Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.SEMI1.06L.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe inżynierskie
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje studenta z metodyką pisania pracy dyplomowej, układem formalnym oraz zasadami prezentacji pracy. Przedmiot będzie kontynuowany w następnym siódmym semestrze.

Pełny opis:

Wykaz publikacji, w których podane są zasady pisania prac dyplomowych.

Definicja, metody i metodyki prowadzenia prac naukowych. Definicja tezy i hipotezy badawczej.

Podstawowe cele i zadania pracy dyplomowej. Wymagania formalne. Uwagi merytoryczne. Uwagi techniczne. Rodzaje prac dyplomowych. Źródła tematów prac dyplomowych. Podstawowe etapy postępowania podczas pisania pracy. Podstawowe cechy pracy naukowej. Podstawowe zasady opracowania naukowego. Podstawowe zasady konstrukcji opracowania naukowego.

Etyka i prawa autorskie.

Pojęcie etyki. Prawa autorskie. System antyplagiatowy. Zasady korzystania z cudzych publikacji w trakcie pisania prac licencjackich, magisterskich i zaliczeniowych. Prawo cytatu. Rodzaje przypisów (system niemiecki i francuski). Podstawowe kryteria oceny pracy.

Wskaźniki techniczne postępowania przy pisaniu pracy.

Wybór tematyki pracy. Konsultacje z promotorem. Przygotowanie do pracy. Pisanie pracy. Załączniki.

Zawartość pracy.

Strona tytułowa. Streszczenie. Spis treści. Wstęp. Tekst główny. Zakończenie. Literatura. Spis rysunków. Spis tabel. Spis załączników.

Tekst główny pracy.

Przegląd literatury przedmiotu badań. Badania własne: metoda, metodologia, teza, obszar badań, zakres czasowy badań, zakres merytoryczny badań, zestawienie wyników badań.

Wymagania formalne.

Tryb i zasady złożenia pracy dyplomowej. Uwagi techniczne - zalecenia edytorskie. Zasady prezentacji pracy.

Prezentacja przez studentów tematów prac dyplomowych: wstępnego spisu treści; przestudiowanej literatury, źródeł materiałów, przyjętej metody i metodyki pracy. Określenie aspektu naukowego i utylitarnego pracy.

Wykład otwarty - spotkanie z Osobą związaną naukowo, zawodowo, hobbistycznie z „Architekturą Krajobrazu”. Dyskusja.

Literatura:

1. Achremowicz B., Wesołowska – Janczarek M. 2001. Poradnik dla dyplomantów z przeglądem metod statystycznych. Wyd. AR w Lublinie

2. Młyniec W., Ufnalska S. 2004. Scentific Communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Poznań.

3. Orylska J., Siemianowski L. 1999. Wskazówki metodyczne opracowywania prac naukowych

z wykorzystaniem techniki komputerowej.

4. Rawa T. 1999. Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych. Wyd. ART. Olsztyn.

5. Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. PWN. Warszawa.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)