Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Meteorologia i klimatologia leśna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.MET.NI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Meteorologia i klimatologia leśna
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

"Organizacja służby meteorologicznej; Klimaty kuli ziemskiej, Europy i Polski; Regionalizacja klimatyczna Polski; Promieniowanie słońca, ziemi i atmosfery; Temperatura gleby i bilans cieplny warstwy czynnej; Temperatura powietrza; Wilgotność powietrza i gleby; Susze; Parowanie, chmury i zachmurzenie; Opady i osady atmosferyczne; Klimatyczny bilans wodny; Ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i szybkość wiatru; Cechy mikroklimatu lasu w relacji do otwartej przestrzeni; Specyfika klimatu obszarów górskich. Niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne w - sezonie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym; Przeciwpożarowa osłona meteorologiczna

"

Pełny opis:

wykład:

Organizacja służby meteorologicznej; Klimaty kuli ziemskiej, Europy i Polski; Regionalizacja klimatyczna Polski; Promieniowanie słońca, ziemi i atmosfery; Temperatura gleby i bilans cieplny warstwy czynnej; Temperatura powietrza; Wilgotność powietrza i gleby; Susze; Parowanie, chmury i zachmurzenie; Opady i osady atmosferyczne; Klimatyczny bilans wodny; Ciśnienie atmosferyczne oraz kierunek i szybkość wiatru; Cechy mikroklimatu lasu w relacji do otwartej przestrzeni; Specyfika klimatu obszarów górskich. Niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne w - sezonie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym; Przeciwpożarowa osłona meteorologiczna

ćwiczenia:

Poznanie i prezentacja metod, sposobów, przyrządów oraz umiejętność dokonywania pomiarów nasłonecznienia i usłonecznienia, temperatury powietrza i gleby, wilgotności powietrza i gleby, parowania, opadów atmosferycznych, ciśnienia powietrza, kierunku, szybkości oraz siły wiatru. Poznanie zależności pomiędzy poszczególnymi elementami meteorologicznymi. Konstruowanie i charakterystyka bilansu promieniowania, termicznego oraz wodnego. Konstrukcja wskaźników klimatycznych ważnych dla gospodarstwa leśnego oraz diagramów klimatycznych na podstawie danych z różnych źródeł pomiarów meteorologicznych.

CWT:Poznanie metod, sposobów, przyrządów oraz umiejętność dokonywania pomiarów podstawowych elementów meteorologicznych w terenie - w lesie i na otwartej przestrzeni. Charakterystyka, na podstawie własnych pomiarów, warunków mikroklimatycznych w terenach leśnych w porównaniu z warunkami panującymi na otwartej przestrzeni.

Literatura:

Podstawowa

Kożuchowski K.M. 2014. Meteorologia i klimatologia dla leśników. Wyd. Uniw. Łódzkiego.

Koźmiński Cz. Michalska B. 1999. Ćwieczenia z agrometeorologii. PWN Warszawa.

Tomanek J. 1972. Meteorologia i klimatologia dla leśników. PWRiL, Warszawa.

Woś A. 1999.

Klimat Polski. PWN Wyd. Nauk., Warszawa.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1982. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa."

Uzupełniająca

Kożuchowski K. 1998. Atmosfera, klimat, ekoklimat. PWN, Wyd. Nauk., Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Oleszwski K., Kopacz-Lembowicz M. 2000. Meteorologia i klimatologia. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_MKL_W1 Posiada podstawową wiedzę z zakresu meteorologii, zna metody pomiarowe elementów meteorologicznych LES1_W06 RL

LES_MKL_W2 Zna podstawy klimatologii leśnej, rozumie rolę lasu w ochronie klimatu LES1_W05 RL

LES_MKL_W3 Rozumie zależności pomiędzy czynnikami abiotycznymi a lasem LES1_W08 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_MKL_U1 Potrafi zrealizować proste zadania analityczne z zakresu meteorologii i klimatologii, potrafi wykonać obserwacje i pomiary meteorologiczne, potrafi analizować i opisywać zjawiska meteorologiczne i klimatyczne zachodzące miedzy innymi w ekosystemach leśnych LES1_U01 RL

LES_MKL_U2 Potrafi przygotować prace pisemne i wygłosić prezentację na tematy związane z meteorologią i klimatologią w tym leśną wykorzystując dostępne środki audiowizualne i technologie informatyczne LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_MKL_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYK.egzamin pisemny (min 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

CWL."sprawdzian umiejętności: - zaliczenie pisemne - demonstracja praktycznych umiejętności - wykonanie projektów

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 50%."

CWT."sprawdzian umiejętności:

- zaliczenie pisemne

- demonstracja praktycznych umiejętności - wykonanie projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 8 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Wilczyński
Prowadzący grup: Katarzyna Nawrot-Chorabik, Krzysztof Słowiński, Sławomir Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)