Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.ZAGCY.07Z.SI.IGPRX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0521) Ekologia i ochrona środowiska Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia cywilizacyjne i ekorozwój
Jednostka: Zakład Ekologicznych Podstaw Inżynierii Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zagrożenia cywilizacyjne są rzeczywistością naszych czasów i będą towarzyszyć nam i przyszłym pokoleniom również w przyszłości. Mają one głównie "cywilizacyjny" charakter i należą do kategorii wyzwań globalnych i w tym względzie są częścią składową procesu, który nazywamy globalizacją. Proces ten budzi w świecie wiele emocji, a to z powodu niejednoznacznych jego skutków. Celem przedmiotu jest uświadomienie studentom, że wiele zagrożeń cywilizacyjnych jest często wytworem działalności człowieka oraz wykazanie związków przyczynowo-skutkowych między działalnością ludzką a wynikającymi z niej zagrożeniami, oraz zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ideą zrównoważonego rozwoju oraz narzędziami do oceny wdrażania zasad ekorozwoju.

Pełny opis:

Tematyka wykładów:

1.Przyczyny zagrożeń cywilizacyjnych w skali świata. Teoria potrzeb Maslowa. Problemy demograficzne w różnych częściach globu. Choroby cywilizacyjne. Nacjonalizm i terroryzm w XX i XXI wieku.

2.Nadzieje i obawy związane z rozwojem technologii. Rewolucja przemysłowa i jej skutki. Historia rozwoju idei ekorozwoju na świecie i w Polsce. Podstawowe pojęcia i wydarzenia związane ze zrównoważonym rozwojem, konwencje i porozumienia międzynarodowe. Biogospodarka – nowe podejście do gospodarowania zasobami przyrodniczymi.

3. Skutki zagrożeń globalnych.

Tematyka ćwiczeń:

1.Kalkulacja skuteczności wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego w życie lokalne z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego, węglowego i innych.

2. Obliczenie strat ciepła w budynku wielo- lub jednorodzinnym oraz zwiększenie efektywności ogrzewania i klimatyzacji budynków mieszkalnych z wykorzystaniem wybranych aplikacji internetowych.

3.Zagrożenia środowiska w przestrzeni globalnej – opracowanie koncepcji działań podejmowanych w celu ograniczenia negatywnych skutków dla środowiska i ludzi, w tym zjawisk takich jak: smog, kwaśne opady oraz zanik warstwy ozonowej i zmian klimatu.

4,Debata na ustalony temat w postaci tezy, w oparciu o założenia debaty oksfordzkiej.

Literatura:

Podstawowa:

Kozłowski S. Ekorozwój –wyzwanie XXI wieku. PWN W-wa 2002.

Uzupełniająca:

Stan środowiska w Polsce na tle celów i priorytetów UE. Raport wskaźnikowy. Biblioteka Monitoringu Środowiska, W-wa 2006.

Pyłka-Gutowska E. –Ekologia z Ochroną Środowiska. Przewodnik, Oświata W-wa 2001.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

ZCE_W1 globalne przyczyny i problemy wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych: pogarszanie się jakości środowiska przyrodniczego oraz narastanie rozpiętości w rozwoju gospodarczym krajów uprzemysłowionych i krajów rozwijających się; historię rozwoju idei ekorozwoju.

ZCE_W2 skutki zagrożeń globalnych: zmiany klimatu, ubytki ozonu w atmosferze, smog i kwaśne opady, zanieczyszczenia wód, atmosfery i pedosfery.

ZCE_W3 podstawowe pojęcia i przepisy prawne związane ze zrównoważonym rozwojem.

UMIEJĘTNOŚCI

ZCE_U1 dokonać oceny stopnia wdrażania zasad rozwoju zrównoważonego na poziomie lokalnym.

ZCE_U2 dobrać odpowiednie metody w celu ograniczenia negatywnego wpływu katastrof antropogenicznych na środowisko przyrodnicze.

ZCE_U3 rozwiązywać zagadnienia problemowe w oparciu o przeprowadzoną debatę.

KOMPETENCJE SPOŁĘCZNE

ZCE_K1 działać w przypadku wystąpienia katastrof i klęsk żywiołowych oraz oceny ich potencjalnych skutków dla środowiska i życia człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Efekty uczenia się ZCE_W1, ZCE_W2, ZCW_W3, ZCE_K1

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Udział w ocenie końcowej 50%.

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: ZCE_U1 , ZCE_U2, ZCE_K1

Zaliczenie w formie testu jednokrotnego wyboru. Udział w ocenie końcowej 50%

< 51% - niedostateczny (2,0),

51¸60 - dostateczny (3,0),

61¸70 - dostateczny plus (3,5),

71¸80 - dobry (4,0),

81¸90 - dobry plus (4,5),

91¸100 - bardzo dobry (5,0).

Praktyki zawodowe:

Nie planuje się.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)