Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dendrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.DEN.SI.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dendrologia
Jednostka: Katedra Bioróżnorodności Leśnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

"Taksonomia roślin drzewiastych. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie roślin charakterystycznych dla fitocenoz leśnych

Samodzielne rozpoznawanie roślin pospolitych występujących w lasach

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych niżowych, wyżynnych i górskich. "

"Rozpoznawanie roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych na niżowych, wyżynnych i górskich.

"

Pełny opis:

Ćwiczenia laboratoryjne 18 godz.

Tematyka zajęć "Taksonomia roślin drzewiastych. Polskie i łacińskie nazewnictwo jednostek systematycznych, w szczególności gatunków i niższych taksonów. Nauka rozpoznawania nieznanych roślin z kluczem do oznaczania gatunków.

Samodzielne rozpoznawanie roślin charakterystycznych dla fitocenoz leśnych

Samodzielne rozpoznawanie roślin pospolitych występujących w lasach

Samodzielne oznaczanie z kluczem do rozpoznawania roślin wybranych gatunków roślin drzewiastych.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych niżowych, wyżynnych i górskich. "

Ćwiczenia terenowe 6 godz.

Tematyka zajęć "Rozpoznawanie roślin drzewiastych na siedliskach lasów i borów o różnym stopniu uwilgotnienia.

Rozpoznawanie roślin drzewiastych na niżowych, wyżynnych i górskich."

Literatura:

Podstawowa

"Seneta W., Dolatowski J. 2008. Dendrologia. PWN, Warszawa.

Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. Rośliny polskie. PWN, Warszawa 1950, 1964, 1969, 1976, 1988.

Szewczyk J., Gazda A., Szwagrzyk J. 2011. Dendrologia. Materiały pomocnicze do ćwiczeń. Wydawnictwo UR, Kraków.

Tomanek J., Żuk-Witkowska A. 2008. Botanika Leśna. PWRiL, Warszawa.

Uzupełniająca

"Rutkowski L. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. PWN, Warszawa 1998, 2004, 2007.

Szafer W., Zarzycki K. 1972. Szata Roślinna Polski. PWN, Warszawa. "

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_DEN_U1 rozpoznawać rodzime gatunki drzew i krzewów, wybrane introdukowane rośliny drzewiaste LES1_U03 RL

LES_DEN_U2 samodzielnie oznaczać gatunki roślin drzewiastych z kluczem do oznaczania gatunków LES1_U03 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_DEN_K1 dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie LES1_K01 RL

LES_DEN_K2 określenia zagrożeń wynikających z wpływu gospodarki człowieka na roślinność leśną, rozumie potrzebę ochrony rzadkich gatunków roślin i uwzględnia je w swoich działaniach. LES1_K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

CWL: "demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń kameralnych w ocenie końcowej wynosi 80%."

CWT: "demonstracja praktycznych umiejętności

Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń terenowych w ocenie końcowej wynosi 20%."

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Jan Bodziarczyk, Anna Gazda, Elżbieta Muter, Wojciech Różański, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gazda
Prowadzący grup: Magdalena Frączek, Anna Gazda, Elżbieta Muter, Bartłomiej Surmacz, Janusz Szewczyk, Jerzy Szwagrzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szewczyk
Prowadzący grup: Elżbieta Muter, Olga Orman, Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 18 godzin więcej informacji
Ćwiczenia terenowe, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Szewczyk
Prowadzący grup: Janusz Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia laboratoryjne - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)