Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.BIO.SM.LLLOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia
Jednostka: Katedra Ekologii i Hodowli Lasu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 16 godz.

Tematyka zajęć Cykle biogeochemiczne makroelementów (NPK) w ekosystemach lądowych. Cykle biogeochemiczn makroelementów (Ca, Mg, S) w ekosystemach lądowych. Cykl obiegu węgla w ekosystemach lądowych, wpływ materii organicznej na żyzność i inne właściwości gleby, glebowa materia organiczna i jej funkcje– poglądy dotychczasowe i nowe na kierunki przemian, kontrowersje, sekwestracja węgla w ekosystemach leśnych, zapas węgla organicznego w glebach Polski. Mechanizmy stabilizacji materii organicznej w glebie, źródła, kierunki przepływu, metody badań. Badania martwego węgla w lesie - klasyfikacja, metodyka, wyniki własnych badań. Martwe drewno w lesie - znaczenie, dynamika i wpływ na bilans zasobów węgla w ekosystemie leśnym. Bilans makropierwiastków w zlewniach leśnych. Dynamika akumulacji węgla i biogenów w ekosystemach leśnych odtwarzanych na terenach zdegradowanych. Związek pomiędzy obiegiem makropierwiastków, a przebiegiem procesów metabolizmu ekosystemów leśnych. Biogeochemia pierwiastków śladowych (metali ciężkich) w ekosystemach leśnych.

Ćwiczenia laboratoryjne 16 godz.

Tematyka zajęć "1. Instrumentarium i metodyka badań laboratoryjnych z zakresu biogeochemii pierwiastków w ekosystemach leśnych.

2. Frakcjonowanie glebowej materii organicznej metodą gęstościową - prace laboratoryjne.

3. Obliczenie bilansu makropierwiastków w zlewniach leśnych - ćwiczenia obliczeniowe na podstawie danych z badań monitoringowych prowadzonych na stałych powierzchniach badawczych.

4. Obliczenie bilansu makropierwiastków i relacje w układzie gleb - roślina w ekosystemach leśnych restytuowanych na terenach zdegradowanych.

5. Analiza relacji akumulacji pierwiastków śladowych (metali ciężkich) w układzie gleba - roślina w ekosystemach leśnych.

6. Modelowanie zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie różnych przesłanek.

7. Mapy zawartości węgla organicznego w glebach - analiza geostatystyczna, analiza warigramów, zastosowanie krigingu, mapowanie.

8. Nowe trendy w badaniach – wątpliwości, nowe problemy, nowe możliwości - prezentacje i dyskusja panelowa w podgrupach."

Literatura:

Podstawowa "Namieśnik J., Jaśkowski J. (red), 1995.: Zarys Ekotoksykologii, Gdańsk

Kabata-Pendias H. Pendias H. 1999. Biogeochemia Pierwiastków. Wyd .PWN Warszawa Małek S., 2015. Obieg biogeochemiczny w małych zlewniach leśnych z dużym udziałem świerka.[Rozdz. w:] Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Monografia pod red. S. Małka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015, s. 95–109."

Uzupełniająca "Publikacje z zakresu kursu

Jasik M., Małek S., Żelazny M. 2017. Effect of waterstage and tree stand composition on spatio temporal differentiation of spring water chemistry draining Carpathian flyschslopes (Gorce Mts). Science of the Total Environment. 599–600, 1630–1637.

Małek S., Astel A., 2008. Throughfall chemistry in a spruce chronosequence in southern Poland. Environmental Pollution 155, 517-527.

Pietrzykowski, M., Woś, B., Haus, N. 2013. Scots pine needles macro-nutrient (N, P, K, Ca, Mg and S) supply at diffrent reclaimed mine soil substrates - as an indicator of the stability of developed forest ecosystems. Environmental Monitoring and Assessment, 185:7445–7457 Pietrzykowski M., Socha J. and N. S. van Doorn. 2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470-471: 501-510."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BIO_W1 cykle biogeochemiczne pierwiastków w ekosystemie leśnym LES2_W02 RL

LES_BIO_W2 czynniki wpływające na dynamikę obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym w ujęciu przestrzennym i czasowym, zna możliwości zwiększenia akumulacji biogenów, w tym C w poszczególnych etapach obiegu, lub możliwości redukcji ich strat z systemu LES2_W01 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BIO_ U1 obliczyć bilans biogenów w zlewni, zaproponować działania z zakresu gospodarki leśnej wpływające na bilans biogenów w ekosystemie leśnym LES2_U02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BIO_ K1 uznania ważności problemu i rozumie, że istnieje możliwość wpływu na bilans węgla w ekosystemie oraz znaczenia tego faktu dla środowiska LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład.test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."Zaliczenie w formie indywidualnego zadania obliczeniowo-opisowego

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Michał Jasik, Justyna Likus-Cieślik, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski, Odunayo Rotowa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)