Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.GEO.SI.LLESZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja leśna z elementami rysunku technicznego
Jednostka: Katedra Inżynierii Ekologicznej i Hydrologii Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Osnowy geodezyjne. Tyczenie i pomiar prostych metodami bezpośrednimi i pośrednimi (sprzęt pomiarowy). Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Pomiary sytuacyjne – sposoby określania położenia punktów względem prostej. Tyczenie kierunku prostopadłego (węgielnica). Kąty poziome i pionowe oraz ich pomiar – teodolit (budowa teodolitu i jej związek z definicją kąta poziomego. Ciągi poligonowe – obliczanie współrzędnych punktów poligonowych. Metody obliczenia powierzchni (analityczna, graficzna, mechaniczna, automatyczna). Metody pomiarów wysokościowych. Niwelacja geometryczna – sprzęt pomiarowy (niwelator). Zastosowanie niwelacji w pracach inżynierskich. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Niwelacja powierzchniowa. Niwelacja trygonometryczna. Tachimetria – sporządzanie szkicu pomiarów tachimetrycznych oraz technika pomiarów i opracowanie wyników. Kartowanie map – mapa zasadnicza, rodzaje map leśnych. Interpolacja i wykreślanie warstwic. Formy rzeźby terenu i sposoby jej odwzorowania,

Pełny opis:

Osnowy geodezyjne. Tyczenie i pomiar prostych metodami bezpośrednimi i pośrednimi (sprzęt pomiarowy). Układy współrzędnych stosowane w geodezji. Pomiary sytuacyjne – sposoby określania położenia punktów względem prostej. Tyczenie kierunku prostopadłego (węgielnica). Kąty poziome i pionowe oraz ich pomiar – teodolit (budowa teodolitu i jej związek z definicją kąta poziomego. Ciągi poligonowe – obliczanie współrzędnych punktów poligonowych. Metody obliczenia powierzchni (analityczna, graficzna, mechaniczna, automatyczna). Metody pomiarów wysokościowych. Niwelacja geometryczna – sprzęt pomiarowy (niwelator). Zastosowanie niwelacji w pracach inżynierskich. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Niwelacja powierzchniowa. Niwelacja trygonometryczna. Tachimetria – sporządzanie szkicu pomiarów tachimetrycznych oraz technika pomiarów i opracowanie wyników. Kartowanie map – mapa zasadnicza, rodzaje map leśnych. Interpolacja i wykreślanie warstwic. Formy rzeźby terenu i sposoby jej odwzorowania, Znaki umowne na mapach leśnych. Podstawy dokumentacji technicznej, elementy znormalizowane: formaty arkuszy, tabliczki rysunkowe, linie rysunkowe, skale rysunkowe, pismo techniczne; przybory i materiały kreślarskie; Płaszczyzny rzutów, rzuty elementów podstawowych przynależnych w przestrzeni. Aksonometria prostokątna i ukośna. Zasada rzutowania rysunkowego na sześć rzutni, układy rzutów, przekroje rysunkowe, wymiarowanie rysunków technicznych.

Wyznaczenie osnowy dla mierzonego obszaru. Opis topograficzny punktów poligonowych. Pomiar długości boków osnowy metodą bezpośrednią i pośrednią. Pomiar kątów poziomych osnowy poligonowej. Pomiar wysokości punktów poligonowych metodą niwelacji geometrycznej. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe metodą tachimetryczną. Opracowanie wyników pomiarów, kartowanie mapy, skompletowanie operatu pomiarowego.

Literatura:

Podstawowa

"1. Jagielski A. 2002. Geodezja I.

2. Jagielski A. 2003. Geodezja II.

3. Burczan J. 2014. Podstawy rysunku technicznego. Wyd. WNT, Warszawa

"

Uzupełniająca

"1. Węgrzyn Z. 1991. Ćwiczenia terenowe z geodezji dla studentów Wydziału Leśnego. Wyd. AR Kraków.

2. Miśniakiewicz E., Skowroński W. 2006. Rysunek techniczny budowlany. Arkady. Warszawa

"

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_GLERT_W1 Ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki umożliwiającą opisywanie i analizowanie zagadnień technicznych związanych z pomiarami geodezyjnymi stosowanymi w leśnictwie LES1_W01 RL

LES_GLERT_W2 Posiada podstawową wiedzę z zakresu geodezji leśnej oraz sposoby i technologie pozyskiwania przetwarzania danych geodezyjnych służących gospodarce leśnej "LES1_W02

LES1_W06" RL

LES_GLERT_W3 Posiada wiedzę z zakresu kartografii, nomenklatury map i ich rodzajów. Zna zasady sporządzania mapy zasadniczej oraz zasady sporządzania tematycznych map leśnych; "LES1_W05

LES1_W07" RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_GLERT_U1 Potrafi posługiwać się technikami geodezyjnymi stosowanymi w leśnictwie; umie zastosować geodezyjne metody pomiarowe i obliczeniowe stosowane w pracach inżynierskich prowadzonych w lasach z zakresu drogownictwa, jak i przy regulacji potoków. Potrafi założyć i pomierzyć powierzchnie badawcze. "LES1_U02

LES1_U06

LES1_U09" RL

LES_GLERT_U2 Potrafi stosować w praktyce instrukcje, dokumentacje, normy, standardy związane z leśnictwem LES1_U16 RL

LES_GLERT_U3 Potrafi wykorzystać wyniki geodezyjnych prac terenowych i obliczeniowych do sporządzenia mapy zasadniczej terenu. Potrafi interpretować treści map, w tym map leśnych. LES1_U18 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_GLERT_K1 Ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_GLERT_K2 Potrafi określić priorytety służące realizacji zadań, pracujące samodzielnie i w zespole odgrywając w nim różne role LES1_K02 RL

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁADY:"test jednokrotnego wyboru (minimum 60% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0), bez dostępu do podręczników;

udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%."

CWL:"Zaliczenie zadań cząstkowych wykonywanych na ćwiczeniach (uzyskanie minimum 60% sumy punktów za zadania);

sprawdzian umiejętności: wykonania zadania obliczeniowego, rozwiązanie zadania problemowego, bez dostępu do podręczników

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 40%."

CWT:"Zaliczenie operatu geodezyjnego grupowo; ocena umiejętności pełnienia nałożonej funkcji w zespole; ocena umiejętności obsługi sprzętu geodezyjnego oraz poprawności stosowania technik pomiarowych.

Udział w ocenie końcowej 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Klamerus-Iwan, Krzysztof Owsiak
Prowadzący grup: Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Owsiak, Marta Szostak
Prowadzący grup: Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak, Marta Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Owsiak, Marta Szostak
Prowadzący grup: Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak, Marta Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Owsiak, Marta Szostak
Prowadzący grup: Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Krzysztof Owsiak, Ewa Słowik-Opoka, Rafał Starzak, Marta Szostak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.