Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.AZL.SM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Leśnymi
Jednostka: Katedra Zarządzania Zasobami Leśnymi
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykłady 15 godz.

"Najnowsze trendy w sposobach określania produkcyjności siedlisk leśnych

Produkcyjność lasu w dobie zmieniających się warunków siedliskowych i zagrożenia rozpadami drzewostanów

Modelowanie wzrostu i produkcyjności lasów z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych – możliwości zastosowania w praktyce urządzania lasu i wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu

Wykorzystanie teledetekcji satelitarnej w ocenie uszkodzeń drzewostanów od huraganów w Borach Tucholskich.

Nowe podejście do kartowania klas pokrycia terenu z wykorzystaniem technologii: BSP, nanosatelitów Planet oraz VHRS WorldView-2 oraz chmur punktów LiDAR

Powiązania funkcjonalne między między jednostkami planowania przestrzennego a planowania leśnego

Zasady alokacji funkcji gospodarki leśnej w przestrzeni regionów jako podstawa strategicznego planowania leśnego.

Plany ochrony obszarów cennych przyrodniczo i zasady ich sporządzania.

Systemy inwentaryzacji martwego drewna. Waloryzacja lasu. Las jako źródło kapitału, wartość produkcyjnych i pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Ćwiczenia laboratoryjne 6 godz.

"Analiza planów ochrony obszaru chronionego. Sporządzenie projektu planu ochrony obszaru chronionego. Obliczenia wyników inwentaryzacji martwego drewna. Waloryzacja lasu. Obliczenie wartości zasobów drzewnych za pomocą tablic wskaźników wartości oraz za pomocą lokalnych taryf wartości.

Pomiar i synchronizacja sekwencji przyrostowych, budowa chronologii drzew oraz podstawy analiz dendrochronologicznych."

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_AKBZZL_W01 powiązania urządzania, produkcyjności lasu i geomatyki z innymi dyscyplinami dające podstawy do rozwiązywania problemów badawczych oraz fakty i teorie wyjaśniające zależności występujące w środowisku i trendy w zakresie planowania i gospodarowania zasobami naturalnymi w zmieniających się warunkach siedliskowych i otoczeniu społeczno-gospodarczym LES2_W01 LES2_W02 RL

LES_AKBZZL_W02 możliwości praktycznego zastosowania najnowszych rozwiązań w zakresie technologii teledetekcyjnych w leśnictwie LES2_W03 LES2_W06 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_AKBZZL_U01 "Potrafi stosować zaawansowane techniki i narzędzia badawcze stosowane w urządzaniu lasu, produkcyjności lasu i geomatyce. Potrafi wykonywać pomiary za pomocą narzędzi teledetekcyjnych.

Potrafi sporządzić waloryzacyjną ocenę stanu lasu. Potrafi sporządzić plan ochrony przyrody dla chronionego obszaru o wielkości kilku, kilkudziesięciu hektarów. Potrafi obliczyć wartość drzewostanów tradycyjnymi i nowymi metodami wyceny korzystając z pomocy instrukcji." "LES2_U01

LES2_U02

LES2_U03 LES2_U04" RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_AKBZZL_K01 Potrafi krytycznie oceniać metody i narzędzia stosowane w inwentaryzacji lasu, planowaniu urządzeniowym, produkcyjności lasu i geomatyce oraz prowadzić dyskusję dotyczącą potrzeby aktualnej wiedzy z zakresu LES2_K01 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład."test jednokrotnego wyboru (minimum 51% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%.

cwl.Test jednokrotnego wyboru, sporządzenie projektu i jego prezentacja (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 30%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś, Jarosław Socha, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Jan Banaś, Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Banaś, Srdjan Keren, Paweł Netzel, Jarosław Socha, Piotr Wężyk
Prowadzący grup: Jan Banaś, Srdjan Keren, Jarosław Socha, Bogdan Wertz, Piotr Wężyk, Robert Zygmunt
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)