Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: L.1s.AEL.SM.LLESZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych
Jednostka: Katedra Ochrony Ekosystemów Leśnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

wykłady:40 godzin, "Nowe aspekty zagrożeń lasu przez grzyby patogeniczne w Polsce i na świecie.

Metody molekularne w identyfikacji i ekspresji genów oraz molekularnej kontroli odporności roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe. Nowe metody i techniki w biotechnologii.

Wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza, wytwarzania chmur, z kamerami termowizyjnymi na podczerwień do pomiaru elementów środowiska.

Wykorzystanie informacji z satelitów meteorologicznych geostacjonarnych oraz orbitujących, satelitarne mapy pogody oraz zagrożeń meteorologicznych (pożary, burze, huragany, opady), zastosowanie informacji z satelitów NOAA w leśnictwie.

System osłon przeciwpożarowych w lasach. Morfometria geometryczna z wykorzystaniem skrzydeł błoniastych u chrząszczy. Monitoring gatunków owadów objętych różnymi formami ochrony w tym programem Natura 2000.

Nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce.

Wybrane interakcje pomiędzy ochroną lasu a ochroną przyrody.

Nowoczesne techniki identyfikacji owadów szkodliwych.

Najnowsze osiągnięcia naukowe w zakresie:

a. hydrologii leśnej,

b małej retencji nizinnej i górskiej prowadzonej w lasach jak i jej efektów,

b budownictwa drogowego oraz działalności infrastrukturalnej w lasach nizinnych i górskich.

Owady saproksyliczne ze szczególnym uwzględnieniem chrzaszczy (Coleoptera) - bogactwo gatunkowe, systematyka, morfologia, biologia, ekologia, rola w ekosystemie i gospodarce człowieka, kierunki i metodyka badań. Siedliska i mikrosiedliska owadów saproksylicznych. Zagrożenia i sposoby ochrony owadów saproksylicznych. Tendencje zmian zasięgów rodzimych i obcych gatunków owadów leśnych. Wykorzystanie owadów w zooindykacyjnej metodzie waloryzacji ekosystemów leśnych. Morfometria geometryczna skrzydeł błoniastych chrząszczy ze szczególnym wskazaniem na kózkowate (Cerambycidae). Organizacja służby osłony meteorologicznej w leśnictwie; Niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne w - sezonie zimowym, wiosennym, letnim i jesiennym; Pomiary, przewidywanie i ostrzeganie o niebezpiecznych dla lasu zjawiskach meteorologicznych. Nadmieran insolacja; Temepratury ekstermalne; Susze; Posuchy, Przymrozki, Długotrwałe mrozy; Wiarty wywalające; Specyfika klimatu obszarów górskich; "

Ćwiczenia laboratoryjne 14 godz.

Tematyka zajęć "Nowe choroby i patogeny w lasach: symptomatologia, etiologia, znaczenie i ochrona.

Identyfikacja nowych lub mało znanych gatunków szkodliwych owadów występujących w Polsce. Poznanie i prezentacja metod, sposobów, przyrządów oraz umiejętność dokonywania pomiarów nasłonecznienia, temperatury powietrza i gleby, wilgotności powietrza i gleby, opadów atmosferycznych, kierunku, szybkości oraz siły wiatru. Konstruowanie i charakterystyka bilansu promieniowania, termicznego oraz wodnego wybranych obszarów. Obliczanie wskaźników klimatycznych ważnych dla gospodarstwa leśnego. "

Literatura:

Podstawowa

"Grodzki W., Mokrzycki T. 2014. Drzewotocz japoński – Xylosandrus germanus (Bldf.) i inne nowe gatunki korników w faunie Polski – występowanie i potencjalne zagrożenia dla drzewostanów. Biblioteczka Leśniczego, 364. Wydawnictwo Świat, Warszawa. Kożuchowski K.M. 2014. Meteorologia i klimatologia dla leśników. Wyd. Uniw. Łódzkiego.

Woś A. 1999. Klimat Polski. PWN Wyd. Nauk., Warszawa.

Puchalski T., Prusinkiewicz Z. 1982. Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego. PWRiL, Warszawa Głowaciński i in. (red.): Gatunki obce w faunie Polski. http://www.iop.krakow.pl/gatunkiobce/

Gutowski J.M. 2006. Saproksyliczne chrząszcze. Kosmos 55,1: 53-73.

Gutowski J.M., Buchholz L. 2000. Owady leśne – zagrożenia i propozycje ochrony. Wiad. Entomol. 18, Supl. 2: 43-72 Klingenberg, C. P. 2002. Morphometrics and the role of the phenotype in studies of the evolution of developmental mechanisms. Gene 287:3-10. Tracz H., Mazur S. 2013. Owady w zooindykacyjnej metodzie waloryzacji ekosystemów leśnych. [W:] W. Ząbecki (red.), Rola i udział owadów w funkcjonowaniu ekosystemów leśnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie: 41-59."

Uzupełniająca

Głowaciński Z., Nowacki J. (red.) 2004: Polska czerwona księga zwierząt. Bezkręgowce, Wyd. IOP PAN, Kraków, AR Poznań. Klingenberg, C. P. 2010. Evolution and development of shape: integrating quantitative approaches. Nature Reviews Genetics 11:623-635. Stokland J.N., Siitonen J., Jonsson B.G. 2012. Biodiversity in dead wood. Cambridge University Press, Cambridge. Ulyshen M.D. 2018 (ed). Saproxylic insects: diversity, ecology and conservation. Springer, Heidelberg.

Efekty uczenia się:

WIEDZA - zna i rozumie:

LES_AKBOEL_W1 zna w pogłębionym stopniu wybrane fakty i zjawiska z zakresu fitopatologii i mykologii, a w szczególności nowe symptomy i formy zagrożeń środowiska leśnego. LES2_W02 LES2_W04 RL

LES_AKBOEL_W2 zna w pogłębionym stopniu metody molekularne w identyfikacji i ekspresji genów oraz molekularnej kontroli odporności roślin na biotyczne i abiotyczne czynniki stresowe. LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_AKBOEL_W03 zna podstawowe metody i techniki stosowane w biotechnologii oraz zna możliwości ich wykorzystywania w leśnictwie. LES2_W02 LES2_W03 RL

LES_AKBOEL_W04 zna nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce oraz metody ich identyfikacji. LES2_W02 RL

LES_AKBOEL_W05 zna wybrane interakcje pomiędzy ochroną lasu a ochroną przyrody. LES2 _W02 RL

LES_AKBOEL_W6 posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą systematyki, taksonomii, morfologii, biologii i ekologii wybranych grup i gatunków owadów, w tym głównie owadów saproksylicznych, mających znaczenie w leśnictwie i ochronie przyrody LES2_W02 RL

LES_AKBOEL_W7 ma pogłębioną wiedzę na temat siedlisk, zagrożeń i sposobów ochrony wybranych taksonów owadów leśnych LES2_W04 RL

LES_AKBOEL_W8 posiada wiedzę o możliwościach i metodach zooindykacyjnej waloryzacji środowisk leśnych w oparciu o wybrane grupy owadów "LES2_W01

LES2_W03" RL

LES_AKBOEL_W9 ma pogłębioną wiedzę na temat tendencji zmian zasięgów rodzimych i obcych gatunków owadów leśnych "LES2_W01

LES2_W03" RL

LES_AKBOEL_W10 posiada wiedzę o możliwościach wykorzystania morfometrii geometrycznej skrzydeł błoniastych chrząszczy w taksonomii i ekologii chrząszczy LES2_W02 RL

LES_AKBOEL_W11 zna organizację służby osłony meteorologicznej w leśnictwie oraz niekorzystne dla leśnictwa warunki pogodowe i klimatyczne LES2_W02 LES2_W03 RL

UMIEJĘTNOŚCI - potrafi:

LES_AKBOEL_U01 identyfikować po oznakach etiologicznych i symptomach chorobowych nowe choroby i zjawiska zagrażające lasom; potrafi ocenić zagrożenia dla gospodarki leśnej ze strony nowo wykrytych grzybów chorobotwórczych LES2_U05 RL

LES_AKBOEL_U02 pozyskiwać informacje z najnowszej literatury naukowej oraz samodzielnie uaktualniać i poszerzać wiedzę z zakresu fitopatologii LES2_U06; LES2_U07 RL

LES_AKBOEL_U03 identyfikować nowe lub mało znane gatunki szkodliwych owadów występujące w Polsce i ocenić powodowane przez nie zagrożenie drzewostanów LES2_U03, LES2_U04 RL

LES_AKBOEL_U04 dokonywać pomiarów, przewidywać i ostrzegać o niebezpiecznych dla lasu zjawiskach meteorologicznych. LES2_U01 RL

KOMPETENCJE SPOŁECZNE - jest gotów do:

LES_AKBOEL_K01 do krytycznej oceny i dyskusji wartości poznawczej i praktycznej wiedzy z zakresu fitopatologii LES2_K01 RL

LES_AKBOEL_K02 ma świadomość ryzyka podejmowanych działań i odpowiedzialności społecznej, zawodowej i etycznej za kształtowanie i stan środowiska naturalnego LES2 _K03 RL

Metody i kryteria oceniania:

wykład:Test i pytania opisowe (minimum 50% poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 70%)

cwl.Sprawdzian (minimum 50 % poprawnych odpowiedzi w celu uzyskania oceny 3.0); udział oceny z zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w ocenie końcowej wynosi 30 %

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Bilański, Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Piotr Boroń, Anna Klamerus-Iwan, Tadeusz Kowalski, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Rafał Starzak, Hanna Stępniewska, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-28 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia laboratoryjne, 14 godzin więcej informacji
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Boroń, Katarzyna Nawrot-Chorabik
Prowadzący grup: Piotr Bilański, Piotr Boroń, Janusz Gołąb, Anna Klamerus-Iwan, Katarzyna Nawrot-Chorabik, Rafał Starzak, Tadeusz Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)