Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biogeochemia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.BIO.NM.LLOEZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biogeochemia
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 10 godz.

Cykle biogeochemiczne makroelementów (NPK) w ekosystemach lądowych. Cykle biogeochemiczn emakroelementów (Ca, Mg, S) w ekosystemach lądowych. Cykl obiegu węgla w ekosystemach lądowych, wpływ materii organicznej na żyzność i inne właściwości gleby, glebowa materia organiczna i jej funkcje– poglądy dotychczasowe i nowe na kierunki przemian, kontrowersje, sekwestracja węgla w ekosystemach leśnych, zapas węgla organicznego w glebach Polski. Mechanizmy stabilizacji materii organicznej w glebie, źródła, kierunki przepływu, metody badań. Badania martwego węgla w lesie - klasyfikacja, metodyka, wyniki własnych badań. Martwe drewno w lesie - znaczenie, dynamika i wpływ na bilans zasobów węgla w ekosystemie leśnym. Bilans makropierwiastków w zlewniach leśnych. Dynamika akumulacji węgla i biogenów w ekosystemach leśnych odtwarzanych na terenach zdegradowanych. Związek pomiędzy obiegiem makropierwiastków, a przebiegiem procesów metabolizmu ekosystemów leśnych. Biogeochemia pierwiastków śladowych (metali ciężkich) w ekosystemach leśnych. Ćwiczenia laboratoryjne 10 godz.

Tematyka zajęć "1. Instrumentarium i metodyka badań laboratoryjnych z zakresu biogeochemii pierwiastków w ekosystemach leśnych

2. Frakcjonowanie glebowej materii organicznejmetodą gęstościową - prace laboratoryjne

3. Obliczenie bilansu makropierwiastków w zlewniach leśnych - ćwiczenia obliczeniowe na podstawie danych z badań monitoringowych prowadzonych na stałych powierzchniach badawczych

4. Obliczenie bilansu makropierwiastków i relacje w układzie gleb - roślina w ekosystemach leśnych restytuowanych na terenach zdegradowanych

5. Analiza relacji akumulacji pierwiastków śladowych (metali ciężkich) w układzie gleba - roślina w ekosystemach leśnych

6. Modelowanie zawartości węgla organicznego w glebach na podstawie różnych przesłanek

7. Mapy zawartości węgla organicznego w glebach - analiza geostatystyczna, analiza warigramów, zastosowanie krigingu, mapowanie

8. Nowe trendy w badaniach – wątpliwości, nowe problemy, nowe możliwości - prezentacje i dyskusja panelowa w podgrupach

Literatura:

Podstawowa

Namieśnik J., Jaśkowski J. (red), 1995.: Zarys Ekotoksykologii, Gdańsk

Kabata-Pendias H. Pendias H. 1999. Biogeochemia Pierwiastków. Wyd .PWN Warszawa

Małek S., 2015. Obieg biogeochemiczny w małych zlewniach leśnych z dużym udziałem świerka.[Rozdz. w:] Ekologiczne i hodowlane uwarunkowania przebudowy drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Beskidzie Żywieckim. Monografia pod red. S. Małka. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2015, s. 95–109.

"

Uzupełniająca

Publikacje z zakresu kursu

Jasik M., Małek S., Żelazny M. 2017. Effect of waterstage and tree stand composition on spatio temporal differentiation of spring water chemistry draining Carpathian flyschslopes (Gorce Mts). Science of the Total Environment. 599–600, 1630–1637.

Małek S., Astel A., 2008. Throughfall chemistry in a spruce chronosequence in southern Poland. Environmental Pollution 155, 517-527.

Pietrzykowski, M., Woś, B., Haus, N. 2013. Scots pine needles macro-nutrient (N, P, K, Ca, Mg and S) supply at diffrent reclaimed mine soil substrates - as an indicator of the stability of developed forest ecosystems. Environmental Monitoring and Assessment, 185:7445–7457

Pietrzykowski M., Socha J. and N. S. van Doorn. 2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470-471: 501-510.

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BIO_W1 Zna cykle biogeochemiczne pierwiastków w ekosystemie leśnym. LES2_W02 RL

LES_BIO_W2 Zna czynniki wpływające na dynamikę obiegu pierwiastków w ekosystemie leśnym w ujęciu przestrzennym i czasowym, zna możliwości zwiększenia akumulacji biogenów, w tym C w poszczególnych etapach obiegu, lub możliwości redukcji ich strat z systemu. LES2_W01 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BIO_U1 Potrafi obliczyć bilans biogenów w zlewni, zaproponować działania z zakresu gospodarki leśnej wpływające na bilans biogenów w ekosystemie leśnym. LES2_U02 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BIO_K1 Ma świadomość ważności problemu i rozumie że istnieje możliwość wpływu na bilans węgla w ekosystemie oraz znaczenia tego faktu dla środowiska. LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład."test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."Zaliczenie w formie indywidualnego zadania obliczeniowo-opisowego

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gruba
Prowadzący grup: Piotr Gruba, Stanisław Małek, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)