Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rekultywacja terenów zdegradowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.RETER.01L.SM.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rekultywacja terenów zdegradowanych
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przyczynami, skutkami oraz typami degradacji spowodowanymi działalnością różnych gałęzi przemysłu. Nabycie umiejętności oceny rodzaju i stopnia degradacji, doboru odpowiednich kierunków i metod rekultywacji terenów zdegradowanych. Poznanie zasad opracowywania dokumentacji projektowej i wdrażania w praktyce poszczególnych etapów procesu rekultywacji.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych, przyczyny i typy degradacji, potrzeby rekultywacyjne w Polsce i na świecie. Ogólne zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo węgla brunatnego.

3. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo węgla kamiennego. Szkody górnicze.

4. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez zakłady energetyczne.

5.Rekultywacja terenów zdegradowanych przez górnictwo i przemysł przeróbczy metali kolorowych (cynk, ołów, miedź)

6. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez związki ropopochodne i metale ciężkie.

7. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł chemiczny.

8. Ochrona gleb o szczególnych walorach przyrodniczych i produkcyjnych.

Ćwiczenia:

1. Aspekty prawne rekultywacji. Zakres faz rekultywacji. Rozpoznanie rodzaju i stopnia degradacji terenu.

2. Rodzaje, przyczyny i skutki różnych form degradacji gleb.

3. Podstawowe technologie oczyszczania gleb z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych metodami in situ i ex situ.

4. Projekt rekultywacji technicznej i biologicznej terenu zdegradowanego. Ocena stopnia degradacji środowiska i dobór odpowiednich technik rekultywacji technicznej. Obliczenie bilansu mas ziemnych i wyznaczenie rzędnej niwelety po rekultywacji. Zaprojektowanie zabiegów rekultywacji biologicznej, zabiegów agrotechnicznych i dobór odpowiednich gatunków drzew i krzewów. Wykonanie załączników graficznych do projektu w technice komputerowej z wykorzystanie programów z pakietu CAD.

Literatura:

1. Gołda T. 1993. Rekultywacja. AGH Kraków, Skrypty uczelniane 1356.

2. Greinert A.2000. Ochrona i rekultywacja terenów zurbanizowanych. Wydawnictwo Politechniki Zielonogórskiej. Zielona Góra.

3. Greszta J., Morawski S. 1972. Rekultywacja nieużytków poprzemysłowych. PWRiL, W-wa.

4. Karczewska A. 2008. Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych. Wydawnictwo UP Wrocław

5. Koreleski K. 1985. Ochrona i rekultywacja gruntów. AR, Kraków.

6. Maciak F. 1996. Materiały do ćwiczeń z rekultywacji terenów zdegradowanych.. SGGW, Warszawa.

7. Maciak F. 1996. Ochrona i rekultywacja środowiska. SGGW, W-wa.

8. Zawadzki S. 1999. Gleboznawstwo. PWRiL, W-wa.

Efekty uczenia się:

Student na podstawowe pojęcia z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych, przyczyny i typy degradacji, potrzeby rekultywacyjne w Polsce i na świecie. Potrafi wymienić zasady rekultywacji terenów zdegradowanych.

Ma wiedze na temat przyczyn, form i skutków degradacji na terenach działalności górnictwa węgla brunatnego i kamiennego oraz przez zakłady energetyczne. Potrafi scharakteryzować i opisać geomechaniczne i hydrologiczne formy degradacji (szkody górnicze). Zna kierunki i metody rekultywacji takich terenów. Potrafi podać przykłady rekultywacji terenów górnictwa węgla kamiennego i brunatnego w Polsce.

Ma wiedzę na temat form, przyczyn i skutków degradacji spowodowanej działalnością przemysłu przeróbczego metali kolorowych (cynk, ołów, miedź) i przemysł chemiczny. Zna przyczyny i skutki degradacji terenów przez związki ropopochodne i metale ciężkie Zna kierunki i metody rekultywacji tych terenów oraz potrafi podać przykłady rekultywacji takich obszarów w Polsce. Potrafi scharakteryzować proces rekultywacji terenu zdegradowanego przez przemysł chemiczny na przykładzie byłych osadników KZS „Solvay” w Krakowie.

Zna zasady ochrony gleb o szczególnych walorach przyrodniczych i produkcyjnych. Zna kategorie ochrony gruntów rolnych w Polsce.

Zna aspekty prawne i wytyczne rekultywacji terenów zdegradowanych. Zna zakres faz rekultywacji. Zna wytyczne i metody określenia rodzaju i stopnia degradacji terenu.

Zna rodzaje, przyczyny i skutki degradacji gleb (m.in. chemicznej, hydrologicznej, geomechanicznej). Zna zasady i warunki stosowania odpowiednich metod rekultywacji gleb.

Zna technologie rekultywacji gleb przekształconych geomechanicznie oraz składowisk odpadów. Zna różne technologie oczyszczania gleb z zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.

Potrafi na podstawie różnych źródeł uzyskać informacje na temat różnych rodzajów degradacji gleb, potrafi dokonać ich interpretacji, wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie.

Potrafi dokonać interpretacji wyników badań gleb i gruntów, zidentyfikować potencjalne źródła zanieczyszczeń, ocenić stan środowiska i dobrać odpowiednie technologie rekultywacji.

Potrafi ocenić stopień degradacji środowiska na podstawie wyników badań środowiskowych oraz zaprojektować odpowiednie technologie rekultywacji technicznej i biologicznej.

Potrafi odczytać rysunki geodezyjne, potrafi sporządzić dokumentacje graficzną oraz opracować i wykorzystać w projektowaniu programy komputerowe, w tym oprogramowanie pakietu CAD.

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady: test wyboru

Na ocenę pozytywną student uzyskał więcej niż 60 % poprawnych odpowiedzi z testu

Ćwiczenia: zaliczenie projektu oraz kolokwium zaliczeniowego

Na ocenę pozytywną student prawidłowo projekt wraz z załącznikami oraz uzyskał więcej niż 50 % poprawnych odpowiedzi ze sprawdzianu wiedzy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)