Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ochrona i renaturyzacja torfowisk

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: I.TORFY.WB.IISM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona i renaturyzacja torfowisk
Jednostka: Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przygotowanie studentów do podejmowania działań z zakresu ochrony, renaturyzacji oraz rekultywacji mokradeł w krajobrazie rolniczym i leśnym, ze szczególnym uwzględnieniem torfowisk.

Pełny opis:

Tematyka wykładów: 15 godzin

Geneza i klasyfikacja torfowisk. Torfowiska w Polsce i na świecie. Funkcje i zagrożenia mokradeł.

Gleby i szata roślinna torfowisk oraz ich przeobrażenia w wyniku działalności antropogenicznej.

Definicje: renaturyzacja, rekultywacja, regeneracja. Fazy renaturyzacji zdegradowanych torfowisk. Podstawowe techniki odtwarzania warunków wtórnego zabagnienia oraz charakterystycznej roślinności. Efektywność i warunki stosowania różnych technik.

Działania podejmowane dla ochrony mokradeł. Podstawowe narzędzia i akty prawne.

Tematyka ćwiczeń: 15 godzin

Podstawowe metody badań w celu określenia stopnia przeobrażeń w ekosystemie torfowiskowym.

Zapoznanie z podstawowymi gatunkami roślin charakterystycznych dla torfowisk.

Opracowanie koncepcji renaturyzacji na przykładzie terenu poeksploatacyjnego torfowiska.

Literatura:

Maciak F., Liwski S. 1996. Ćwiczenia z torfoznawstwa. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Ilnicki P. 2002. Torfowiska i torf. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ss.606.

Tobolski K. 2000. Przewodnik do oznaczania torfów i osadów jeziornych. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

Efekty uczenia się:

Wiedza - student zna i rozumie:

genezę, klasyfikację i funkcje mokradeł oraz zagrożenia i przemiany będące skutkiem ich degradacji

działania podejmowane w celu biernej lub czynnej ochrony mokradeł

Umiejętności - student potrafi:

dobrać i zastosować właściwą metodę badania gleb i roślinności mokradeł oraz prawidłowo zinterpretować wyniki

opracować koncepcję renaturyzacji zdegradowanego torfowiska

Metody i kryteria oceniania:

Wykład:

"Zaliczenie pisemne ograniczone czasowo; na ocenę pozytywną należy udzielić co najmniej 51% prawidłowych odpowiedzi na zadane pytania:

< 51% - niedostateczny (2,0),

51-60 - dostateczny (3,0),

61-70 - dostateczny plus (3,5),

71-80 - dobry (4,0),

81-90 - dobry plus (4,5),

91-100 - bardzo dobry (5,0).

Udział oceny z zaliczenia wykładów w ocenie końcowej wynosi 50%."

Ćwiczenia:

Zaliczenie koncepcji projektowej dotyczącegj renaturyzacji terenu poeksplotatacyjnego trofwiska; na ocenę pozytywną należy prawidłowo opracować koncepcję i odpowiedzieć na kilka pytań. Udział oceny z zaliczenia ćwiczeń w ocenie końcowej wynosi 50%.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)