Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie do uprawnień zawodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.UPRZAW.NI.IGKGX
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0738) Interdyscyplinarne programy i kwalifikacje związane z architekturą i budownictwem Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do uprawnień zawodowych
Jednostka: Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Głównym celem nauczania jest prezentacja wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w procesie zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Omówienie procedur, zasady gromadzenia dokumentacji związanej z odbytymi praktykami zawodowymi, procedura kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia zawodowe a także omówienie wymagań ogólnych oraz szczegółowych , związanych z określonym zakresem zdobywanych uprawnień zawodowych. Zapoznanie słuchaczy z ogólnymi zasadami uczestnictwa w przetargach publicznych na prace geodezyjne i zasadami sporządzania dokumentacji przetargowej.

Pełny opis:

Głównym celem nauczania jest prezentacja wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w procesie zdobywania uprawnień zawodowych w zakresie geodezji i kartografii. Omówienie procedur, zasady gromadzenia dokumentacji związanej z odbytymi praktykami zawodowymi, procedura kwalifikacji do egzaminu na uprawnienia zawodowe a także omówienie wymagań ogólnych oraz szczegółowych , związanych z określonym zakresem zdobywanych uprawnień zawodowych. Zapoznanie słuchaczy z ogólnymi zasadami uczestnictwa w przetargach publicznych na prace geodezyjne i zasadami sporządzania dokumentacji przetargowej.

Literatura:

1. Źróbek R., Kuryj J., Wiśniewski R. Gospodarka nieruchomościami. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Olsztyn 2000

2. Śmiałowska – Uberman Z. Kompendium wiedzy prawnej dla geodetów. Wydawnictwo Gall 2003

3. Bojar Z. Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall 2006

4. Hycner R., Hanus P. Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii. Wydawnictwo Gall 2007.

5. Hycner R., Hanus P. Wykonawstwo geodezyjne Wydawnictwo Gall 2007

6. Felcenloben D. Rozgraniczenia nieruchomości – teoria i praktyka z orzecznictwem sądowo-administracyjnym. Wydawnictwo Gall 2008

7. Bojar Z. Podziały nieruchomości – komentarz. Wydawnictwo Gall 2008

8. Źróbek R., Kuryj J., Źróbek S. Gospodarka nieruchomościami z komentarzem do wybranych procedur. Wydawnictwo Gall 2008

9. Sikora A. Vademecum prawne geodety Wydawnictwo Gall 2010

Efekty uczenia się:

Wiedza

ma podstawową wiedzę w zakresie uprawnień zawodowych powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu uzyskiwania uprawnień zawodowych

zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich obejmujących przygotowanie do egzaminu państwowego na uprawnienia zawodowe

ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej

zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów

Umiejętności

"potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych

właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim

lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji

międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów;

potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji,

a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać

opinie"

"potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku

zawodowym oraz w innych środowiskach"

"potrafi przygotować w języku polskim i języku obcym, uznawanym

za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,

właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dobrze udokumentowane

opracowanie problemów z zakresu przygotowania do uprawnień zawodowych"

"potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku

obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień

z zakresu studiowanego kierunku studiów"

ma umiejętność samokształcenia się

"potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi

właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności

inżynierskiej"

potrafi-przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostraegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne

ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa związane z tą pracą

potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić- zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów- istniejące rozwiązania techniczne w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi

"potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych

zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych

dla studiowanego kierunku studiów"

"potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących

do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze

praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku

studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę

i narzędzia"

"potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją — zaprojektować oraz

zrealizować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe

dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych

metod, technik i narzędzi"

Kompetencje Społeczne

"rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować

i organizować proces uczenia się innych osób"

"ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty

i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko,

i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane

decyzje"

"potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej

różne role"

"potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania"

prawidłowo identyfikuje i rostrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę 2

Student nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej starania się o uprawnienia zawodowe, nie ma żadnej wiedzy na temat znajomości technik, narzędzi, procedur i technologii wykorzystywanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Student nie potrafi wykorzystywać metod szybkiego uczenia się i kojarzenia faktów i połączeniu z nabytą wiedzą techniczną

Na ocenę 3

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą starania się o uprawnienia zawodowe, ma wiedzę na temat znajomości technik, narzędzi, procedur i technologii wykorzystywanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Student potrafi wykorzystywać metody szybkiego uczenia się i kojarzenia faktów i połączeniu z nabytą wiedzą techniczną

Na ocenę 4

Student posiada dobrze ugruntowaną wiedzę dotyczącą starania się o uprawnienia zawodowe, ma wiedzę na temat znajomości technik, narzędzi, procedur i technologii wykorzystywanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego

Student potrafi dobrze wykorzystywać metody szybkiego uczenia się i kojarzenia faktów i połączeniu z nabytą wiedzą techniczną

Stosuje narzędzia do rozwiązywania problemów.

Na ocenę 5

Student potrafi wykorzystać swoją wiedzę do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień związanych z egzaminem n uprawnienia i później stosowaniem zdobytych doświadczeń, śledzi literaturę przedmiotu i ma wiedzę na temat trendów i tendencji zmian w zakresie przepisów prawa

Student potrafi bardzo dobrze wykorzystywać metody szybkiego uczenia się i kojarzenia faktów w połączeniu z nabytą wiedzą techniczną

Stosuje narzędzia do rozwiązywania problemów. Potrafi wyselekcjonować zdobytą wiedzę i doświadczenie w terenie w celu szybkiego i poprawnego rozwiązania testów sprawdzających

Praktyki zawodowe:

mogą odbywać się w jednostkach samorządu lokalnego oraz powietu prowadzącego zadania z zakresu katastru gruntów a także w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bacior
Prowadzący grup: Stanisław Bacior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bacior
Prowadzący grup: Stanisław Bacior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/2024" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-25
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia projektowe, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisław Bacior
Prowadzący grup: Stanisław Bacior
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia projektowe - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)