Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane gospodarowanie wodą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZGW.SI.IGWX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane gospodarowanie wodą
Jednostka: Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot kierunkowy obowiązkowy, wymiar ECTS 2p. Realizowany w ramach 4 semestru studiów stacjonarnych. Obejmuje 25 h wykładów i 15 h ćwiczeń. Forma zaliczenia - zaliczenie na ocenę.

Pełny opis:

Wykłady - 25h. Tematyka wykładów obejmuje:

"Wiadomości wstępne – gospodarka wodna jako dziedzina nauki i dział gospodarki narodowej, rys historyczny. Definicja zintegrowanej gospodarki wodnej.

Cele i zadania zintegrowanej gospodarki wodnej. Podstawy prawne, organizacja i zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce

Zasoby wodne - ich definicja i rodzaje, w tym zasoby nienaruszalne i dyspozycyjne. Zasoby wodne świata, Europy i Polski.

Wpływ antropopresji na kształtowanie się zasobów wodnych zlewni (regionu wodnego)

Konsumenci i użytkownicy zasobów wodnych. Zapotrzebowanie na wodę gospodarki komunalnej, rolnictwa, przemysłu, żeglugi śródlądowej i energetyki wodnej. Bilanse wodno-gospodarcze.

Zabiegi melioracyjne i dobre praktyki rolnicze w gospodarowaniu wodą na obszarach rolniczych i leśnych.

Gospodarowanie wodą, w sytuacja ekstremalnych (susze i powodzie).Techniczne środki wspomagania gospodarki wodnej.

Działania w zakresie ochrony ilościowej zasobów wodnych. Plany i perspektywy gospodarowania zasobami wodnymi w kraju.

Ćwiczenia - 15h. Tematyka ćwiczeń obejmuje:

Obliczenie przepływu nienaruszalnego i dyspozycyjnego o określonym poziomie gwarancji.

Obliczenie potrzeb wodnych gospodarki komunalnej rolnictwa i przemysłu.

Obliczenie niedoborów wodnych w ujęciu dwuparametrowym.

Opracowanie planu gospodarowania zasobami wodnymi zlewni.

Literatura:

1. Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarowania wodą. Wydawnictwo SGGW

2. Mikulski Z. 1998. Gospodarka wodna. Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN

3. Trybała M. 1996. Gospodarka wodna w rolnictwie. PWRiL Warszawa

4. Słota H. 1997. Zarządzanie systemami gospodarki wodą. Monografie IMGiW, seria „Atlasy i monografie”

Efekty uczenia się:

Wiedza - Student zna i rozumie:

zasady zintegrowanego i racjonalnego zarządzania oraz administrowania gospodarką wodną, a także ochrony zasobów wodnych.

Umiejętności - Student potrafi:

- określić wielkość zasobów wodnych zlewni (regionu wodnego),

- opracować plan zarządzania i racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi zlewni (regionu wodnego), zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kompetencje - Student jest gotów do:

- świadomych działań z zakresu racjonalnego wykorzystania i kształtowania zasobów wód podziemnych i powierzchniowych jako jednego z elementów kształtowania środowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania; udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%.

Zaliczenie ćwiczeń; na ocenę pozytywną należy zaliczyć wszystkie ćwiczenia na minimum 3,0 i odpowiedzieć na zadane pytania dotyczących ich wykonania; udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 50%.

Praktyki zawodowe:

Nie ma.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)