Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Urządzenia wodno-melioracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.URZWM.07Z.SI.IGKGX Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Urządzenia wodno-melioracyjne
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy: Geodezja 3 sem.stacjon.inż.obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o systemach melioracyjnych stosowanych w rolnictwie i ich roli w podwyższaniu produkcji roślinnej, ulepszaniu gleb, kształtowaniu i ochronie środowiska rolniczej przestrzenie produkcyjnej oraz przekazanie studentom wiedzy z zakresu projektowania, wykonywania, nadzoru oraz utrzymania urządzeń wodno-melioracyjnych stosowanych na użytkach rolnych.

Pełny opis:

WYKŁADY 10 godz.

- Organizacja zajęć. Informacje ogólne o przedmiocie i formie zaliczenia.

- Pojęcie melioracji i urządzeń wodno-melioracyjnych. Podział urządzeń melioracji wodnych w zależności od ich funkcji i parametrów oraz w zależności od sposobu oddziaływania na środowisko (Ustawa Prawo Wodne).

- Rola urządzeń wodno-melioracyjnych we współczesnym rolnictwie i ochronie środowiska. Krótki rys historyczny melioracji wodnych.

- Gospodarowanie zasobami wodnymi w zlewni.

- Charakterystyka urządzeń melioracji wodnych odwadniających i nawadniających.

- Budowle i umocnienia na rowach melioracyjnych.

- Eksploatacja systemów melioracyjnych.

- Rodzaje i formy retencjonowania wody.

ĆWICZENIA PROJEKTOWE 15 godz.

- Omówienie zakresu projektu urządzeń melioracji wodnych w terenach rolniczych z wykorzystaniem rowów otwartych i sieci drenarskiej. Zasady opracowania sprawozdania technicznego. Projektowanie trasy rowu głównego.

- Obliczenie przepływów miarodajnych. Ustalenie głębokości rowu głównego (kryteria).

- Wykonanie profilu podłużnego w osi rowu głównego. Projektowanie niwelety dna rowu głównego.

- Obliczenia hydrauliczne przekroju poprzecznego.

- Rysowanie przekroi poprzecznych i obliczenie objetości wykopu. Projekt umacniania rowu w oparciu o kryterium prędkości granicznej dla danego typu ubezpieczenia.

- Rozplanowanie przepustów na planie sytuacyjno-wysokościowym i profilu podłużnym rowu oraz obliczenie światła przepustu.

- Ustalenie układu sieci drenarskiej i budowli na zbieraczach. Ustalenie głębokości i przyjęcie rozstawy sączków.

- Projektowanie na planie sytuacyjno-wysokościowym sieci drenarskiej. Omówienie graficznych symboli stosowanych przy opracowaniu planów sytuacyjno-wysokościowych drenowania i profili podłużnych.

Literatura:

1. Prochal P. 1986. Podstawy melioracji rolnych, t. I, PWRiL

2. Zakaszewski Cz. 1964. Melioracje rolne – odwadnianie, t. I, PWRiL.

3. Ziemnicki St. 1971. Melioracje rolne i elementy miernictwa, PWN.

4. Byczkowski A. 1991. Hydrologia, t. I, SGGW.

5. Grzyb H., Kocan T., Rytel Z. 1985. Melioracje. Wydanie III, PWRiL, W-wa,

6. Wanke A., Pabis S., Brandyk T. 1994. Ćwiczenia z melioracji rolnych - drenowanie. Wyd. SGGW, Warszawa

Efekty uczenia się:

WIEDZA − absolwent zna i rozumie:

UWM_W01 podstawową tematykę związaną z infrastrukturą wodno-melioracyjną stosowaną w terenach wiejskich.

UWM_W02 cykl życia urządzeń wodno-melioracyjnych, obiektów i systemów technicznych stosowanych w terenach wiejskiej oraz podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązaniu prostych zadań inżynierskich.

UMIEJĘTNOŚCI − absolwent potrafi:

UWM_U01 przygotować sprawozdanie techniczne z wykorzystaniem dostępnej literatury, baz danych i innych źródeł oraz dokonać analizy w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych.

UWM_U02 rozwiązać proste zadania inżynierskie i projektować urządzenia melioracji wodnych zgodnie z normami i wytycznymi.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE − absolwent jest gotów do:

UWM_K01 świadomego i odpowiedzialnego rozwiązywania nietypowych problemów z zakresu melioracji wodnych wpływających na kształtowanie i stan środowiska naturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie w formie sprawdzianu wiedzy (test jednokrotnego wyboru). Udział w ocenie końcowej modułu 40%

ĆWICZENIA PROJEKTOWE

Zaliczenie na podstawie pozytywnej oceny z projektu składającego się z części opisowej, obliczeniowej i graficznej oraz udzielenia kilku odpowiedzi na zadane pytania dotyczące wykonania projektu. Udział w ocenie końcowej modułu 60%

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek
Prowadzący grup: Łukasz Borek, Wioletta Fudała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek
Prowadzący grup: Łukasz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Borek
Prowadzący grup: Łukasz Borek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.