Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zbiorniki retencyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZBIORNIK.SI.IGW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zbiorniki retencyjne
Jednostka: Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania zbiorników retencyjnych, kryteriami lokalizacji i budowy zbiorników, podziałem zbiorników. Student uzyska wiedzę z zakresu hydrologicznych i hydraulicznych podstaw projektowania zbiorników i ich elementów konstrukcyjnych (spusty, upusty, ubezpieczenie dolnego stanowiska), ustalania ich pojemności, sporządzania dokumentacji projektowej, a także wykorzystania aplikacji komputerowych wspomagających proces projektowania.

Pełny opis:

Wykłady:

Podstawy prawne projektowania urządzeń wodnych związanych z retencją wody. Oddziaływanie zbiorników retencyjnych na środowisko. (2 h kontaktowe )

Podział zbiorników retencyjnych, ich znaczenie dla środowiska. Funkcjonalny podział czaszy zbiornika retencyjnego. Krzywe charakteryzujące czaszę zbiornika i zaporę. (2 h kontaktowe)

Podstawy hydrologiczne projektowania zbiorników retencyjnych (określanie zasobów wodnych ilościowych w przekroju zbiornika, przepływy miarodajne, kontrolne, dopuszczalne i nienaruszalny). Gospodarowanie wodą na zbiorniku wielozadaniowym oraz suchym. .(2 h kontaktowe )

Elementy konstrukcyjne zapór ziemnych i betonowych. Wymagane parametry techniczne zapór. Monitoring diagnostyczny zapór.(2 h kontaktowe )

Urządzenia upustowo-przelewowe i do rozpraszania energii. Podział, budowa, podstawy projektowania.(2 h kontaktowe )

Oddziaływanie retencji zbiornikowej na środowisko przyrodnicze w aspekcie ilościowym i jakościowym (głównie wodne). Techniczne i nietechniczne sposoby ograniczania niekorzystnego wpływu zbiornika na środowisko (przepławki dla ryb, strefy ochronne itp.).(3 h kontaktowe )

Zamulanie zbiorników wodnych. Prognoza zamulania. Metody ograniczenia intensywności procesu zamulania zbiorników wodnych. Wprowadzenie do metodologii badań nad zamulaniem zbiorników retencyjnych.(2 h kontaktowe )

Ćwiczenia:

Przygotowanie danych wyjściowych do zaprojektowania zbiornika retencyjnego. (1 h kontaktowe )

Wykonanie obliczeń hydrologicznych (zasobów ilościowych, przepływów miarodajnych, kontrolnych, dopuszczalnego i nienaruszalnego) w przekroju projektowanej zapory. (3 h kontaktowe )

Określenie pojemności martwej, użytecznej i przeciwpowodziowej. (3 h kontaktowe )

Wyznaczenie krzywych charakterystycznych czaszy zbiornika

i zapory. Ustalenie charakterystycznych poziomów piętrzenia wody. (3 h kontaktowe )

Sprawdzenie pracy zbiornika w warunkach normalnych i nadzwyczajnych dla przyjętego sposobu gospodarowania wodą. (3 h kontaktowe )

Ustalenie rzędnej korony zapory oraz jej parametrów. (2 h kontaktowe )

Określenie wielkości strat na filtrację i parowanie ze zbiornika oraz zapory. (3 h kontaktowe )

Obliczenia hydrauliczne urządzeń upustowo-przelewowych i do rozpraszania energii wody. (5 h kontaktowe )

Określenie zasięgu cofki piętrzenia oraz wpływu piętrzenia na tereny przyległe, w tym rzekę poniżej zapory. (3 h kontaktowe )

Określenie ilości rumowiska dopływającego do zbiornika wodnego. Prognoza zamulania – określenie objętości i rozmieszczenia rumowiska w zbiorniku wodnym. (4 h kontaktowe )

Literatura:

1. Ciepielowski A. 1999. Podstawy gospodarki wodnej. Wyd. SGGW, Warszawa

2. Dziewoński Z. 1973. Rolnicze zbiorniki retencyjne. PWN, Warszawa

3. Ciepielowski A., Dąbkowski Sz. L. 2006. Metody obliczeń przepływów maksymalnych w małych zlewniach rzecznych (z przykładami). Projprzem-EKO, Bydgoszcz

Efekty uczenia się:

Wiedza -zna i rozumie:

wymogi prawne związane z budownictwem wodnym i oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

podział zbiorników retencyjnych, hydrologiczne i hydrauliczne podstawy projektowania zbiorników retencyjnych, podstawy gospodarki wodnej na zbiornikach, a także posiada wiedzę z zakresu projektowania elementów konstrukcyjnych zapór.

wpływ budowli piętrzących na środowisko, kształtowania zasobów wodnych z wykorzystaniem retencji zbiornikowej oraz sposoby ograniczania wpływu tego typu obiektów na otaczający obszar.

Umiejętności - potrafi:

przygotować dokumentację niezbędną do zaprojektowania budowli piętrzącej oraz zaprojektować urządzenia wodne typowe dla zbiorników retencyjnych.

ocenić wpływ inwestycji na stan środowiska przyrodniczego (głównie wodnego) oraz wpływ charakteru zlewni na eksploatację zbiorników (wielkość zamulania), wskazać wady i zalety przyjętego rozwiązania

Kompetencje społeczne - jest gotów do:

racjonalnego gospodarowania wodą dla przyrody i społeczeństwa.

oceny skutków dla środowiska związanych z niewłaściwym zaprojektowaniem urządzeń wodnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady:

Test jednoktornego wyboru, na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 40%.

ćwiczenia:

Zaliczenie projektu na ocenę, udział oceny z zaliczenia ćwiczeń projektowych w ocenie końcowej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Bogusław Michalec, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Agnieszka Cupak, Bogusław Michalec, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Michalec, Andrzej Wałęga
Prowadzący grup: Bogusław Michalec, Dariusz Młyński, Andrzej Wałęga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.