Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geodezja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.GEODE.04L.SI.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geodezja
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Architektura Krajobrazu, 4 sem., studia stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Studenci poznają narzędzia i techniki do pomiaru terenu i przedmiotów terenowych oraz graficzne i numeryczne zasady opracowania wyników pomiaru. Uczą się podstawowych zasad kartografii: metod opracowań kartograficznych, rodzajów map, analizują treści map, dokonują wyboru właściwych materiałów kartograficznych do projektów architektonicznych.

Pełny opis:

Wykłady:

Omówienie literatury przedmiotu badań. Nasze miejsce we wszechświecie na podstawie badań geodezyjno-astronomicznych. Geodezja i kartografia w ostatnim dziesięcioleciu: odkrycia naukowe, instytucje i szkolnictwo, kapitał ludzki. Wdrożenia w zakresie: geodezji podstawowej, fotogrametrii i teledetekcji, kartografii, gospodarce przestrzennej i geodezji inżynieryjnej.

Zarys rozwoju geodezji: świat i Polska. Podział geodezji. Podstawowe zasady pracy geodety.

Kształt Ziemi. Konwencjonalne powierzchnie odniesienia: fizyczna powierzchnia Ziemi, geoida, elipsoida. Powierzchnie odniesienia i globalne układy współrzędnych. Układy współrzędnych stosowane w Polsce. Układy współrzędnych na płaszczyźnie.

Miary i jednostki. Źródła błędów pomiarów. Miary długości. Miary pola powierzchni. Miary kąta: stopniowa, gradowa, łukowa (teoretyczna).

Przepisy prawne w geodezji i kartografii. Ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17 mają 1989 r. Instrukcje, wytyczne i normy stosowane w geodezji.

Pomiary odległości. Zasada działania dalmierza. Lunety geodezyjne. Tyczenie linii prostych. Bezpośredni pomiar odległości. Pośredni pomiar odległości. Elektroniczny pomiar odległości. Podział dalmierzy. Pomiary sytuacyjne. Grupy szczegółów. Metody pomiarów szczegółów sytuacyjnych.

Pomiary kątów. Definicja kąta poziomego i pionowego. Teodolit – instrument do pomiaru kątów. Budowa teodolitu. Systemy osiowe teodolitów. Systemy odczytowe teodolitów. Metody pomiaru kątów poziomych. Poziome osnowy geodezyjne.

Pomiary wysokości: metody i instrumenty. Klasyfikacja metod niwelacji: geometryczna, trygonometryczna, satelitarna, barometryczny pomiar wysokości, niwelacja hydrostatyczna. Sposoby niwelacji geometrycznej: niwelacja w przód, niwelacja ze środka. Znaki wysokościowe. Łaty niwelacyjne. Niwelatory libelowe, samopoziomujące i cyfrowe. Źródła błędów niwelacji geometrycznej. Pionowe sieci geodezyjne.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Tachimetry klasyczne i elektroniczne. Automatyzacja pomiarów tachimetrycznych. Opracowanie wyników pomiarów. Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Korzystanie z map sytuacyjno-wysokościowych przez architektów krajobrazu.

Globalny System Pozycyjny – GPS. Istota działania systemu. „Geodezja bez celowych”. Podstawowe składniki systemu GPS. Zasada wyznaczania położenia punktów techniką GPS: metoda bezwzględna i metoda różnicowa DGPS. Technika Real Time Kinematic. Wykorzystanie pomiarów GPS w architekturze i budownictwie. Rola GPS w badaniach Ziemi.

Przedmiot kartografii i jej działy. Plan a mapa. Cechy mapy. Klasyfikacja (rodzaje map). Skala mapy. Podziałka liniowa i podziałka poprzeczna.

Odwzorowania kartograficzne. Mapy inżynieryjno-gospodarcze.

Mapy katastru austriackiego, pruskiego i zamojskiego. Szkice indykacyjne. Plany inwentaryzacyjne. Wojskowe zdjęcia topograficzne. Toponomastyka w opracowaniach kartograficznych.

Ćwiczenia:

Informacje i zagadnienia wstępne. Mapy. Jednostki miar. Powierzchnie odniesienia. Układy współrzędnych.

Osnowy geodezyjne. Projektowanie osnowy. Pomiar. Obliczenie współrzędnych punktów osnowy.

Sytuacyjne pomiary geodezyjne. Szkic. Metoda ortogonalna. Metoda biegunowa. Metoda wcięć liniowych.

Niwelacja. Przygotowanie sprzętu do pomiaru. Wykonanie odczytów z łat. Prowadzenie dziennika i szkicu pomiaru.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe. Przygotowanie sprzętu do pomiaru. Pomiar tachimetrem elektronicznym. Rejestracja i przetwarzanie danych z pomiaru.

(zajęcia w terenie)

Podstawy Satelitarnego Systemu Nawigacji - GPS. Przygotowanie sprzętu do pomiaru. Odczyty, wyznaczanie współrzędnych pojedynczych punktów.

(zajęcia w terenie)

Rachunek współrzędnych. Obliczenia – metoda ortogonalna. Obliczenia – metoda biegunowa. Pole powierzchni. (pracownia komputerowa)

Kreślenie mapy. Przygotowanie danych z wykonanych pomiarów. Wykreślenie ich w programie Microstation. (pracownia komputerowa)

Literatura:

Literatura przedmiotu

1. Jagielski A. 2007. Geodezja II (wydanie II zmodyfikowane). Wyd. Geodpis, Kraków.

2. Jagielski A. 2006. Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II. Wyd. Geodpis, Kraków.

3. Lamparski J. 2001. Navstar GPS – od teorii do praktyki. Wyd. UW-M w Olsztynie.

4. Łyszkowicz A. 2006. Geodezja czyli sztuka mierzenia ziemi. Wyd. UW-M w Olsztynie.

5. Przewłocki S. 2002. Geodezja dla kierunków niegeodezyjnych. PWN, Warszawa.

6. Pasławski J. red. 2006. Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wyd. Nowa Era, Wrocław.

Literatura uzupełniająca

1. Geodeta. Magazyn geoinformacyjny (miesięcznik)

2. Przegląd Geodezyjny. Wyd. Sigma NOT, Warszawa (miesięcznik).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią z:

- oceny z egzaminu testowego jednokrotnego wyboru podsumowującego wiedzę nabytą podczas wykładów i ćwiczeń

- oceny końcowej z ćwiczeń wystawionej na podstawie ocen z realizowanych projektów i sprawdzianu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)