Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie ogrodów przydomowych I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PROJO.07Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie ogrodów przydomowych I
Jednostka: Katedra Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zdobycie umiejętności samodzielnego zaprojektowania wielofunkcyjnego ogrodu przydomowego.

Elementy kompozycji i sposoby ich porządkowania, siatka w projektowaniu ogrodu, program funkcjonalny i założenia kompozycyjne, kontrolowanie mikroklimatu,

dobór roślin.

Pełny opis:

Walory plastyczne przyrodniczych i inżynierskich elementów kompozycji ogrodu

Geometryczne elementy kompozycji – linia, płaszczyzna, bryła i ich zastosowanie w kompozycji ogrodu przydomowego

Wybór i użycie siatki kwadratów

Porządkowanie elementów kompozycji - czynniki kompozycji (rytm, symetria, dominanta, akcent, podobieństwo, kontrast)

Inwentaryzacja szaty roślinnej i analiza materiału

Tok postępowania przy projektowaniu ogrodu wielofunkcyjnego

Program funkcjonalny, elementy ogrodu gospodarstwa agroturystycznego i ogrodu zabaw dziecięcych

Założenia kompozycyjne - zasady stylizacji ogrodu

Efekt wejścia – kompromis funkcjonalno-kompozycyjny

Sposoby poprawy mikroklimatu działki

Samodzielne wykonanie projektu wielofunkcyjnego ogrodu przydomowego

Prezentacja tematów projektowych, wybór tematu, zgromadzenie niezbędnych danych wyjściowych, analiza zasobu

Wyznaczanie siatki kwadratów

Opracowanie programu funkcjonalnego i założeń kompozycyjnych

Wstępna koncepcja funkcjonalno-kompozycyjna zagospodarowania ogrodu

Wyznaczanie układu komunikacyjnego

Lokalizacja i rozwiązania szczegółowe dla głównych obiektów funkcjonalnych

Wybór i kompozycja roślin

Graficzne opracowanie planszy i pisemnej dokumentacji towarzyszącej

Prezentacja prac na forum grupy, dyskusja na temat przyjętych rozwiązań funkcjonalno-kompozycyjnych i doboru roślin

Literatura:

1. Brooks J. 2009. Projektowanie ogrodów. Wydawnictwo Wiedza i Życie

2. Ehmke F. 1983. Ogród wypoczynkowy. PWRiL

3. Nengelken P. 1985. Ogródek przydomowy w każdych warunkach. PWRiL

4. Williams R. 1998. Projektowanie ogrodów przydomowych. PWRiL

5. Wilson A. 2005. Ogrody – projekty, realizacje. Wydawnictwo Arkady

Efekty uczenia się:

Wylicza i opisuje przyrodnicze i inżynierskie elementy kompozycji terenów zieleni. Wyjaśnia ich rolę w kompozycji

Opisuje kompozycję ogrodu pojęciami: linia, płaszczyzna, bryła. Świadomie interpretuje ich wybór

Opisuje sposób tworzenia i zastosowania siatki kwadratów w projektowaniu ogrodu

Definiuje czynniki kompozycji

Opisuje metody inwentaryzacji szaty roślinnej i w sposób twórczy analizuje zasób roślinny

Opisuje etapy postępowania przy projektowaniu ogrodu wielofunkcyjnego

Opisuje podstawowe zasady projektowania strefy wypoczynku oraz terenu zabaw dzieci. Wyjaśnia zasady bezpieczeństwa

Wyjaśnia zasady stylizacji ogrodu

Rozpoznaje problemy projektowe ogrodowej strefy wejścia

Opisuje zasady poprawy mikroklimatu w ogrodzie w odniesieniu do światła, wiatru, temperatury

Umiejętności

Identyfikuje warunki wstępne i analizuje walory miejsca

Przygotowuje podkład sytuacyjno-wysokościowy w odpowiedniej skali, aktualizuje zapis, organizuje warsztat projektowy

Porządkuje płaszczyznę przy pomocy siatki kwadratów

Formułuje i analizuje założenia funkcjonalne projektowanego terenu

Formułuje założenia kompozycyjne projektu

Projektuje układ komunikacyjny ogrodu

Projektuje obiekty funkcjonalne ogrodu

Komponuje układ roślin szkieletowych i wypełnienie szkieletu

Opracowuje projekt w formie planszy graficznej i opisowej

Znajduje mocne i słabe strony przyjętych rozwiązań materiałowych, technologicznych i kompozycyjnych

Stosuje właściwe materiały, metody i narzędzia służące do rozwiązania zadania inżynierskiego

Kompetencje społeczne

Docenia potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego stopnia, studia podyplomowe, kursy) – podnoszenia kompetencji zawodowych

Podporządkowuje się zasadom pracy w zespole ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania

Akceptuje znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego

Analizuje ryzyko i przewiduje skutki wykonywanej działalności w środowisku

Myśli i działa w sposób przedsiębiorczy

Krytycznie ocenia prace projektowe kolegów i poddaje się takiej ocenie

Metody i kryteria oceniania:

202 zaliczenie projektu

301 ocena prezentacji ustnej, umiejętności wypowiedzi ustnej

302 ocena zaangażowania w dyskusji, umiejętności podsumowania, wartościowania

711 rozwiązanie zadania problemowego, analiza przypadku

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Frazik-Adamczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Swaryczewska
Prowadzący grup: Magdalena Swaryczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Uruszczak
Prowadzący grup: Joanna Rajca, Michał Uruszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.