Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.BIG.SM.LLLTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

WYKŁAD"Ochrona i waloryzacja zbiorowisk roślinnych funkcjonujących w środowisku zurbanizowanym. Lasy miejskie jako ostoje bioróżnorodności; stare lasy jako ważne ostoje gatunków „reliktowych i puszczańskich” oraz jako źródło regeneracji potencjalnych cennych siedlisk przyrodniczych; lasy młode z zachowanym naturalnym składem i strukturą gatunkową jako ważny etap renaturalizacji środowiska; lasy młode jak skutek zaniechania użytkowania rolniczego – szansa na naturalne odtworzenie układów zdegradowanych.

Naturalizacja gatunków obcych ekologicznie i geograficznie – szansa czy zagrożenie? Próby klasyfikacji i opisania nowych układów przyrodniczych funkcjonujących i tworzących się w środowisku zurbanizowanym. Sukcesja – jako szansa na regenerację i odtworzenie naturalnych ekosystemów przyrodniczych – analiza spontanicznych procesów, ocena kierunku przemian. Korzyści i potencjalne zagrożenia dla ochrony różnorodności biologicznej.

Usługi ekosystemów na obszarach cennych przyrodniczo z perspektywy różnych grup interesariuszy. Rodzaje i kategoryzacje usług ekosystemów. Wpływ na ich kształtowanie pod kątem wykorzystania ich przez mieszkańców miast .Powiązania człowiek - środowisko. Rola społeczeństwa i jej wpływ na ochronę przyrody.

Główne cechy gleb obszarów zurbanizowanych i ocena stanu zanieczyszczenia gleb i ziemi (substratów) stosowanych w realizacji inwestycji na terenach zielonych w świetle standardów i normatywów prawnych. Standardy i normatywy prawne, gospodarka, ochrona i przemiany glebowej materii organicznej zurbanizowanych obszarów zielonych i terenów realizacji inwestycji na terenach zurbanizowanych). Szczególne zagrożenia i ochrona gleb na obszarach zurbanizowanych (Cz. 2). Zmienność przestrzenna i strefowa (wpływ komunikacji i stanu czystości środowiska miejskiego oraz realizacji inwestycji na gleby, zasolenie gleb, zawartość metali ciężkich, WWA i inne substancje toksyczne).

Remediacja gleb i gruntów zanieczyszczonych na obszarach zurbanizowanych

(założenia, metody i technologie remediacji).

Relacje gleba - roślina, ocena warunków siedliskowych w świetle doboru gatunków zieleni niskiej i wysokiej na terenach zurbanizowanych."

CWL.

"Waloryzacja i ocena bioróżnorodności środowiska przyrodniczego w warunkach miejskich w różnych skalach przestrzennych i na różnych poziomach złożoności (gatunkowym, ekosystemowym i krajobrazowym). Wykorzystanie dostępnych źródeł – mapy roślinności, ortofotomapy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz weryfikacja danych w terenie.

Określenie zagrożeń naturalnych i antropogenicznych dla wartości przyrodniczych w warunkach zurbanizowanych - sposoby ich ograniczenia, eliminowania i zapobiegania.

Podejmowanie prób planowania restytucji ekosystemów zdegradowanych w środowisku miejskim - analiza, interpretacja i wyciąganie wniosków w oparciu o spostrzeżenia i doświadczenia wyniesione z zajęć terenowych .

Ocena stanu i zagrożeń gleb w wybranych strefach terenów zurbanizowanych - projekt: ćw. 1 :pobór próbek środowiskowych w wybranych strefach miasta (ćwiczenia projektowe)

Analiza wybranych charakterystyk próbek gleb terenów zurbanizowanych pobranych z różnych stref (zasolenie i kwasowość - samodzielnie studenci na ćwiczeniach, zawartość metali śladowych - przygotowanie materiału analitycznego i zapoznanie z techniką zaawansowanej analizy laboratoryjnej) (ćwiczenia projektowe)

Analiza zawartości węglowodorów aromatycznych - przygotowanie próbek oraz oznaczenie, analiza wyników (ćwiczenia projektowe)

Analiza oznaczeń właściwości gleb w świetle normatywów prawnych i standardów stanu czystości gleb i ziemi (ćwiczenia projektowe)

Opracowanie mapy i zmienności charakterystyk oraz prognoza stanu zagrożeń gleb na danym obszarze miasta (w wyróżnionej strefie) (ćwiczenia projektowe)

Opracowanie planu rewitalizacji gleb na wybranym obszarze (strefie) (np. okolicy kampusu przy Al. 29 Listopada) (ćwiczenia projektowe)

Analiza aktualnego rynku usług w zakresie remediacji gruntów zanieczyszczonych (ćwiczenia o charakterze seminaryjnym)"

CWT.

Zebranie danych potrzebnych do wykonania opracowania ćwiczeń kameralnych na obszarze kampusu przy Al.. 29 Listopada 46

Literatura:

Podstawowa

Namieśnik J., Jaśkowski J. (red), 1995.: Zarys Ekotoksykologii, Gdańsk

Kabata-Pendias H. Pendias H. 1999. Biogeochemia Pierwiastków. Wyd .PWN Warszawa"

Uzupełniająca

"Publikacje z zakresu kursu

Pietrzykowski, M., Woś, B., Haus, N. 2013. Scots pine needles macro-nutrient (N, P, K, Ca, Mg and S) supply at diffrent reclaimed mine soil substrates - as an indicator of the stability of developed forest ecosystems. Environmental Monitoring and Assessment, 185:7445–7457

Pietrzykowski M., Socha J. and N. S. van Doorn. 2014. Linking heavy metal bioavailability (Cd, Cu, Zn and Pb) in Scots pine needles to soil properties in reclaimed mine areas. Science of the Total Environment 470-471: 501-510.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_BIGL_W1 zagadnienia ochrony przyrody i waloryzacji zbiorowisk roślinnych funkcjonujących w środowisku zurbanizowanym LES2_W05 RL

LES_BIGL_W2 zagrożenia, przekształcenia i procesy geochemiczne zachodzące w glebach obszarów zurbanizowanych LES2_W01 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_BIGL_U1 obliczyć bilans biogenów w zlewni, zaproponować działania z zakresu gospodarki leśnej wpływające na bilans biogenów w ekosystemie leśnym LES2_U02 LES2_U01 LES2_U05 RL

LES_BIGL_U2 ocenić cechy gleb obszarów zurbanizowanych i ocenić stan ich zanieczyszczenia na terenach zielonych w świetle standardów i normatywów prawnych. LES2_U02 LES2_U01 LES2_U05 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_BIGL_K1 wykazania się świadomością ważności problemu i rozumie, że istnieje możliwość wpływu na bilans węgla w ekosystemie oraz znaczenia tego faktu dla środowiska. LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

WYKŁAD: "test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL.Zaliczenie w formie indywidualnego zadania obliczeniowo-opisowego

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

CWT. Ocena wliczona w ćwiczenia kameralne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Ciach, Piotr Gruba, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 26 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Pietrzykowski
Prowadzący grup: Michał Ciach, Piotr Gruba, Marcin Pietrzykowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)