Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rewaloryzacja środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.REWSR.05Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rewaloryzacja środowiska
Jednostka: Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

KIERUNEK STUDIÓW: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU / ECTS: 3 / SEMESTR 5

Profil ogólnoakademicki / Forma / poziom: SI

Status: kierunkowy / fakultatywny

Wymagania wstępne: brak

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu rewaloryzacji, rewitalizacji, renaturyzacji środowiska. W czasie zajęć zostaną omówione zagadnienia związane z ponownym rozwojem terenów zdegradowanych, potrzebami polityki, strategii i struktury instytucjonalnej. Student zapozna się także z aspektami technicznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi, finansowymi, prawnymi, kulturalnymi i społecznymi rozwoju terenów zdegradowanych, poprzemysłowych.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Środowisko i jego elementy w ujęciu rewaloryzacji.

2. Wprowadzenie podstawowych pojęć z zakresu rewaloryzacji środowiska.

3. Standardy jakości gleby uwzględniające aktualną i planowaną funkcję gruntów. Zanieczyszczenia.

4. Zarządzanie ryzykiem. Ekonomiczne i społeczne aspekty wyboru kryteriów oceny ryzyka.

5. Tereny zdegradowane – potrzeba polityki, strategii i struktury instytucjonalnej.

6. Planowanie ponownego rozwoju budowy terenów zdegradowanych.

7. Ponowny rozwój terenów zdegradowanych.

8. Możliwości i ograniczenia zagospodarowania nieużytków poprzemysłowych.

9. Aspekty techniczne i środowiskowe zagospodarowania terenów zdegradowanych.

10. Aspekty dotyczące nieruchomości położonych na terenach zdegradowanych, nieużytkach poprzemysłowych.

11. Ekonomiczne aspekty regeneracji terenów zdegradowanych.

12. Finansowanie ponownego rozwoju terenów zdegradowanych.

13. Odpowiedzialność i aspekty prawne regeneracji terenów zdegradowanych.

14. Kulturalne i społeczne aspekty ponownego rozwoju terenów zdegradowanych.

15. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych zdegradowanych w wyniku rozwoju infrastruktury miejskiej.

Ćwiczenia:

Ćwiczenia audytoryjne - 5 godzin

Przykłady i ocena skuteczności rewitalizacji terenów poprzemysłowych – 3 godziny

Rekultywacja zbiorników wodnych – 2 godziny

Ćwiczenia projektowe - 5 godzin

Projekt zagospodarowania, rewitalizacji wybranego terenu zdegradowanego, poprzemysłowgo lub obiektu.

Ćwiczenia terenowe - 5 godzin

Prezentacja wdrożonej metody rewitalizacji i rekultywacji terenu poprzemysłowego na przykładzie Parku im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

Struktura aktywności studenta:

zajęcia realizowane z bezpośrednim udziałem prowadzącego godz. 30 ECTS**

1,8

w tym:

wykłady: 15 godz.

ćwiczenia i seminaria: 15 godz.

konsultacje: 0 godz.

udział w badaniach: 0 godz.

obowiązkowe praktyki i staże: 0 godz.

udział w egzaminie i zaliczeniu: 0 godz.

praca własna: (1,2 ECTS**) 80 godz.

Literatura:

Podstawowa:

1. Ferber U., Nathanail P., Jackson J.B., Gorski M., Drobiec L., Petrikova D. Finka M. 2006. Tereny zdegradowane. Podręcznik. Interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne poświęcone zagadnieniu regeneracji terenów zdegradowanych. Wyd. LePoB, ss. 105.

2. Baran S., Turski R. 1996. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb. Wyd. AR Lublin, ss. 223.

3. Baran S. 2000. Ocena stanu degradacji i rekultywacji gleb. Wyd. AR w Lublinie, ss. 224.

4. Gworek B., Barański A., Czarnomski K., Sienkiewicz J., Porębska J. 2000. Procedura oceny ryzyka w zarządzaniu gruntami zanieczyszczonymi metalami ciężkimi. Wyd. IOŚ, Warszawa, ss. 88.

Uzupełniająca:

1. Kowalik P. 2001. Ochrona środowiska glebowego. Wyd. PWN. Warszawa.

2. Maciak F. 2003. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wyd. SGGW, Warszawa, ss. 348.

3. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław, ss. 414.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

Wiedza:

- zna degradujące środowisko skutki działalności przemysłowej,

- umie ocenić stan zanieczyszczenia środowiska,

- zna metody rekultywacji terenów zdegradowanych na skutek działalności przemysłowej,

- zna założenia procedur i zasady podejmowania decyzji o rekultywacji gleb,

- zna znaczenie zbiorników wodnych w środowisku i ich zagrożenia

Umiejętności:

- potrafi wybrać odpowiednia metodę rekultywacji i rewaloryzacji środowiska

- potrafi ocenić skuteczność rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych

- potrafi wybrać metodę rekultywacji zbiorników wodnych

Kompetencje społeczne:

- potrafi pracować w zespole w ramach ćwiczeń terenowych i laboratoryjnych

- ma świadomość wpływu podejmowania decyzji dotyczących rewaloryzacji środowiska tak aby były właściwe z punktu widzenia jakości środowiska i akceptowalne społecznie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

zaliczenie pisemne, oparte na pytaniach testowych wielokrotnego wyboru i pytaniach otwartych sprawdzających wiedzę i umiejętność jej przekazania obejmujący zagadnienia z wykładów.

Ćwiczenia:

Oceny formujące (ćwiczenia) za:

1. Sprawdzian umiejętności w trakcie ćwiczeń.

2. sprawdzian wiedzy w formie sprawozdania z ćwiczeń audytoryjnych (prezentacja) i ćwiczeń terenowych.

Przyjęto procentową skalę oceny efektów kształcenia, definiowaną w sposób następujący:

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 50% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen dobrej (4,0 - średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 - średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 - średnio >90%).

Ocena końcowa-0,5 x ocena z egzaminu (wykłady) + 0,5 x ocena podsumowująca (ćwiczenia)

UWAGA: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz, Wojciech Kępka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Antonkiewicz
Prowadzący grup: Jacek Antonkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.