Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.INKRA.06L.SI.KAKXX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Skrócony opis:

Student otrzyma kompleksową wiedzę nt. technik inwentaryzacji kulturowych elementów krajobrazu. Uzyskana wiedza pozwoli nie tylko na zinwentaryzowanie tych elementów krajobrazu, ale i na określenie ich potencjałów rozwojowych dla danego obszaru oraz sposobów ochrony, określanych obecnie coraz częściej w opracowaniach planistycznych oraz strategicznych, głównie gmin.

Pełny opis:

Treści kształcenia:

– Podstawy teoretyczne. Historia nauk o krajobrazie. Kształtowanie i ochrona krajobrazu a planowanie przestrzenne, ochrona środowiska i zachowanie zabytków.

– Analiza danych wyjściowych w oparciu o dostępne opracowania i materiały kartograficzne.

– Instrumenty kształtowania i ochrony krajobrazu na obszarach wiejskich.

– Inwentaryzacja kulturowych elementów krajobrazu na podstawie materiałów wyjściowych (również w oparciu o ortofotomapę).

– Techniki inwentaryzacji elementów kulturowych krajobrazu (podstawy teoretyczne).

– Paca z arkuszami inwentaryzacyjnymi w terenie. Dokumentacja fotograficzna.

– Inwentaryzacja elementów kulturowych krajobrazu w terenie.

– Opracowanie wyników końcowych – część opisowa.

– Opracowanie wyników końcowych – dokumentacja i kartowanie.

– Wykorzystanie wyników inwentaryzacji elementów kulturowych krajobrazu na potrzeby praktyczne.

Literatura:

– Bogdanowski J. 1976. Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu. Ossolineum. Warszawa

– Bogdanowski J. 1979. Architektura krajobrazu. PWN. Warszawa.

– Böhm A. 1994. Architektura krajobrazu i jej początki. Skrypty Politechniki Krakowskiej. Kraków

– Gadomska E., Gańko K., Garczarczyk M., Zinowiec K. 2004. Podstawy architektury krajobrazu cz. I. Hortpress, sp. z o.o. Warszawa.

– Pijanowski J.M. 2007. Aktywna ochrona i kształtowanie krajobrazów kulturowych a waloryzacja ich zasobów. (w:) Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju. Materiały szkoleniowe dla pracowników administracji samorządowej z województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Kraków

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717).

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych (Dz. U. 2019 poz. 394).

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

(Dz. U. 2003 nr 162 poz. 1568).

– Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880).

– Europejska Konwencja Krajobrazowa z dnia 20 października 2000 r. ratyfikowana przez Rzeczpospolita Polską Oświadczeniem Rządowym z dnia 21 września 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. 2006 nr 14 poz. 99).

– Konwencja UNESCO o Ochronie Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego.

– Konwencja UNESCO w Sprawie Ochrony Naturalnego i Kulturowego Dziedzictwa Światowego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – Ma usystematyzowaną wiedzę obejmującą podstawy prawne i treści merytoryczne z zakresu dotyczące inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego

W02 – Zna metody i materiały stosowane przy inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego

W05 – Zna zastosowanie praktyczne wyników inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego

Umiejętności:

U01 – Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonać inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego i analizy jej wyników, jak również ich interpretacji

U03 – Potrafi zaplanować kierunki rozwoju gminy w oparciu o wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego

U05 – Posiada umiejętność przygotowania wniosków, wystąpień ustnych, sprawozdań, podsumowań

Kompetencje Społeczne:

K01 – Potrafi pracować w grupie projektowej i kierować małym zespołem

K02 – Potrafi zinterpretować wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla W01:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla W02:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla W05:

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 60% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 60 do 69% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,5 – Student uzyskał od 70 do 79% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 80% do 89% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,5 – Student uzyskał od 90% do 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 95% poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla U01:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi korzystać z literatury fachowej i innych źródeł, nie potrafi dokonywać interpretacji uzyskanych informacji, ani wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,0 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące, liczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, nie potrafi wyciągać wniosków.

Na ocenę 3,5 – Korzysta jedynie z łatwo dostępnych źródeł informacji, popełnia znaczące błędy w interpretacji wyjściowych uzyskanych informacji, popełnia znaczące błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,0 – Korzysta z podstawowej literatury fachowej i innych dostępnych źródeł informacji, popełnia nieliczne błędy w interpretacji uzyskanych informacji, popełnia drobne błędy wyciągając wnioski

Na ocenę 4,5 – Korzysta z bogatej literatury fachowej i innych źródeł informacji, poprawnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski.

Na ocenę 5,0 – Korzysta z bogatej literatury fachowej oraz innych źródeł informacji, bezbłędnie integruje i interpretuje uzyskane informacje, wyciąga poprawne wnioski, potrafi formułować i uzasadniać opinię.

Efekt kształcenia dla U03:

Na ocenę 2,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została błędnie wykonana, Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego

Na ocenę 3,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego zawiera nieznaczne braki w treści, zastosowano poprawne metody analizy lecz wyniki końcowe są błędne, Student prawidłowo zidentyfikował problem lecz podał tylko prawidłową metodę bez wykonania pełnej analizy

Na ocenę 3,5 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, lecz wyniki końcowe są błędne, nieprawidłowa interpretacja wyników, Student prawidłowo zidentyfikował problem, podał prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki charakterystyki i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników

Na ocenę 4,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki analiz oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków

Na ocenę 4,5 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki analizy oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne

Na ocenę 5,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, pełna i poprawna interpretacji wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące

Efekt kształcenia dla U03:

Na ocenę 2,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została błędnie wykonana, Student nie potrafi prawidłowo wykonać zadania problemowego.

Na ocenę 3,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego zawiera nieznaczne braki w treści, zastosowano poprawne metody analizy lecz wyniki końcowe są błędne, Student prawidłowo zidentyfikował problem lecz podał tylko prawidłową metodę bez wykonania pełnej analizy.

Na ocenę 3,5 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, lecz wyniki końcowe są błędne, nieprawidłowa interpretacja wyników, Student prawidłowo zidentyfikował problem, podał prawidłową metodę rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki charakterystyki i wyciągnięte wnioski są błędne, brak interpretacji wyników.

Na ocenę 4,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania problemowego, uzyskane wyniki analiz oraz ich interpretacja są prawidłowe, lecz brak jest wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,5 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, poprawna interpretacja wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki analizy oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są niekompletne.

Na ocenę 5,0 – Inwentaryzacja elementów krajobrazu kulturowego została prawidłowo wykonana zarówno w części graficznej i analitycznej oraz jest kompletna w treści, zastosowano poprawne metody analizy, wyniki końcowe są prawidłowe, pełna i poprawna interpretacji wyników, Student zastosował poprawne metody rozwiązania zadania, uzyskane wyniki obliczeń oraz ich interpretacja są prawidłowe, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące.

Efekt kształcenia dla U05:

Na ocenę 2,0 – Student nie zna podstawowych zasad, nie potrafi wyszukać informacji, i nie potrafi prawidłowo opracować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze.

Na ocenę 3,0 – Student częściowo zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze ale nie potrafi zastosować jej w praktyce.

Na ocenę 3,5 – Student zna zasady praktyki inżynierskiej mającej na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze, ale nie potrafi samodzielnie wyszukać potrzebnych informacji, koncepcja jest niekompletna, brak prawidłowo wyciągniętych wniosków.

Na ocenę 4,0 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie wyszukać potrzebne informacje lecz koncepcja działania posiada błędy, brak prawidłowych wniosków.

Na ocenę 4,5 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze lecz wnioski są niekompletne.

Na ocenę 5,0 – Student zna podstawowe zasady, potrafi samodzielnie zaproponować rozwiązania inżynierskiego mającego na celu ograniczenie negatywnego wpływu działalności ludzkiej na krajobraz i środowisko przyrodnicze, wnioski są prawidłowe i wyczerpujące.

Efekt kształcenia dla K01:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi pracować współdziałać z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, nie umie kierować zespołami i pracować w zespole

Na ocenę 3,0 – Opornie demonstruje niechęć do współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, nie chce przyjmować żadnych funkcji w zespole

Na ocenę 3,5 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu, lecz nie potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 4,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i słabo kieruje małym zespołem

Na ocenę 4,5 – Potrafi z zapałem współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i potrafi kierować małym zespołem

Na ocenę 5,0 – Potrafi współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w planowaniu krajobrazu i potrafi kierować małym zespołem oraz wykazuje inwencję twórczą

Efekt kształcenia dla K02:

Na ocenę 2,0 – Nie potrafi interpretować wyników inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego

Na ocenę 3,0 – Opornie interpretuje wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób bierny

Na ocenę 3,5 – Potrafi w niepełny sposób zinterpretować wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób bierny

Na ocenę 4,0 – Potrafi zinterpretować wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób bierny

Na ocenę 4,5 – Potrafi niemal całkowicie prawidłowo zinterpretować wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób przedsiębiorczy

Na ocenę 5,0 – Potrafi zinterpretować wyniki inwentaryzacji elementów krajobrazu kulturowego w sposób przedsiębiorczy

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.