Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arborystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.2s.ARB.SM.LLLTZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arborystyka
Jednostka: Katedra Użytkowania Lasu, Inżynierii i Techniki Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści nauczania:

Wykłady 34 godz.

Tematyka zajęć "Przedmiot działania oraz zakres i zadania arborystyki. Historyczne metody zabezpieczenia i pielęgnacji drzew. Diagnostyka stanu zdrowotnego drzew i krzewów, żywotność, zdrowotność, statyka. Przegląd metod oceny kondycji drzew i wad budowy drewna i możliwości ich zastosowania. Statyka drzew, metody oceny i poprawy stabilności.

Inwentaryzacja parków i obiektów przyrodniczych. Ewidencja zabiegów pielęgnacyjnych. Zasady sporządzania ekspertyz i ocen stanu zdrowotnego oraz projektowanych zabiegów. Ochrona drzew i krzewów w prawie administracyjnym. Stawki opłat oraz kary pieniężne za usunięcie drzew i krzewów oraz niszczenie zieleni.

Zabiegi pielęgnacyjne i techniczne w koronach drzew. Mechanizmy obronne drzew i krzewów. Zasady wykonania oraz rodzaje cięć. Terminy oraz technika wykonania zabiegu. Reakcje drzew na cięcia w koronach.

Analizy położenia biogeotechnicznego drzewa w oparciu o metody pomiarowe i fitoindykacyjne, identyfikacja zagrożenia statyki w obrębie brył korzeniowych. Stabilność posadowienia obiektów budowlanych w pobliżu drzew oraz stateczność skarp i zboczy pokrytych zielenią. Determinanty procesu inwestycyjnego w kontekście interakcji budowla-drzewo.

Leczenie i pielęgnacja ubytków powierzchniowych i wgłębnych. Zabezpieczenie drzew na terenie inwestycji budowlanych.

Wzmocnienia i zabezpieczenia mechaniczne pni oraz koron drzew. Metody pracy w koronach drzew. Wyposażenie techniczne (maszyny, narzędzia, sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości). Zasady organizacji prac.

Technologie konserwacji terenów zielonych.

Urządzenia do koszenia, pielęgnacji i renowacji trawników: klasyfikacja, budowa, techniki cięcia, zasady doboru i prawidłowej eksploatacji, automatyzowanie prac, serwisowanie.

Maszyny do konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjnych – specjalistyczne kosiarki bębnowe, maszyny do aeracji drążonej, siewniki wielozadaniowe, piaskarki, urządzenia do przeczesywania darni itp.

Maszyny do przesadzania drzew dużych – technologie i techniki przesadzania drzew dużych, klasyfikacja i budowa przesadzarek przesadzarek, koszy i cybantów elastycznych, technologia stabilizacji i pielęgnacji drzew, przygotowanie drzew trudnych do przesadzania.

Maszyny do konserwacji żywopłotów – nożyce, sekatory mechaniczne, kosiarki wysięgnikowe, podkrzesywarki – budowa, zasady doboru, konserwacja.

Wyposażenie techniczne szkółek zadrzewieniowych.

Urządzenia do rozdrabniania odpadów – rozdrabniacze ogrodowe, rębarki komunalne, niwelatory pni – technika rozdrabniania, budowa, zasady doboru i eksploatacji maszyn.

Maszyny do uprzątania terenów zielonych oraz do recyklingu odpadów pochodzących z konserwacji zieleni miejskiej."

"Wyposażenie techniczne szkółek zadrzewieniowych.

Urządzenia do rozdrabniania odpadów – rozdrabniacze ogrodowe, rębarki komunalne, niwelatory pni – technika rozdrabniania, budowa, zasady doboru i eksploatacji maszyn.

Maszyny do uprzątania terenów zielonych oraz do recyklingu odpadów pochodzących z konserwacji zieleni miejskiej."

Ćwiczenia laboratoryjne 26 godz.

Tematyka zajęć "Diagnostyka stanu zdrowotnego drzew i krzewów. Wykonanie karty oceny drzewa z rozpoznaniem stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzewa. Porównanie powyższych parametrów drzewa uzyskanych różnymi metodami.

Techniki arborystyczne w pielęgnacji drzew. Prezentacje sprzętu i możliwości jego stosowania. Zasady BHP. Techniki dostępu linowego w koronach drzew, oraz podstawowe informacje na temat sprzętu stosowanego we wspinaczce drzewnej. Techniki poruszania się w koronie drzewa, oraz techniki nadawania pozycji pracy.

Obliczanie opłat za użytkowanie zieleni zorganizowanej. Wykonanie operatu inwentaryzacyjnego.

Zasady doboru technologii i techniki przesadzania drzew dużych, ocena ryzyka, kosztochłonność eksploatacji parku maszynowego. Technologie przygotowanie drzew trudnych do przesadzania. Analiza wyposażenia technicznego szkółki zadrzewieniowej. Przygotowanie sadzonek do transportu. Konserwacja drzew po przesadzaniu.

Dobór i agregowanie maszyn z traktorami uniwersalnymi, komunalnymi i ogrodowymi. Zasady eksploatacji maszyn do konserwacji zieleni miejskiej. Zarządzanie odpadami pochodzenia organicznego.

Literatura:

Podstawowa

Chachulski Z. 2000: Chirurgia i pielęgnacja drzew. Wydawnictwo Legraf, Warszawa.

Szewczyk G. 2012. Arborystyka. Wybrane zagadnienia pielęgnacji drzew. ISBN 978-83-60633-4-69-4. Monografia. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. 1-176. 32.

Tylek P. 2008. Maszyny do przesadzania starych drzew. [W:] Integrované ťažbovo-dopravné technológie. Technická Univerzita vo Zvolene, 295–302."

Uzupełniająca

Jeż. J. 2008. Biogeotechnika. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Wojciechowski T. 2001. Maszyny do przesadzania drzew. Maszyny Rolnicze Ogrodnicze Leśne, 22, 18-19.

Siewniak M., Kusche D. 2002. Baumpflege heute. Patzer Verlag, Berlin-Hannover. "

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_ARB_W1 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zdefiniować przedmiot działania oraz zakres i zadania arborystyki. Zna i umie ocenić, w powiązaniu z mechanizmami obronnymi drzew i krzewów, historyczne metody zabezpieczenia drzew. LES2_W01 LES2_W02 RL

LES_ARB_W2 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie ocenić wielokierunkowo stan zachowania drzew: żywotność, zdrowotność. LES2_W02 LES2_W04 RL

LES_ARB_W3 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować zagrożenia statyczne w obrębie koron drzew. Potrafi określić rozmiar cięć technicznych oraz zabiegów specjalnych w strefach koron, które korygują zagrożenia statyczne. LES2_W03 LES2_W06 RL

LES_ARB_W4 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie ocenić położenie biogeotechniczne drzewa, w oparciu o metody pomiarowe i fitoindykacyjne, zidentyfikować zagrożenia w obrębie brył korzeniowych. Umie ocenić wpływ drzew na stabilność posadowienia obiektów budowlanych oraz stateczność skarp i zboczy. Student umie opisać determinanty procesu inwestycyjnego w kontekście interakcji budowla-drzewo. LES2_W03 LES2_W06 RL

LES_ARB_W5 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć scharakteryzować specjalistyczne zabiegi wspomagające wzrost i stabilność drzew. Charakteryzuje metody arborystyczne w zakresie środków technicznych i organizacji prac. LES2_W03 LES2_W06 RL

LES_ARB_W6 Rozróżnia technologie zakładania i konserwacji terenów zielonych użytkowanych w gospodarce komunalnej oraz możliwości ich mechanizacji i automatyzacji przy użyciu maszyn uniwersalnych i specjalistycznych. Objaśnia klasyfikację oraz budowę i zasadę działania maszyn, identyfikuje wytyczne ich prawidłowego doboru i eksploatacji. LES2_W06 RL

LES_ARB_W7 Objaśnia podstawy teorii działania i regulacji wybranych podzespołów roboczych oraz zagadnienia dotyczące konserwacji, serwisowania i napraw parku maszynowego. LES2_W06 RL

LES_ARB_W8 Rozróżnia przyrodnicze, społeczne, estetyczne, ekonomiczne i prawne aspekty funkcjonowania terenów zielonych. Świadom jest zagrożeń dla środowiska, wynikających ze stosowania techniki. Zna budowę oraz podstawy konstrukcji maszyn do recyklingu odpadów związanych z zielenią miejską, zna formy składowisk, zagrożenia ze strony tych obiektów w aspekcie ochrony środowiska. LES2_W07 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_ARB_U1 W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć przeprowadzić pełną diagnostykę stanu zdrowotnego, żywotności i statyki drzew oraz umieć zinterpretować uzyskane wyniki. LES1_U01 LES2_U09 RL

LES_ARB_U2 Powinien umieć sporządzać arkusze ocen oraz umieć krytycznie ocenić wykonane zabiegi pielęgnacyjno-techniczne. LES1_U02 LES2_U04 RL

LES_ARB_U3 Posiada umiejętność sporządzenia dokumentacji inwentaryzacyjnej, projektowej i wykonawczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie unormowaniami Wydziałów Ochrony Środowiska jednostek administracji państwowej. LES1_U03 LES2_U05 RL

LES_ARB_U4 Dobiera technologie i techniki zakładania i konserwacji terenów zielonych użytkowanych sportowo oraz rekreacyjnie (w tym agroturystyka). Rozwiązuje proste zadania inżynierskie z zakresu wydajności maszyn i systemów, zapotrzebowania energetycznego. LES2_U01 RL

LES_ARB_U5 Identyfikuje wytyczne prawidłowego doboru i eksploatacji maszyn oraz agregatowania ich z pojazdami bazowymi. LES2_U01 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_ARB_K1 W wyniku przeprowadzonych zajęć student krytycznie ocenia współczesną wiedzę LES2_K01 RL

LES_ARB_K2 Ma świadomość potrzeby krytycznej oceny siebie i zespołu, działania w sposób przedsiębiorczy LES2_K02 RL

LES_ARB_K3 Potrafi myśleć i działać w sposób kultywujący etos zawodowy LES2_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji oraz zasady i kryteria oceny

wykład."test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

cwl."sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, analitycznego, czynności, wypracowania decyzji

-rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku, z dostępem do podręczników

- demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szewczyk
Prowadzący grup: Maciej Czajka, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 34 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Szewczyk
Prowadzący grup: Maciej Czajka, Jakub Ptak, Arkadiusz Stańczykiewicz, Grzegorz Szewczyk, Paweł Tylek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)