Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZKSPW.11L.SI.IGPRX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zasady kształtowania struktury przestrzennej wsi
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy: Gospodarka Przestrzenna, 6 sem, stacj. inż. obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów z zasadami właściwego kształtowania struktury przestrzennej obszarów wiejskich, które winny być uwzględniane w działaniach z zakresu gospodarki przestrzennej. W tym celu absolwent przedmiotu pozna najistotniejsze problemy obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej, sposoby identyfikacji i oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej obszarów wiejskich oraz programowania prac związanych z kształtowaniem tej struktury na szczeblu województwa i gminy. Umiejętności te mogą być przydatne w przyszłej pracy zawodowej przy realizacji zadań związanych z gospodarowaniem przestrzenią wiejską.

Pełny opis:

Treści programowe - zakres tematyczny:

Wprowadzenie do przedmiotu, podstawowe pojęcia definiujące strukturę przestrzenną wsi, źródła informacji.

Kryteria wyznaczania obszarów o wadliwej strukturze przestrzennej wsi. Ocena stanu środowiska i dóbr kultury w przestrzeni wiejskiej, z uwzględnieniem różnych inwestycji.

Sposoby oceny możliwości zmian w strukturze przestrzennej wsi. Planowanie i projektowanie struktury przestrzennej wsi w różnych opracowaniach.

Prognozowanie i programowanie zmian struktury przestrzennej wsi na szczeblu województwa i gminy.

Rozpoznanie wadliwej struktury przestrzennej wsi i ocena możliwości zmian w tej strukturze (ćwiczenia obliczeniowe, projekty, prezentacje).

Projektowanie zmian w strukturze przestrzennej wsi w ramach działań zmierzających do starania się o dofinansowanie (z funduszy Unii Europejskiej) prac związanych z tymi zmianami (ćwiczenia obliczeniowe, projekty, prezentacje).

Literatura:

Pijanowski J.M., Przegon W., Szewczyk R. 2017. Podstawy zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wyd. UR w Krakowie, 164 s. ISBN 978-83-64758-45-4.

Pijanowski J.M., Wołcz L. 2019. Programowanie prac urządzeniowo-rolnych jako podstawa określenia zapotrzebowania na realizację scaleń gruntów. Przegląd Geodezyjny 12/2019 (s. 9-14). DOI: 10.15199/50.2019.12.3.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 2014. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020, Warszawa – https://www.gov.pl/web/rolnictwo/-program-rozwoju-obszarow-wiejskich-2014-2020-prow-2014-2020.

Schilbach J. 2000. Turystyka i wypoczynek jako element strategii rozwoju gminy. Biuletyn Regionalny nr 320, Zakład Doradztwa Rolniczego AR w Krakowie.

Schilbach J. 2001. Ocena możliwości i potrzeb zatrudnienia poza rolnictwem mieszkańców gminy na obszarach o dominującej funkcji rolniczo-turystycznej. [W:] Materiały Międzynarodowej Konferencji nt: „Rural management and cadastre”. Instytut Geodezji Gospodarczej, Politechnika Warszawska, Warszawa-Pułtusk.

Schilbach J. 2003. Dobór zadań związanych z restrukturyzacją rolnictwa oraz możliwości ich finansowania z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. Biuletyn Regionalny nr 323, Zakład Doradztwa Rolniczego. AR w Krakowie.

Schilbach J. 2005. Programowanie zmian w zagospodarowaniu obszarów wiejskich z uwzględnieniem zrównoważonego ich rozwoju. Zeszyty Naukowe nr 1, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Śmigielski M., Pijanowski J.M., Gniadek J. 2017. Sukcesja leśna i zalesianie gruntów rolnych jako aktualne wyzwanie prac urządzeniowo-rolnych. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus, 16(4), 2017, ss. 51-63, ISSN 1644-0765, DOI: http://dx.doi.org/10.15576/ASP.FC/2017.16.4.51.

Dacko M., Janus J., Pijanowski J.M., Taszakowski J. Wojewodzic T. 2019. Efektywność ekonomiczna scaleń gruntów w Polsce. Wydawnictwo zrealizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Plan Operacyjny na lata 2014-2020, Kraków.

Pijanowski J.M., Wołcz L. 2019. Programowanie prac urządzeniowo-rolnych jako podstawa określenia zapotrzebowania na realizację scaleń gruntów. Przegląd Geodezyjny 12/2019 (s. 9-14). DOI: 10.15199/50.2019.12.3.

Pijanowski J.M. 2020. Rola scaleń gruntów w realizacji celów środowiskowych. Przegląd Geodezyjny 8/2020 (s. 11-15). DOI: 10.15199/50.2020.8.1.

Pijanowski J.M., Bogdał A., Książek L., Wojewodzic T., Kowalik T., Wałęga A., Zarzycki J., Zadrożny P., Nicia P., Strużyński A., Dacko M., Wyrębek M, Goleniowski K., Skorupka M. 2020. Ocena wkładu zrealizowanych prac urządzeniowo-rolnych w realizację celów środowiskowych i społecznych na obszarach wiejskich na przykładzie 4 obiektów – po jednym obiekcie z województw (alfabetycznie): dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego i śląskiego w perspektywie PROW 2007-2013 lub 2014-2020. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Ekspertyza wykonana w ramach operacji „Środowiskowe i społeczne efekty prac urządzeniowo-rolnych”, Kraków-Warszawa-Wrocław.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

W01 – Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach.

W02 – Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

W03 – Ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

W04 – Rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze.

W05 – Ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczym.

Umiejętności:

U01 – Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

U02 – Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

U03 – Potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów.

U04 – Wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne.

U05 – Wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

K01 – Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role.

K02 – Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

K03 – Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

K04 – Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Metody i kryteria oceniania:

Efekt kształcenia dla W01, W02, W03, W04, W05

Na ocenę 2,0 – Student uzyskał mniej niż 50 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 3,0 – Student uzyskał od 50 do 65 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 4,0 – Student uzyskał od 65 do 80 % poprawnych odpowiedzi z testu

Na ocenę 5,0 – Student uzyskał powyżej 80 % poprawnych odpowiedzi z testu

Efekt kształcenia dla U01

Na ocenę 2,0 – Student nie zna metod i źródeł pozyskiwania danych dotyczących struktury przestrzennej wsi.

Na ocenę 3,0 – W ramach ćwiczeń projektowych student w słabym stopniu określa metody i źródła pozyskiwania danych o strukturze przestrzennej wsi.

Na ocenę 4,0 – Student potrafi pozyskiwać dane dotyczące struktury przestrzennej wsi oraz poprawnie je interpretować.

Na ocenę 5,0 – Student potrafi pozyskiwać, interpretować i samodzielnie wykorzystywać dane związane z poprawą struktury przestrzennej wsi.

Efekt kształcenia dla U02

Na ocenę 2,0 – Student nie kojarzy zjawisk i procesów związanych z kształtowaniem struktury przestrzennej wsi.

Na ocenę 3,0 – Student w słabym stopniu określa zjawiska i procesy związane z racjonalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi.

Na ocenę 4,0 – Student poprawnie określa zjawiska i procesy związane z racjonalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi.

Na ocenę 5,0 – Student poprawnie analizuje i interpretuje zjawiska oraz procesy związane z racjonalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi.

Efekt kształcenia dla U03

Na ocenę 2,0 – Student nie zna metod i narzędzi umożliwiających przewidywanie i prognozowanie zjawisk i procesów związanych z optymalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi

Na ocenę 3,0 – Student w słabym stopniu wykorzystuje metody i narzędzia umożliwiające przewidywanie i prognozowanie zjawisk i procesów związanych z optymalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi.

Na ocenę 4,0 – Student umie wykorzystać standardowe metody i narzędzia stosowane do przewidywania i prognozowania zjawisk i procesów związanych z optymalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi

Na ocenę 5,0 – Student poprawnie planuje i prognozuje przewidywane zjawiska i procesy związane z optymalnym kształtowaniem struktury przestrzennej wsi, z wykorzystaniem różnych metod oraz ogólnie dostępnych narzędzi.

Efekt kształcenia dla U04

Na ocenę 2,0 – Student słabo orientuje się gdzie szukać źródeł informacji

Na ocenę 3,0 – Student w niewystarczającym stopniu wykorzystuje źródła informacji.

Na ocenę 4,0 – Student radzi sobie z pozyskiwaniem informacji.

Na ocenę 5,0 – Student dobrze radzi sobie z pozyskiwaniem informacji, w tym również informacji ze źródeł elektronicznych

Efekt kształcenia dla U05

Na ocenę 2,0 – Student nie posiada umiejętności kojarzenia informacji pochodzących z różnych źródeł.

Na ocenę 3,0 – Student posiada ograniczone umiejętności analitycznego kojarzenia danych pochodzących z różnych źródeł.

Na ocenę 4,0 – Student posiada umiejętność analitycznego kojarzenia danych pochodzących z różnych źródeł.

W ograniczonym stopniu potrafi syntetycznie ujmować wnioski uzyskane w wyniku analizy.

Na ocenę 5,0 – Student posiada umiejętność analitycznego myślenia i syntetycznego ujmowania wyników analizy danych, pochodzących z różnych źródeł.

Efekt kształcenia dla K01

Na ocenę 2,0 – Student trudno nawiązuje współpracę w zespole, nie jest w nim akceptowany.

Na ocenę 3,0 – Student nawiązuje współpracę w zespole, jednak przyjmuje w nim postawę bierną.

Na ocenę 4,0 – Student dobrze współpracuje w zespole, wykazując dużą aktywność, nie podejmuje jednak roli przywódczej.

Na ocenę 5,0 – Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różne role, w tym rolę przywódczą.

Efekt kształcenia dla K02

Na ocenę 2,0 – Przy ustalaniu zadań do realizacji, student nie potrafi określać priorytetów.

Na ocenę 3,0 – Przy ustalaniu zadań do realizacji student w ograniczony sposób potrafi określać priorytety.

Na ocenę 4,0 – Przy ustalaniu zadań do realizacji student posiada pełną zdolność określania priorytetów, ale bez ich weryfikacji.

Na ocenę 5,0 – Student posiada zdolność identyfikowania, weryfikowania i korygowania priorytetów podczas realizacji zadań określonych przez siebie lub narzuconych przez inne osoby.

Efekt kształcenia dla K03

Na ocenę 2,0 – Student nie potrafi prawidłowo rozwiązać problemów wynikających z nałożonych do realizacji zadań.

Na ocenę 3,0 – Student prawidłowo identyfikuje, ale samodzielnie nie radzi sobie z bieżącymi problemami, występującymi w trakcie realizacji zleconych do wykonania zadań.

Na ocenę 4,0 – Student prawidłowo identyfikuje, ale w ograniczony sposób rozstrzyga problemy wynikające w trakcie realizacji zleconych do wykonania zadań.

Na ocenę 5,0 – Student prawidłowo identyfikuje i samodzielnie rozstrzyga problemy wynikające w trakcie realizacji zleconych do wykonania zadań.

Efekt kształcenia dla K04

Na ocenę 2,0 – Student nie zna zasad podejmowania indywidualnej działalności gospodarczej.

Na ocenę 3,0 – Student wykazuje słabe zainteresowanie możliwościami uzupełnianie i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności.

Na ocenę 4,0 – Student jest zainteresowany różnymi sposobami uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, dążąc do uzyskania możliwie szerokiego spektrum wiedzy zawodowej.

Na ocenę 5,0 – Student jest aktywny zawodowo. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

Praktyki zawodowe:

W programie studiów nie przewidziano.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski, Edyta Sobaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski, Barbara Posiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pijanowski
Prowadzący grup: Jacek Pijanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.