zlodowacenia: mechanizmy. Holoceńska historia roślinności w środkowej Europie. Migracje gatunków drzew. Konsekwencje historii roślinności dla jej obecnego stanu. Znaczenie zlodowaceń dla flor Europy. Zmiany flory Polski w Holocenie.

Rośliny i klimat. Wymagania roślin względem temperatury. Trwałość aparatu asymilacyjnego. Geograficzne zasięgi gatunków

Rośliny dna lasu w funkcjonowaniu ekosystemu leśnego. Warunki świetlne na dnie lasu. Wzrost i rozmnażanie roślin leśnych.

Ogólna charakterystyka roślin zielnych. Przegląd rodzimych gatunków bioindykacyjnych. Przegląd gatunków z okrytozalążkowych.

Gospodarka wodna roślin lądowych. Rośliny siedlisk wilgotnych i siedlisk suchych. Wymagania troficzne roślin leśnych. Ekologiczne liczby wskaźnikowe. Rośliny siedlisk żyznych i siedlisk ubogich. Eutrofizacja siedlisk leśnych.

Wzrost i rozmnażanie roślin leśnych. Różnorodność gatunkowa świata roślin. Podział systematyczny roślin. Rośliny zarodnikowe. Rośliny jednoliścienne. Rośliny dwuliścienne

Lokalne zróżnicowanie flory leśnej. Rośliny gór i rośliny nizin. Rośliny klimatu oceanicznego i kontynentalnego.

Specyfika szaty roślinnej Karpat. Piętra roślinne. Zróżnicowanie geologiczno-glebowe a skład gatunkowy drzewostanów. Karpaty Zachodnie i Karpaty Wschodnie; różnice we florze leśnej. Gatunki endemiczne i reliktowe we florze Karpat"

Ćwiczenia laboratoryjne 24 godz.

Tematyka zajęć "Taksonomia roślin zielnych. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie roślin charakterystycznych dla fitocenoz leśnych

Samodzielne rozpoznawanie roślin pospolitych występujących w lasach

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych gatunków roślin.

Rozpoznawanie roślin runa na niżowych, wyżynnych i górskich. Omówienie spotkanych asocjacji roślin.

Rozpoznawanie roślin runa na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych asocjacji roślin."

Ćwiczenia terenowe 18 godz.

Tematyka zajęć "Rozpoznawanie roślin runa na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia. Omówienie spotkanych asocjacji roślin.

Rozpoznawanie roślin runa na niżowych, wyżynnych i górskich. Omówienie spotkanych asocjacji roślin."

Literatura:

Podstawowa

"1. Matuszkiewicz J. M. 2007. Zespoły leśne Polski, PWN, Warszawa.

2. Pancer Kotejowa E., Ćwikowa A., Różański W., Szwagrzyk J. 1996. Rośliny Naczyniowe Runa Leśnego. Materiały pomocnicze do ćwiczeń z botaniki leśnej. Skrypt AR w Krakowie.

3. Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

4. Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

6. Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

7. Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa.

8. Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

9. Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa."

Uzupełniająca

Stace C. A. 1993. Taksonomia roślin i biosystematyka. PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BLF_W1 specyfikę roślin leśnych, sposób ich funkcjonowania i przyrostu. Posiada wiedzę na temat biologii i systematyki roślin naczyniowych, a także podstawową wiedzę z zakresu różnorodności biologicznej, geografii roślin oraz fitosocjologii. LES1_W03 RL

LES_BLF_W2 wymagania środowiskowe i zasięgi występowania najważniejszych roślin oraz rolę wskaźnikową najważniejszych gatunków roślin związanych z lasami Polski. LES1_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BLF_U1 rozpoznawać rośliny runa leśnego LES1_U03 RL

LES_BLF_U2 samodzielnie oznaczać gatunki roślin leśnych z kluczem do oznaczania gatunków LES1_U03 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BLF_K1 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_BLF_K2 określenia zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony rzadkich gatunków roślin i uwzględnia je w swoich działaniach. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁAD:test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL:"demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 10%."

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Magdalena Frączek, Anna Gazda, Elżbieta Muter, Olga Orman, Wojciech Różański, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 24 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Elżbieta Muter, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.