Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: K.AROGR.01L.SM.KAKXX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aranżacja ogrodów botanicznych i arboretów
Jednostka: Zakład Botaniki i Fizjologii Roślin
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z historią, misją oraz formami aranżacji kolekcji roślinnych gromadzonych w światowych ogrodach botanicznych arboretach, a także w ogrodach historycznych i tworzonych współcześnie kolekcjach. Studenci uczęszczający na kurs będą mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi obiektami tego typu występującymi na terenie Polski. Z tego względu kurs proponowany jest jako wyjazdowe ćwiczenia terenowe trwające dwa, bądź trzy dni, w zależności od odległości pomiędzy odwiedzanymi w danym roku akademickim obiektami oraz od czasu niezbędnego studentom do wykonania przypisanych im zadań. Wykłady prowadzone są w trakcie zajęć terenowych.

Pełny opis:

Wykłady: Rys historyczny rozwoju ogrodów w których były tworzone kolekcje roślin i ich stan aktualny. Różnorodność ogrodów kolekcyjnych na świecie i ich misja, kolekcje narodowe.

Ochrona krajobrazu, ochrona przyrody i ochrona gatunkowa roślin realizowana w ogrodach botanicznych oraz rezydencjonalnych i w arboretach. Analiza zalet i wad przyjętych rozwiązań prezentacji poszczególnych jednostek i grup taksonomicznych roślin w poszczególnych obiektach. Prezentacja roślin chronionych.

Analiza zalet i wad przyjętych rozwiązań budowy konstrukcji dla pnączy i prezentacja ich bioróżnorodności w poszczególnych obiektach. Formy ekspozycji uwzględniające naturalne zbiorowiska istniejące w przyrodzie. Rozwiązania przyjęte w prezentacji roślin górskich.

Ćwiczenia: Ocena realizacji funkcji dydaktycznej w odwiedzanych ogrodach botanicznych i arboretach.

Mała architektura – stan obecny w poszczególnych obiektach i zalecenia wprowadzenia niezbędnych korekt w tym zakresie

Układ komunikacyjny – analiza zastosowanych nawierzchni w realizacjach ogrodowych.

w odniesieniu do ścieżek, schodów ogrodowych i pochylni, trafność i komunikatywność zastosowanej formy opisu tras.

Zbiorniki wodne w ogrodach – analiza realizacji i prezentacji roślin związanych ze środowiskiem wodnym.

Literatura:

Podstawowa:

Danielewicz W., Maliński T. 2011. Drzewa i krzewy ogrodu dendrologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Wyd. UP, Poznań.

Łukasiewicz A., Puchalski J. 2002. Ogrody Botaniczne w Polsce. Wyd. Fund. Homo et Planta, Warszawa.

Uzupełniajaca:

Oldfield S. 2007. Najpiękniejsze ogrody botaniczne świata. Wyd. Elipsa, Poznań

Motyka., Piórecki J., Nestorow. 2007. R. Polska. Ogrody i rezydencje. Wyd. Libra, Warszawa.

Stuchlik L. (red.). 1998. Botanical collections throughout the Word. Publ. W. Szafer Institute of Botany, Kraków.

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w wymiarze historycznym ogrodów w których tworzone były kolekcje roślin. Rozumie potrzebę kolekcyjnej uprawy roślin zielnych i drzewiastych dla celów naukowych, dydaktycznych i socjalnych. Dostrzega znaczenie ogrodów botanicznych i arboretów w ochronie przyrody i w zachowaniu bioróżnorodności. Definiuje pojęcia: „oranżeria”, „palmiarnia”, „klimatron”, „alpinarium”. Dostrzega możliwości zastosowania i prezentowania walorów poszczególnych grup gatunkowych roślin zielnych oraz drzewiastych, zna ich wymagania siedliskowe, a zwłaszcza dostrzega różnorodne możliwości zastosowania pnączy i zna wymagania siedliskowe poszczególnych gatunków. Dostrzega celowość produkcji materiału roślinnego pochodzącego z lokalnych populacji rodzimych gatunków oraz populacji roślin introdukowanych. Opisuje zastosowane rozwiązania technologiczne pozwalające na utworzenie ogrodowych zbiorników wodnych w zwiedzanych obiektach. Rozróżnia cechy użytkowe materiałów nawierzchniowych, ocenia możliwości ich zastosowania i wpływ na jakość eksploatacji oraz trwałość nawierzchni. Rozumie prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej w zakresie budowy obiektów predysponowanych do tworzenia udokumentowanych kolekcji roślin.

Metody i kryteria oceniania:

Student posługuje się poprawną nomenklaturą botaniczną przy opisie roślin. Potrafi pracować w zespole wykonując rzetelnie powierzone zadanie do wykonania. Poprawnie używa kategorii pojęciowych związanych z poszczególnymi obiektami. Podporządkowuje się zasadom pracy zespołowej ze świadomością odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania i akceptuje znaczenie społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie i stan środowiska naturalnego. Kurs zaliczany jest na podstawie rozwiązania postawionego w zadania problemowego. Analiza przypadku składana jest w formie raportu wzbogaconego dokumentacją fotograficzną zgromadzoną w trakcie trwania zajęć.

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)