Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.PEKIZ.05Z.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii i zarządzania
Jednostka: Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej
Grupy: Architektura Krajobrazu, 5 sem., studia stacj.inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy Ekonomii i Zarządzania (PEZ) * Basics of Economics and Management (BEM)

Cz.I. Ekonomiia:

Celem przedmiotu jest: zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami gospodarki rynkowej i teorią poszczególnych podmiotów gospodarczych (prawa: rzadkości, substytucji, Engla, popytu i podaży, Gossena, wydajności nieproporcjonalnej) oraz zjawiskami makroekonomicznymi dotyczącymi zatrudnienia, inflacji, dochodu narodowego z uwzględnieniem zarówno przyczyn jak i skutków tych zjawisk; przedstawienie zagadnienia cyklu koniunkturalnego w gospodarce; ćwiczenie umiejętności interpretacji zjawisk ekonomicznych oraz zapoznanie studentów z elementami procesu zarządzania.

Cz.II. Zarządzanie

Będą realizowane zagadnienia dotyczące podstaw zarządzania, począwszy od zagadnień wstępnych, planowania i podejmowania decyzji, poprzez organizowanie, motywowanie, kontrolowania. Zagadnienia zarządzania sferami działalności przedsiębiorstwa, zmianami w przedsiębiorstwie, reorganizacja a zarządzanie.

Pełny opis:

Podstawy Ekonomii i Zarządzania (PEZ) * Basics of Economics and Management (BEM)

Treści merytoryczne przedmiotu obejmują następujące problemy: istota nauki ekonomii i praprzyczyna jej konieczności w życiu społecznym; definicje ekonomii oraz jej interdyscyplinarny charakter; podstawowe pojęcia ekonomiczne - abecadło teorii gospodarki rynkowej; charakterystyka systemu rynkowego - ruch okrężny dochodów i wydatków ludności w gospodarce rynkowej; ewolucja pojęcia rynku i jego klasyfikacja; cenowe i pozacenowe determinanty popytu i podaży; obliczanie różnych elastyczności popytu i podaży; paradoksy rynkowe; prawo popytu i podaży - równowaga rynkowa; istota mechanizmu rynkowego; procesy dostosowawcze - modele pajęczyn – teoria i zadania; gospodarstwo domowe jako podmiot o określonych funkcjach; założenia teorii użyteczności krańcowej; prawa Gossena - optima konsumenta; równowaga gospodarstwa domowego; przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy o zróżnicowanej formie; kategorie produkcyjności i funkcja produkcji (krzywa Knight'a) w krótkim okresie; kategorie kosztów w przedsiębiorstwie; przychody przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych; proces maksymalizacji zysku - analiza punktów strategicznych; równowaga przedsiębiorstwa; podstawowe cele i narzędzia makroekonomii; główne problemy gospodarki polskiej i światowej; restrukturyzacja gospodarki w Polsce i na świecie; wzrost gospodarczy w Polsce i na świecie; rynek walutowy; Polska a strefa euro – analiza SWOT; rola i znaczenie WTO i OECD dla integracji gospodarczej w świecie; międzynarodowe instytucje finansowe (MFW, BŚ, EBOR); dochód narodowy – kategorie, determinanty, statystyki polskie i światowe, sposoby obliczania; bezrobocie – rodzaje, determinanty i skutki; bezrobocie w Polsce i na świecie; inflacja – rodzaje, determinanty i skutki; inflacja w Polsce i na świecie; bezrobocie a inflacja – zależności (krzywa Phillips’a); cykle koniunkturalne – struktura i znaczenie; Polska na tle UE, Europy i świata – rankingi społeczno-gospodarcze; istota i znaczenie procesu zarządzania, podstawowe zasady zarządzania firmą, misja, tożsamość i wizja przedsiębiorstwa, rodzaje zarządzania, analiza SWOT.

Podstawy ekonomii

Wykłady (15h):

1. Istota nauki ekonomii i praprzyczyna jej konieczności w życiu społecznym. 1h

2. Definicje ekonomii oraz jej interdyscyplinarny charakter. 1h

3. Ewolucja pojęcia rynku i jego klasyfikacja. 2h

4. Istota mechanizmu rynkowego. 2h

5. Podstawy teorii zachowania konsumenta. 2h

6. Podstawy teorii zachowania producenta. 2h

7. Cele i narzędzia makroekonomii. 1h

8. Podstawowe kategorie makroekonomiczne. 1h

9. Główne problemy gospodarki polskiej i światowej. 1h

10. Bezrobocie, inflacja oraz cykl koniunkturalny. 2h

Ćwiczenia (15h):

1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne - abecadło teorii gospodarki rynkowej. 1h

2. Ruch okrężny dochodów i wydatków ludności w gospodarce rynkowej. 1h

3. Obliczanie różnych elastyczności popytu i podaży. 1h

4. Prawo popytu i podaży - równowaga rynkowa, modele pajęczyn. 2h

5. Prawo malejącej użyteczności krańcowej - przykłady arytmetyczne. 2h

6. Analiza arytmetyczna funkcji produkcji w krótkim okresie. 2h

7. Analiza arytmetyczna struktury kosztów w krótkim okresie. 2h

8. Kategorie przychodów i proces maksymalizacji zysku. 2h

9. Procesy makroekonomiczne współczesnego świata. 1h

10. Uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego świata. 1h

Podstawy zarządzania

Wykłady:

1. Zarządzanie. Zagadnienia wstępne. Rozwój nauki o zarządzaniu. Organizacje. 2h

2.Planowanie i podejmowanie decyzji. 2h

3. Organizowanie, zasady, grupowanie stanowisk. 2h

4.Motywowanie – główne koncepcje, przywództwo, zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich 2h

5.Kontrolowanie – istota i zakres, rodzaje kontroli, zarządzanie procesami kontroli 2h

6.Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstw (marketingiem, kadrami, kapitałem , produkcją, logistyką 2h

7 Znaczenia zarządzania informacjami w procesach decyzyjnych 1h

8. Reorganizacja a zarządzanie, istota zmian, typologie zmian, zarządzanie zmianami, przekształcenia 2h

Ćwiczenia:

1. Funkcje kierownicze w organizacji, cechy managera, układ przełożony – podwładny. Czy nadaję się na szefa? 2h

2. Planowanie, podejmowanie decyzji - analiza SWOT. 2h

3. Organizowanie - jak i po co ? 3h

4. Jak mieć lepszych pracowników? 2h

5.Metody kontrolowania – dlaczego jest to potrzebne, co kontrolować? 2h

6.Zarządzamy sferami działalności przedsiębiorstwa – Ocena wdrożonych metod. 2h

7. Czy nasza firma potrzebuje reorganizacji – błędy innych wskazówka dla nas 2h

Literatura:

Dach Z. 2000: Podstawy mikroekonomii; Wyd. Nauk. Synaba, Kraków.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Mikroekonomia; PWE, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005: Ekonomia 1; Wyd. PWN, Warszawa.

Begg D., Fischer S., Dornbusch R. 2000: Ekonomia – Makroekonomia; PWE, Warszawa.

Samuelson P.A., Nordhaus W.D. 2005: Ekonomia 2; Wyd. PWN, Warszawa.

Bowden E.V., Bowden J.H. 1995: Economics – the Science of Common Sense; South-Western College Publishing Co., Cincinnati, Ohio, United States.

Zarzadzanie:

1. Kożuch B., Kożuch A. ; Podstawy zarządzania, WSE-H, Bielsko-Biała 2004

2. Koźmiński A.K., Piotrowski W.; Zarządzanie. Teoria i praktyka

3. Griffin R.W.; Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. Naukowe PWN, 2009

4. Rogowski A.; Podstawy organizacji i zarządzania produkcja w przedsiębiorstwie, Cedetu, 2010

Efekty uczenia się:

Student po zakończonym kursie:

a) wiedza:

-Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów

b) umiejętności:

Student analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcie

Posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk ekonomicznych

c) kompetencje społeczne:

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnego problemu i przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń (oceny formujące):

- uzasadnienie selekcji materiału do prezentacji,

- interpretacja procesów i zjawisk ekonomiczno-społecznych,

- umiejętność dyskusji,

- oryginalność prezentacji.

Ocena końcowa: średnia z ocen cząstkowych.

1. Ocena niedostateczna (2,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie co najmniej jednej z trzech składowych (W, U lub K) przedmiotowych efektów kształcenia student uzyska mniej niż 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

2. Ocena dostateczna (3,0): wystawiana jest wtedy, jeśli w zakresie każdej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia student uzyska przynajmniej 55% obowiązujących efektów dla danej składowej.

3. Ocena ponad dostateczna (3,5): wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej z trzech składowych (W, U lub K) efektów kształcenia (średnio 61-70%).

4. Podobny sposób obliczania ocen jak przedstawiony w pkt. 3 przyjęto dla ocen: dobrej (4,0 – średnio 71-80%), ponad dobrej (4,5 – średnio 81-90%) i bardzo dobrej (5,0 – średnio >90%).

Uwaga: Prowadzący zajęcia, na podstawie stopnia opanowania przez studenta obowiązujących treści programowych danego przedmiotu, w oparciu o własne doświadczenie dydaktyczne, formułuje ocenę, posługując się podanymi wyżej kryteriami formalnymi.

Zaliczenie wykładów na podstawie zaliczenia pisemnego (polecenia dotyczą umiejętności kojarzenia poszczególnych elementów procesu zarządzania, łączenia zjawisk i procesów ekonomiczno-społecznych oraz prezentacji na wykresach podstawowych praw i zależności ekonomicznych w systemie rynkowym).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Paluch
Prowadzący grup: Łukasz Paluch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.